Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2018 17 28.02.2018HCL privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri si teren datorat pentru anul fiscal 2018 de catre Asociatia Philadelphia
2018 16 28.02.2018HCL privind aprobarea Regulamentelor de inchiriere a pajistilor proprietatea privata a comunei Nocrich
2018 15 28.02.2018HCL privind stabilirea disponibilului de pajisti proprietatea privata a comunei Nocrich in vederea inchirierii in anul 2018
2018 14 16.02.2018HCL privind stabilirea destinatiei terenului proprietate privata a comunei Nocrich, situat in localitatea Hosman, in locul numit “In Ham”, inscris in CF 101836, nr. top 165/3
2018 13 16.02.2018HCL privind modul de utilizare a locurilor de parcare situate in zona centrala a localitatii Nocrich
2018 12 16.02.2018HCL privind aprobarea listelor cuprinzand solicitantii locuintelor sociale contruite prin programul-pilot “Locuinte sociale pentru comunitatile de romi”
2018 11 16.02.2018HCL privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019 - 2021
2018 10 26.01.2018HCL Privind mandatarea domnului Visa Ionel ca reprezentant al comunei Nocrich, jud. Sibiu în Adunarea Generala a Asocia?iei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO” Sibiu sa voteze împotriva majorarii de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de de?euri S.C. TRACON S.R.L.
2018 9 26.01.2018HCL privind aprobarea pretului de vanzare directa, a materialului lemnos pentru incalzirea locuintei, catre persoane fizice, din partida 1387 – La Sonde
2018 8 26.01.2018HCL privind aprobarea listei de partizi si propunerile de pret in vederea organizarii unei licitatii publice cu strigare pe parcursul lunii ianuarie 2018
2018 7 26.01.2018HCL privind aprobarea listei initiale de partizi aferenta anului 2018
2018 6 26.01.2018HCL privind aprobarea actualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Nocrich
2018 5 26.01.2018HCL privind aprobarea Planului de lucrari pe anul 2018 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
2018 4 26.01.2018HCL privind aprobarea organigramei ?i a statului de func?ii al aparatului de specialitate al primarului comunei Nocrich, jud. Sibiu
2018 3 26.01.2018HCL privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara a aparatului de specialitate a primarului comunei Nocrich, judetul Sibiu
2018 2 26.01.2018HCL privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Nocrich, judetul Sibiu
2018 1 26.01.2018HCL Privind alegerea presedintelui de sedinta
2017 66 22.12.2017HCL nr. 66 - 2017 - Hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri si teren datorat pentru anul fiscal 2018 de catre Asociatia Elijah Initiativa Sociala Ruth Zenkert
2017 65 22.12.2017HCL nr. 65 - 2017 - Hotarare privind modificarea HCL nr. 49/2016 privind aprobarea modalitatii de incheiere a contractelor de inchiriere pentru locuintele sociale construite in localitatea Nocrich prin programul-pilot “Locuinte sociale pentru comunitatile de romi”, precum si stabilirea cuantumului chiriei lunare pe metru patrat
2017 64 22.12.2017HCL nr. 64 - Hotarare privind aprobarea transformarii functiei publice din cadrul compartimentului Achizitii Publice din Inspector, clasa I, grad profesional – debutant in Inspector, clasa I, grad profesional - asistent
2017 63 22.12.2017HCL nr. 63 - 2017 - Hotarare privind stabilirea, evidentierea , urmarirea si incasarea unor venituri din contractele de inchiriere a pasunii la potentialul existent
2017 62 22.12.2017HCL nr. 62 - Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul fiscal 2018
2017 61 22.12.2017HCL nr. 61 - 2017 - Hotarare HOTARARE privind necesitatea rectificarii bugetului local pe trim.IV 2017
2017 60 27.11.2017HCL nr. 60 - 2017 - Hotarare privind aprobarea pretului de vanzare directa, a materialului lemnos pentru incalzirea locuintei, catre persoane fizice, din partida 1357 - Morda si partida 1358 - Valea Lunga
2017 59 27.11.2017HCL nr. 59 - 2017 - Hotarare privind formularea unei solicitari catre Consiliul Judetean Sibiu in vederea initierii unui proiect de hotarare de guvern avand ca obiect treceerea din proprietatea Statului Roman in proprietatea publica a comunei Nocrich a terenului aferent sediului primariei din localitatea Nocrich
2017 58 27.11.2017HCL nr. 58 - 2017 - Hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 14/2001 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nocrich, prin radierea pozitiei nr. 290 - "Camin Cultural Hosman"
2017 57 27.11.2017HCL nr. 57 - Hotarare privind trecerea in domeniul privat al comuneiNocrich a unor terenuri localizate in zona "Verze" din localitatea Nocrich
2017 56 27.11.2017HCL nr. 56 - 2017 - Hotararea privind identificarea si inventarierea terenurilor, pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 15/2003 privind spriijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte persoanale
2017 55 27.11.2017HCL nr. 55 - 2017 - Hotarare privind rectificare buhetului local pe trim. IV - 2017
2017 54 27.10.2017HCL nr. 54 - Hotarare privind aprobarea "Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nocrich, pentru anul 2018"
2017 53 27.10.2017HCL nr. 53 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si doatare scoala gimnaziala cls. I - IV si realizare sala de sport scolara loc. Nocrich, com. Nocrich"
2017 52 27.10.2017HCL nr. 52 - 2017 - Hoatarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii "Extindere retea de apa si canalizare in loc. Nocrich si Hosma, com. Nocrich"
2017 51 27.10.2017HCL nr. 51 - 2017 Hotarare privind asigurarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala pentru obiectivul de Investitii "Reabilitare si dotare Scoala scoala gimnaziala cls. I - IV si realizare sala de sport scoalara loc. Nocrich, com. Nocrich"
2017 50 27.10.2017HCL nr. 50 - 2017 privind asigurarea fianatarii de la bugetul local al cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala PNDL pentru obiectivul de investitii "Extindere retea de apa si canalizare in loc. Nocrich si Hosman, comuna Nocrich"
2017 49 27.10.2017HCL nr. 49 - 2017 - Hotarare privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Nocrich
2017 48 27.10.2017HCL nr. 48 - 2017 - Hotarare privind rectificare bugetului local pe trim. IV al anului 2017
2017 47 16.10.2017HCL nr. 47 - 2017 - Hotarare privind rectificarea bugetului local pe trim. IV al anului 2017
2017 46/2017 16.10.2017HCL nr. 46 - 2017 - Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
2017 45 28.09.2017HCL nr. 45 - Hotarare privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Nocrich prin infiintarea a doua functii publice respectiv consilier juridic, grad profesional – asistent in cadrul compartimentului juridic si inspector, clasa I, grad profesional - asistent in cadrul compartimentului contabilitate
2017 44 28.09.2017HCL nr. 44 - Hotarare privind aprobarea amplasarii unor constructii provizorii, cu destinatia “magazie de lemne”, in vecinatatea unitatilor locative, construite prin programul pilot “Locuinte sociale pentru comunitatile de romi”
2017 43 28.09.2017HCL nr. 43 - Hotarare aprobarea racordarii cismelei stradale din zona numita “In Verze” a localitatii Nocrich, jud. Sibiu, la sistemul de apa potabila aprobarea racordarii cismelei stradale din zona numita “In Verze” a localitatii Nocrich, jud. Sibiu, la sistemul de apa potabila
2017 42 28.09.2017HCL NR. 42 - Hotarare privind necesitatea rectificarii bugetului local pe trim.III si IV 2017
2017 41 29.08.2017HCL nr. 41 - Hotarare privind aprobarea aprobarea tarifului pentru serviciul de salubrizare raportat la Ordonanta de Urgenta nr. 48 din 30 iunie 2017 pentru modificarea si complatarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
2017 40 29.08.2017HCL nr. 40 - Hotarare cu privire la rectificarea bugetului local pe trim.III anul 2017
2017 39 31.07.2017Hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie” din aparatul propriu al Primariei comunei Nocrich, jud. Sibiu
2017 38 31.07.2017HCL nr. 38 - 2017 Hotarare cu privire la rectificarea bugetului local pe trim.III si IV anul 2017
2017 37 31.07.2017Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
2017 36 19.06.2017HCL nr. 36 - 2017 - Hotarare privind aprobarea repartizarii unui volum de masa lemnoasa catre unitatile scolare de pe raza comunei Nocrich – Scoala Primara Fofeldea si Scoala Primara Tichindeal
2017 35 19.06.2017Hotarare privind aprobarea asocierii în constituirea unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara în scopul desfasurarii în comun a auditului intern si a altor obiective cu unitatile administrativ – teritoriale: comuna Nocrich, comuna Altîna, comuna Vurpar, comuna Iacobeni si comuna Chirpar
2017 34 19.06.2017Hotarare privind aprobarea valorii de investitie si a solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului a proiectului: „ Extinderea re?elei de alimentare cu apa ?i a sistemului de canalizare în localitatea Fofeldea ?i Tichindeal, Comuna Nocrich”
1234