Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2019 18/2019 11.04.2019Hotarare privind aprobarea vanzarii in conditiile Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatie de locuinte, trecute in proprietatea statului, a imobilului situat in com. Nocrich, loc. Hosman, nr. 330, jud. Sibiu, inscris in CF 101510, top 293, 294, precum si aprobarea raportului de evaluare a acestui imobil
2019 26/2019 28.03.2019Hotarare privind implementarea proiectului „Schimbare invelitoare si instalatii de incalzire la caminul cultural com. Nocrich, sat Nocrich, jud. Sibiu”
2019 25/2019 28.03.2019Hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 14/2001 privind însusirea inventarului bunurilor care apar?in domeniului public al comunei Nocrich
2019 24/2019 26.02.2019Hotarare privind modificarea HCL nr. 29/6 – 2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
2019 23/2019 26.02.2019Hotarare privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare ?i a Documenta?iei de atribuire pentru delegarea gestiunii activita?ii de operare a sta?iei de sortare ?ura Mica, a sta?iei de compostare ?ura Mica ?i a sta?iei de sortare Cisnadie
2019 22/2019 26.02.2019Hotarare privind aprobarea listei de partizi si propunerile de pret in vederea organizarii unei licitatii publice deschise cu strigare, din partida 1461 – La Sonda
2019 21/2019 26.02.2019Hotarare privind aprobarea listei de partizi si propunerile de pret in vederea organizarii unei licitatii publice deschise cu strigare, din partida 1482 – Dosu Colun, partida 1468 – Gainari si partida 1469 – Morda Fofelzii
2019 20/2019 26.02.2019Hotarare privind modificarea cotizatiei anuale datorate de catre Primaria comunei Nocrich, in calitate de membru, Asociatiei „GAL Microregiunea Hartibaciu”
2019 19/2019 26.02.2019Hotarare cu privire la aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pentru imobile cu destina?ie de locuin?a
2019 17/2019 26.02.2019Hotarare privind constituirea Structurii Comunitare Consultative si aprobarea „Regulamentului de organizare si functionare” al acesteia la nivelul UAT - Nocrich
2019 16/2019 26.02.2019Hotarare privind incetarea Acordului de cooperare pentru exercitarea functiei de audit intern incheiat intre UAT Altana, UAT Nocrich, UAT Chirpar, UAT Iacobeni si UAT Vurpar
2019 15/2019 26.02.2019Hotarare privind acordarea unui mandat special Primarului Comunei Nocrich, de a vota ”pentru” aderarea Comunei Marpod ca membru asociat al Asocia?iei de dezvoltare intercomunitara ,,Cibinium,,
2019 14/2019 26.02.2019Hotarare privind modificarea anexei la hotararea consiliului local al comunei Nocrich nr. 36/2018 privind implementarea proiectului „Asigurarea accesului cetatenilor din zona „Verzelor” Hosman la servicii sociale de baza, prin modernizarea strazii „Verzelor, cod de clasificare 1.3.7.2., cu elemente de identificare din inventarul domeniul public al comunei Nocrich „Strada cu trotuar de la Munteanu la Deju – Verzelor – L – 280 m , l – 18m”
2019 13/2019 26.02.2019Hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 14/2001 privind însusirea inventarului bunurilor care apar?in domeniului public al comunei Nocrich
2019 12/2019 26.02.2019Hotarare privind completarea anexei la HCL nr. 14/2001 privind însusirea inventarului bunurilor care apar?in domeniului public al comunei Nocrich
2019 11/2019 26.02.2019Hotarare privind stabilirea disponibilului de pajisti proprietatea privata a comunei Nocrich in vederea inchirierii in anul 2019
2019 10/2019 26.02.2019Hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in judetul Sibiu si aprobarea tarifului pentru serviciul de salubrizare in comuna Nocrich raportat la OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu pentru anul 2019
2019 9/2019 26.02.2019Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
2019 8/2019 28.01.2019Hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri si teren datorat pentru anul fiscal 2019 de catre Asociatia Elijah Initiativa Sociala Ruth Zenkert
2019 7/2019 28.01.2019Hotarare privind aprobarea pretului de vanzare directa, a materialului lemnos pentru incalzirea locuintei, catre persoane fizice, din partida 1475 - Tiglarie
2019 6/2019 28.01.2019Hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului situat in comuna Nocrich, sat Nocrich, inscris in C.F. nr. 104793 ( provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 2 Nocrich), nr. top 2381 in suprafata totala de 4.356 mp
2019 5/2019 28.01.2019Hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului situat in comuna Nocrich, sat Hosman, inscris in C.F. nr. 101836 ( provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 1477 Norich), nr. top 165/3 in suprafata totala de 24.332 mp
2019 4/2019 28.01.2019Hotarare privind aprobarea actualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Nocrich
2019 3/2019 28.01.2019Hotarare privind aprobarea Planului de lucrari pe anul 2019 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
2019 2/2019 28.01.2019Hotarare privind aprobarea organigramei ?i a statului de func?ii al aparatului de specialitate al primarului comunei Nocrich, jud. Sibiu
2019 1/2019 08.01.2019Hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018 din excedentul anilor precedenti
2018 83/2018 17.12.2018Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Nocrich în Adunarea Generala a Asocia?iei de dezvoltare intercomunitara Apa Târnavei Mari: domnului Primar Visa Ionel, de a vota „pentru” modificarea actului aditional la Contractul de delegare - cu privire la introducerea formulei de ajustare tarifara ?i aprobarea nivelului tarifului unic ajustat, conform Anexei nr. 1, respectiv Anexei nr. 2
2018 82/2018 17.12.2018Hotarare cu privire la rectificarea bugetului local pe trim.IV al anului 2018
2018 81/2018 28.11.2018Hotarare privind aprobarea pretului de vanzare directa, a materialului lemnos pentru incalzirea locuintei, catre persoane fizice, din partida 1451 – Poiana
2018 80/2018 28.11.2018Hotarare privind revocare HCL nr. 18/2018 privind stabilirea si sanctionarea faptelor care constituie contraventii in domeniul edilitar – gospodaresc, ordinii, curateniei si igienei publice, a circulatiei rutiere in comuna Nocrich, jud. Sibiu si HCL nr. 23/2018 privind completarea HCL 18/2018 cu privire la stabilirea si sanctionarea faptelor care constituie contraventii in domeniul edilitar – gospodaresc, ordinii, curateniei si iginei publice, a circulatiei rutiere in comuna Nocrich, jud. Sibiu
2018 79/2018 28.11.2018Hotarare privind aprobarea volumului de masa lemnoasa propus pentru recoltare si valorificare in anul 2019 din fondul forestier proprietatea publica a UAT – Nocrich
2018 78/2018 28.11.2018Hotarare privind aprobarea pretului de vanzare directa, a materialului lemnos pentru incalzirea locuintei, catre persoane fizice, din partida 1475 - Tiglarie
2018 77/2018 28.11.2018Hotarare privind aprobarea pretului de vanzare directa, a materialului lemnos pentru incalzirea locuintei, catre persoane fizice, precum si aprobarea listei de partizi si propunerile de pret in vederea organizarii unei licitatii publice deschise cu strigare
2018 76/2018 28.11.2018Hotarare privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Nocrich
2018 75/2018 28.11.2018Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Nocrich, jude?ul Sibiu
2018 74/2018 28.11.2018Hotarare privind mandatarea primarului comunei Nocrich ca reprezentant al comunei Nocrich în Adunarea Generala a Asocia?iei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO” Sibiu sa voteze pentru aprobarea încheierii Actului aditional nr. 5 la “Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activita?ii de colectare si transport a de?eurilor municipale în Zona 1 Sibiu” nr. 277/05.08.2016
2018 73/2018 28.11.2018Hotarare privind mandatarea primarului comunei Nocrich ca reprezentant al comunei Nocrich în Adunarea Generala a Asocia?iei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO” Sibiu sa voteze pentru aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Sibiu”
2018 72/2018 28.11.2018Hotarare privind aprobarea vanzarii in conditiile Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatie de locuinte, trecute in proprietatea statului, a imobilului situat in com. Nocrich, loc. Nocrich, nr. 97, jud. Sibiu, inscris in CF 100972, top 158/1, 159, precum si aprobarea raportului de evaluare a acestui imobil
2018 71/2018 28.11.2018Hotarare privind aprobarea vanzarii in conditiile Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatie de locuinte, trecute in proprietatea statului, a imobilului situat in com. Nocrich, loc. Nocrich, nr. 262, jud. Sibiu, inscris in CF 101317, top 424,425, precum si aprobarea raportului de evaluare a acestui imobil
2018 70/2018 28.11.2018Hotarare privind repartizarea locuintei sociale din localitatea Hosman nr.334 , jud. Sibiu compusa dintr-o camera, in suprafata de 15,3 mp, numitilor Dumitru Adrian si Fatan Angela
2018 69/2018 28.11.2018Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul fiscal 2019
2018 68/2018 28.11.2018Hotarare cu privire la rectificarea bugetului local pe trim.IV al anului 2018
2018 67/2018 28.11.2018Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
2018 66/2018 25.10.2018Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Nocrich în cadrul Asocia?iei ”Valea Hârtibaciului”
2018 65/2018 25.10.2018Hotarare aprobarea repartizarii unui volum de masa lemnoasa catre unitatile scolare de pe raza comunei Nocrich – Scoala Primara Fofeldea si Scoala Primara Tichindeal
2018 64/2018 25.10.2018Hotarare privind aprobarea pretului de vanzare directa, a materialului lemnos pentru incalzirea locuintei, catre persoane fizice, precum si aprobarea listei de partizi si propunerile de pret in vederea organizarii unei licitatii publice deschise cu strigare
2018 63/2018 25.10.2018Hotarare privind validarea mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Nocrich al domnului Dragoman Dan - Ovidiu
2018 62/2018 25.10.2018Hotarare privind constatarea incetarii, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calitatii de consilier local in cadrul Consiliului Local Nocrich, a domnului Teascu Ioan, in urma decesului
2018 61/2018 25.10.2018Hotarare privind validarea mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Nocrich al domnului Muntean Marian
2018 60/2018 25.10.2018Hotarare privind constatarea incetarii, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calitatii de consilier local in cadrul Consiliului Local Nocrich, a domnului Nechiti Radu - Ioan, in urma decesului
123456