Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HOTARAREA NR 19/2024 - privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Extindere retea distribuitie gaze naturale in Cartierul Tineretului, comuna Cristian, judetul Sibiu
19202416.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR.18/2024 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Insfiintare gradinita cu program prelungit, comuna Cristian, judetul Sibiu
18202416.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR. 17/2024 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Infiintare gradinita cu program prelungit, comuna Cristian, jud Sibiu
17202412.02.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTARAREA NR. 16/2024 - privind aprobarea listei de investitii pentru Regia Publica Locala Ocolul Silvic Cindrel RA pe anul 2024
16202412.02.2024
Descarca
...X
HOTARAREA NR. 15/2024 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Regia Publica Locala Ocolul Silvic Cindrel RA pe anul 2024
15202412.02.2024
Descarca
...X
HOTARAREA NR. 14/2024 - privind aprobarea pretului de referinta pentru masa lemnoasa care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a unitatii aministrativ teritoriale Comuna Cristian judetul Sibiu in anul 2024, in functie de specie sau grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment si de natura produsului
14202412.02.2024
Descarca
...X
HOTARARE NR. 13 /2024 - privind aprobarea pretului de valorificare a mesei lemnoase din depozit in anul 2024 pentru Regia Publica Locala Ocolul Silvic Cindrel RA
13202412.02.2024
Descarca
...X
HOTARAREA NR. 12/2024 - privind aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestarile de servicii de exploatari forestiere, in scopul exploatarii masei lemnoase, in anul 2024
12202412.02.2024
Descarca
...X
HOTARAREA NR. 11/2024 - privind stabilirea situatiilor de necesitate, a situatiilor deosebite in care se afla familiile sau persoanele care locuiesc pe raza comunei Cristian, care justifica acordarea ajutoarelor de urgenta, precum si procedura si conditiile de acordare a acestora
11202412.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR. 10/2024 - privind organizarea retelei scolare a unitatiilor de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza teritoriala a comunei Cristian pentru anul scolar 2024-2025
10202412.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR.9/2024 - privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF Cristian nr. 119814, nr. topografic 119814, tarla 68, parcela 1295/1/2, in suprafata masurata de 1.128.545 mp, situat in extravilanul localitatii Cristian
9202412.02.2024
Descarca
...X
HOTARAREA NR. 8/2024 - privind avizarea Studiului de opotrunitate, a Strategiei de contractare si a Documentatiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii activitatilor de sortare a deseurilor municipale reciclabile si tratare aeroba a desurilor biodegradabile, precum si mandatarea reprezentantului unitatii administrativ-teritoriale in Adunarea Generala a Asociatiei ADI ECO Sibiu sa voteze pentru aprobarea Studiului de Oportunitate, Steategiei de contractare si a Documentatiei de Atribuire a Contractului de delegare a gestiunii activitatilor de sortare a deseurilor municipale reciclabile si tratare aeroba a deseurilor biodegradabile
8202412.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR. 7/2024 - privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finatate din bugetul local pentru anul 2024
7202412.02.2024
Descarca
...X
HOTARAREA NR. 6/2024 - privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local, pentru persoanele majore apte de munca din hamiliile beneficiare de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 si a persoanelor care presteaza o activitate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii, pentru anul 2024
6202412.02.2024
Descarca
...X
HOTARAREA NR. 5/2024 - privind stabilirea componentei nominale a echipei mobile, pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica din Comuna Cristian
5202412.02.2024
Descarca
...X
HOTARAREA NR. 4/2024 - privind incheierea unui protocol de colaborare cu Postul de Politie Cristian in vederea dezvoltarii programelor de prevenire si combatere a violentei asupra copilului/violenta domestica, precum si interventia de urgenta in cazurile de violenta asupra copilului/violenta domestica
4202412.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR.3/2024 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a formularelor de fundamentare a finantarii programelor, programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finatare ale Comunei Cristian pe anul 2024
3202412.02.2024
Descarca
(5 desc.)
...X
HOTARAREA NR.2/2024 - privind validarea Dispozitiei nr. 190/2023 pentru rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Cristian pe anul 2023
2202412.02.2024
Descarca
...X
HOTARAREA NR.1/2024 - privind alegerea presdintelui de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni, dupa nume, in ordinea alfabetica
1202412.02.2024
Descarca
...X
HOTARAREA NR.101/2023 - privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a Acordului de parteneriat cu Scoala Gimnaziala Cristian in vederea implementarii proiectului: "Infiintare gradinita cu program prelungit, comuna Cristian, judetul Sibiu
101202315.12.2023
Descarca
(11 desc.)
...X
HOTARAREA NR.100/2023 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii INFIINTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA CRISTIAN, respectiv studiu de fezabilitate si a documentatiilor necesare obtinerii avizelor
100202315.12.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTARAREA NR.99/2023 - privind mandatarea primarului Comunei Cristian ca reprezentant al comunei in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO SIBIU sa voteze pentru aprobarea incheierii Actului Aditional nr.11 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii a activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in Zona 1 Sibiu, nr.277/05.08.2016
99202314.12.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTARAREA NR. 98/2023 - privind modificarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Cristian, judetul Sibiu
98202314.12.2023
Descarca
(20 desc.)
...X
HOTARAREA NR 97/2023 - privind punerea in aplicare a unor masuri legislative prevazute de Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
97202314.12.2023
Descarca
(8 desc.)
...X
HOTARAREA NR. 96/2023 - privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in Comuna Cristian, judetul Sibiu pentru anul 2024
96202314.12.2023
Descarca
(7 desc.)
...X
HOTARAREA NR.95/2023 - privind exploatarea si valorificarea unui numar de 150 brazi de Craciun
95202314.12.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTARAREA NR.94/2023- privind rectificarea bugetului local pe anul 2023
94202314.12.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
HOTARAREA NR.93/2023 - privind aprobarea demararii procedurii pentru stabilirea obiectivului "Creare cale de acces prelungire strada IX, comuna Cristian, judetul Sibiu
93202305.12.2023
Descarca
(18 desc.)
...X
HOTARAREA NR. 92/2023 - privind organizarea intalnirilor cu cetatenii si programul de audiente, acordate de consilierii locali ai Consiliului Local Cristian, judetul Sibiu, pentru anul 2024
92202304.12.2023
Descarca
(20 desc.)
...X
HOTARAREA NR. 91/2023 - privind aprobarea incheierii actului aditional nr.8 la "Contractul de asociere in participatiune din data de 19.02.2000", privind incetarea prin acordul partilor contractului
91202304.12.2023
Descarca
(9 desc.)
...X
Page 1 of 18 (514 items)Prev1234567161718Next