Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2017 1 31.01.2017Privind alegerea presedintelui de sedinta
2017 2 31.01.2017Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017 pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social
2017 3 31.01.2017Privind aprobarea Contractului de asociere intre Judetul Sibiu si orasul Agnita pentru functionarea si cofinantarea Serviciilor de ingrijire la domiciliu
2017 4 31.01.2017Privind aprobarea incheierii Contractului de asociere privind cofinantarea UAMS de catre ludetul Sibiu prin Consiliul Judetean Sibiu si orasul Agnita prin Consiliul Local Agnita
2017 5 31.01.2017Privind stabilirea chiriei lunare pentru locuintele construite prin programul de construire locuinte pentru tineri, destinate inchirierii aflate in proprietatea privata a statului, realizate de ANL in orasul Agnita, str.Avram Iancu nr.134
2017 6 31.01.2017Privind aprobarea structurii pe specialitati al membrilor comisiei sociale de analiza a cererilor si stabilirea listei de prioritati, in vederea repallizarii locuintelor ANL din orasul Agnita oprecum si a structurii pe specialitati a membrilor comisiei de solutionare a contestatiilor
2017 7 31.01.2017Privind revocarea Hotararii Consiliului Local al orasului Agnita nr. 41/03.08.2016 privind inscrierea provizorie in evidentele de carte funciara a unor immobile
2017 8 31.01.2017Privind demararea actiunilor de inlaturare a ciorilor de pe raza orasului Agnita
2017 9 31.01.2017Privind alegerea viceprimarului orasului Agnita
2017 10 28.02.2017Privind alegerea presedintelui de sedinta
2017 11 28.02.2017Privind aprobarea Executiei bugetului local al orasului Agnita la data de 31.12.2016
2017 12 28.02.2017Privind modificarea HCL nr.74/2016 referitoare la impozitele si taxele locale pe anul 2017
2017 13 28.02.2017Privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orasului Agnita pentru activitati nonprofit de interes local
2017 14 28.02.2017Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din orasul Agnita pentru perioada 2017-2020 precum si Planul de actiune pentru implementarea stategiei
2017 14 28.02.2017

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din orasul Agnita 2017 - 2020 precum si Planul de actiune pentru implementarea strategiei

2017 15 28.02.2017Privind conferirea Titlului de cetatean de onoare al orasului Agnita, doamnei Irina Petras
2017 16 28.02.2017Privind angajarea unui avocat pentru reprezentarera Consiliului Local al orasului Agnita si a primarului orasului Agnita in instanta
2017 17 28.02.2017Privind aprobarea listei cu solicitantii care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, construirte din fondul ANL si a listei de prioritati
2017 18 20.03.2017Privind alegerea presedintelui de sedinta
2017 19 20.03.2017Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii REABILITAREA SI REVITALIZAREA SPATIULUI URBAN AL CENTRULUI ISTORIC Orasul Agnita, Judetul Sibiu
2017 19 20.03.2017

aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii REABILITAREA SI REVITALIZAREA SPATIULUI URBAN AL CENTRULUI ISTORIC Oraul Agnita Judetul Sibiu

2017 20 20.03.2017

aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA BISERICII Orasul Agnita, Judetul Sibiu

2017 20 20.03.2017Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRADA BISERICII Orasul Agnita, Judetul Sibiu
2017 21 20.03.2017Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii MODERNIZAREA STARZI IN LOCALITATEA RUJA Nr. 194-274 Orasul Agnita, Judetul Sibiu
2017 21 20.03.2017

aprobarea indcatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA RUJA NR.194 - 274 Orasul Agnita, Judetul Sibiu

2017 22 20.03.2017

aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii REABILITAREA SI DOTAREA MUZEULUI DE ISTORIE "VALEA HARTIBACIULUI" Orasul Agnita, Judetul Sibiu

2017 22 20.03.2017Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii REABILITAREA SI DOTAREA MUZEULUI DE ISTORIE "VALEA HARTIBACIULUI" Orasul Agnita, Judetul Sibiu
2017 23 20.03.2017Privind
2017 23 31.03.2017

privind alegerea presedintelui de sedinta

2017 24 31.03.2017

privind acordarea unui mandat special Primarului orasului Agnita de a vota pentru acceptarea de noi membrii in Asociatie si completarea in consecinta a Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Tarnavei Mari Medias

2017 24 31.03.2017Privind alegerea presedintelui de sedinta
2017 25 31.03.2017Privind repartizarea imobilului locuinta situat in localitatea Agnita str. Avram Iancu nr. 134, sc.B, et. II, ap. 12
2017 26 31.03.2017Privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora pentru semestrul II an scolar 2016-2017 si semestrul I an scolar 2017-2018
2017 27 31.03.2017Privind aprobarea organigramei si statutului de functii, Agenda Culturala si Bugetul de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura Ilarion Cocisiu Agnita pe anul 2017
2017 28 31.03.2017Privind aprobarea organigramei si statului de functii precum si a bugetului Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Agnita pe anul 2017
2017 29 31.03.2017Privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Agnita si al serviciilor publice pentru anul 2017
2017 30 31.03.2017Privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la data de 31.12.2016 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru anul 2017
2017 31 31.03.2017Privind aprobarea Bugetlui de venituri si cheltuieli al orasului agnita pentru anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020
2017 32 31.03.2017Privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii subventiilor de la bugetul orasului Agnita pentru activitati nonprofit de interes local
2017 32 31.03.2017

privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii subventiilor de la bugetul orasului Agnita pentru activitati si nonprofit de interes local

2017 33 24.04.2017Privind alegerea presedintelui de sedinta
2017 34 24.04.2017Privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 17,75 ha pasune comunala
2017 35 24.04.2017Privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finantari nerambursabile din bugetullocal pe anul 2017 pentru activitati nonprofit
2017 36 24.04.2017Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Agnita pentru anul scolar 2017-·2018
2017 36 24.04.2017

privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniverstar din orasul Agnita pentru anul 2017-2018 

2017 37 24.04.2017Privind vanzare cu drept de preemtiune de catre orasul Agnita a cotei de 265/529 din imobilul teren in suprafata totala de 529 mp situat in str.Fabricii nr.4 inscris in CF 103903 Agnia, nr.top.558 domeniul privat al orasului
2017 38 24.04.2017Privind infiintarea Registrului local al spatiilor verzi din orasul Agnita
2017 39 24.04.2017Privind radierea inscrisurilor din CF 101020 Agnita, cu numar cadastral 101020 pentru teren in suprafata de 1728 mp.
2017 39 24.04.2017

privind radierea inscrisurilor din CF 101020 Agnita, cu numar cadastral 101020 pentru teren in suprafata de 1728 mp. si 101020-C1 si 101020-C2 pentru constructii

2017 40 31.05.2017Privind alegerea presedintelui de sedinta
12