Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2019 31 13.08.2019privind completarea HCL Danes nr.21/ 21.06.2019
2019 30 13.08.2019privind insusirea unei documentatii cadastrale de dezmembrare a imobilului inscris in CF nr. 53660
2019 29 13.08.2019privind modificarea hotararii CL Danes nr.22/ 20.06.2019
2019 28 13.08.2019privind rectificarea bugetului local
2019 27 13.08.2019privind aprobarea listei de investitii pentru anul 2019
2019 26 13.08.2019privind aprobarea alocarii unor sume
2019 25 13.08.2019privind aprobarea executiei bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru trimestrul II al anului 2019
2019 24 20.06.2019privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului construcție și teren situat în Seleus , nr. 1, înscris în CF nr.53747 în suprafață de 1690 mp
2019 23 20.06.2019privind aprobare taxa inchiriere capela mortuara
2019 21 20.06.2019privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in judetul Mures
2019 18 20.06.2019privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul fiscal 2019
2019 17 20.06.2019privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trim.I 2019
2019 16 18.04.2019Privind actualizarea cu rata inflatiei de 4,6% a nivelului redeventelor/ chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale avand ca obiect concesionarea/inchirierea terenurilor proprietatea publica / privata a comunei Danes a tarifului pentru exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publica a comunei , a tarifelor lunare pentru proprietatea comunei Danes utilizate in vederea desfasurarii unor activitati sezoniere su ocazionale aferente imobilelor aflate in proprietatea comunei Danes , a tarifelor aferente spatiilor cu alte destinatie decat cele de locuinta , precum si a pretului de superficie pentru anul fiscal 2019
2019 15 18.04.2019privind actualizarea devizului general al proiectului " Modernizare Camin Cultural Cris , comuna Danes , judetul Mures "
2019 14 18.04.2019privind mandatarea reprezentantului autorităţii deliberative a comunei Danes de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A.
2019 12 18.04.2019privind aprobarea modificarii statului de functii pentru asistenti personali
2019 11 18.04.2019privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica
2019 10 18.04.2019privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019
2019 9 18.04.2019privind alocarea unor sume din bugetul local
2019 8 18.04.2019privind aprobarea listei de investitii pentru anul 2019
2019 7 27.02.2019privind aprobarea retelei scolare 2019-2020
2019 6 27.02.2019privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor ( PAAR ) la nivelul comunei Danes
2019 5 27.02.2019privind însuşirea unei documentatii cadastrale si intabularea provizorie a DE-urilor regasite in sectoarele cadastrale 39 si 40
2019 4 27.02.2019privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Danes 2019 , B.V.C.2019 si aprobarea modului de aplicare a contractului de administrare si prestari servicii a padurii comunei Danes pentru anul 2018 ;
2019 3 27.02.2019privind aprobarea utilizarii contului excedentului bugetar aflat la dispozitia CL Danes
2019 2 27.02.2019privind aprobarea Inventarului patrimoniului Comunei Danes la 31.12.2018 si rezultatul reevaluarii
2019 1 27.02.2019privind aprobarea contului de executie al bugetului localk pe trim.IV 2018
2018 69 19.12.2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2018
2018 69 19.12.2018privind aprobarea taxelor si impozitelor locale aferente anului 2019
2018 67 12.12.2018privind aprobarea utilizarii de catre SC Keresd Guesthouses SRL a domeniului public al comunei Danes
2018 66 12.12.2018privind insusirea unei documentatii cadastrale
2018 65 12.12.2018privind aprobarea noilor tarife pntru servicii de salubrizare
2018 64 12.12.2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2018
2018 63 12.12.2018privind alocarea unor sume din bugetul local
2018 62 06.11.2018privind ratificarea de catre CL danes a tranzactiei incheiata la data de 5.09.2018 intre Comuna Danes si SC Consig SA prin lichidatorul judiciar Hodos Business Recovery SPRL
2018 61 06.11.2018privind aprobarea unei taxe
2018 60 06.11.2018privind insusirea a trei documentatii cadastrale
2018 59 06.11.2018privind aprobarea noilor tarife pentru servicii de salubrizare
2018 58 06.11.2018privind aprobarea Proiectului retelei de incatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2019-2020
2018 57 06.11.2018privind aprobarea vrectificarii bugetului local pentru anul 2018
2018 56 06.11.2018privind aprobarea modificarii listei de investitii pentru anul 2018
2018 55 06.11.2018privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trim III 2018
2018 54 11.10.2018privind avizarea documentatiilor pentru delegarea gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri si operare a statiei de transfer Balauseri componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemul de Management Integrat al deseurilor municipale solide din judetul Mures pentru Comuna Danes din zona 3 Sighisoara
2018 53 02.10.2018privind aprobarea desemnarii reprez. Cl in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale " Cornel Regman "
2018 52 02.10.2018privind intabularea dreptului de proprietate privata a comunei Danes asupra terenurenului inscris in Cf nr. 51220
2018 51 02.10.2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei " Imbunatatirea infrastructurii rutiere in localitatea Seleus si Dc 59 sin comuna Danes "
2018 50 02.10.2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei " Alimentare cu apa si canaliozare in localitatea Seleus , comuna Danes , judetul Mures "
2018 49 02.10.2018privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018
2018 48 02.10.2018Se aproba alocarea unor sume
2018 47 02.10.2018SE APROBA MODIFICAREA LISTEI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2018
1234