Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind modificarea și înlocuirea anexei nr.1 la H.C.L. nr. 11/2024
21 / 2024202409.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Vețel, atât la venituri cât și la cheltuieli, pentru trimestrul IV al anului 2023
20 / 2024202409.02.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea bugetului local al Comunai Vețel pe anul 2024 și estimări pe anul 2025-2027
19 / 2024202409.02.2024
Descarca
...X
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici, de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ETAPA a II-a și actualizarea valorii eligibile pentru finanțare de la bugetul de stat, a devizului general actualizat și a devizului general rest de executat pentru obiectivul de investiții “Extinderea, modernizarea şi dotarea unităţii de învăţământ preuniversitar: Şcoala Gimnazială Veţel, comuna Veţel, judeţul Hunedoara”
18 / 2024202431.01.2024
Descarca
...X
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici, de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ETAPA a II-a și actualizarea valorii eligibile pentru finanțare de la bugetul de stat, a devizului general actualizat și a devizului general rest de executat pentru obiectivul de investiții “Extinderea, modernizarea şi reabilitarea sediului Primăriei comunei Veţel, judeţul Hunedoara”.
17 / 2024202431.01.2024
Descarca
...X
privind completarea Hotărârii Consiliului Local Vețel nr. 78/2023
16 / 2024202431.01.2024
Descarca
...X
privind aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu/reședință și localitatea Vețel, județul Hunedoaracu pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vețel, județul Hunedoara
15 / 2024202431.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 106 mp către DELGAZ GRID S.A.
14 / 2024202431.01.2024
Descarca
...X
privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Vețel în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA
13 / 2024202431.01.2024
Descarca
...X
privind aprobarea contributiei anuale datorata Fondului de Mediu de catre Comuna Vetel aferenta anului 2024
12 / 2024202431.01.2024
Descarca
...X
privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții „REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATELE MUNCELU MIC, RUNCU MIC, MUNCELU MARE SI BOIA BARZII, COMUNA VETEL, JUDETUL HUNEDOARA”, aprobat pentru finantare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local
11 / 2024202431.01.2024
Descarca
...X
privind aprobarea volumului si modului de valorificare a masei lemnoase propusa a se valorifica in cursul anului 2024, provenită din fondul forestier, proprietatea comunei Vețel
10 / 2024202431.01.2024
Descarca
...X
privind îndreptarea unor erori materiale din anexa la H.C.L. nr.100/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Veţel
9 / 2024202431.01.2024
Descarca
...X
privind îndreptarea unor erori materiale din anexele nr.1 și nr.16 la H.C.L. nr.96/2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024
8 / 2024202431.01.2024
Descarca
...X
privind aprobarea consumului mediu de combustibil pentru autovehiculele și utilajele aflate in proprietatea comunei Vețel și administrarea consiliului local Vețel
7 / 2024202431.01.2024
Descarca
...X
privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registru agricol al comunei Vetel, pentru semestrul II al anului 2023
6 / 2024202431.01.2024
Descarca
...X
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, aferent fondului forestier, proprietatea Comunei Vetel
5 / 2024202431.01.2024
Descarca
...X
privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Vetel, pentru anul 2024
4 / 2024202431.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea Strategiei Locale de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Vețel, județul Hunedoara 2024-2029
3 / 2024202431.01.2024
Descarca
...X
privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare impotriva incendiilor pentru anul 2023 si stabilirea masurilor de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor
2 / 2024202431.01.2024
Descarca
...X
privind aprobarea Raportului cu privire la analiza dotarii cu mijloace de aparare impotriva incendiilor pentru anul 2023
1 / 2024202431.01.2024
Descarca
...X
privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a Comunei Vețel, pentru anul școlar 2024-2025
102 / 2023202328.12.2023
Descarca
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
101 / 2023202328.12.2023
Descarca
...X
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Veţel
100 / 2023202328.12.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vețel , judetul Hunedoara
99 / 2023202328.12.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea Programului anual al achizitilor publice al comunei Vețel pentru anul 2024
98 / 2023202328.12.2023
Descarca
...X
Privind îndreptarea unor erori materiale din anexele nr.1 și 2 la H.C.L. nr.87/2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Veţel
97 / 2023202328.12.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024
96 / 2023202328.12.2023
Descarca
...X
Privind aprobarea rectificarii bugetului general al comunei Vetel pentru anul 2023
95 / 2023202321.12.2023
Descarca
...X
privind aprobarea rectificării bugetului general al comunei Vețel pentru anul 2023
94 / 2023202318.12.2023
Descarca
...X
Page 1 of 16 (460 items)Prev1234567141516Next