Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HCL privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
67210722.12.2107 ...X
HCL privind modificarea HCL nr 25/2023 privind aprobarea impozitelor şi taxelor pe anul 2024
69202327.10.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
HCL privind realizarea unor lucrari
68202327.10.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
HCL privind rectificarea bugetului local
67202327.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL privind scoaterea la licitație a unui imobil în vederea închirierii
66202327.10.2023
Descarca
...X
HCL privind scoaterea la licitație a unui imobil în vederea închirierii
65202327.10.2023
Descarca
...X
HCL privind mandatarea primarului Comunei Tilișca, ca reprezentant al Comunei Tilișca în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu, să voteze aprobarea modificării tarifului pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor reziduale din deșeurile menajere și similare (inclusiv deșeuri abandonate, evenimente speciale, voluminoase și periculoase, colectate în companii) a SC SOMA SRL în Zona 5 Săliște, Județul Sibiu, urmare a eliminării cheltuielilor cu depozitarea și contribuția pentru economia circulară,
64202327.10.2023
Descarca
...X
HCL privind mandatarea primarului Comunei Tilișca, ca reprezentant al Comunei Tilișca în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu, să voteze aprobarea modificării tarifului de sortare a deșeurilor reciclabile și tarifului de compostare a deșeurilor biodegradabile, aferente activității de operare a stațiilor de sortare și compostare, urmare a eliminării cheltuielilor cu depozitarea și contribuția pentru economia circulară
63202327.10.2023
Descarca
...X
HCL privind punerea la dispoziția ADI TRANSALPINA GAZ a unui teren în vederea realizării proiectului ” Înființare sistem de distribuție gaze naturale, racord și stație de reglare-măsurare, în localitățile Jina, Poiana Sibiului, Rod, Tilișca, jud Sibiu”,
62202327.10.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
HCL privind alipirea unor imobile
61202327.10.2023
Descarca
...X
HCL privind mandatarea primarului Comunei Tilișca ca reprezentant al Comunei Tilișca în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze împotriva modificării tarifelor activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Zona 5 Săliște -județul Sibiu solicitat de S.C. SOMA S.R.L, precum și împotriva aprobării încheierii Actului adițional nr 2 la contractul nr 2038/29.12.2020.
60202318.09.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL privind aprobarea realizării raportului de evaluare a spatiului Local Bufet Rod nr 272 si a spatiului Farmacie Tilisca nr 107, in vederea inchirierii
59202318.09.2023
Descarca
...X
HCL privind scoaterea la licitație a unui imobil în vederea închirierii
58202318.09.2023
Descarca
...X
HCL privind scoaterea la licitație a unui imobil în vederea închirierii
57202318.09.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
HCL privind rectificarea bugetului local al comunei
56202318.09.2023
Descarca
...X
HCL privind aprobarea realizării unor achiziții pentru proiectul ”Dotare cu echipamente digitale, materiale didactice și mobilier a Școlii Gimnaziale Tilișca, județul Sibiu ”
55202318.09.2023
Descarca
...X
HCL privind mandatarea primarului Comunei Tilișca ca reprezentant al comunei Tilisca in Adunarea Generala a ADI ECO sa voteze impotriva aprobarii ajustarii tarifelor activitatii de sortare, compostare si transfer a Statiei de sortare si a Statiei de compostare Sura Mica si a Statiei de sortare Cisnadie
54202318.09.2023
Descarca
...X
HCL privind actualizarea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică de pe raza Comunei Tilișca
53202318.09.2023
Descarca
...X
HCL privind aprobarea memoriului tehnic, a devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a planului anual de evoluție a tarifelor pentru proiectul „Recipiente de colectare a deșeurilor”
52202318.09.2023
Descarca
...X
HCL privind rectificarea bugetului local
51202318.08.2023
Descarca
...X
HCL privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si al contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul U.A.T Comuna Tilișca
50202318.08.2023
Descarca
...X
HCL privind aprobarea scăderii din evidența analitică a creanțelor bugetare, datorare de persoana juridică SC SIMARO SIB, bugetului local al Comunei Tilișca
49202318.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL privind aprobarea realizarii unor lucrari
48202318.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea Strategiei serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare elaborată de Asociația De Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu”, a Actului aditional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.9/15.05.2009 si a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare cu Anexele nr.1 şi 2 in conformitate cu Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. Nr.88/2007.
47202318.08.2023
Descarca
...X
HCL privind avizarea Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și a Documentatiei de atribuire a ”Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Sibiu”, precum și mandatarea reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei ADI „ECO” Sibiu să voteze “pentru”” aprobarea Studiului de fundamentare, Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare si a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Sibiu”,
46202318.08.2023
Descarca
...X
HCL privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor, a documentației tehnico-economice, a devizului general, precum și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Recipiente de colectare a deșeurilor”
45202318.08.2023
Descarca
...X
HCL privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat și a Actului cadru de atribuire pentru componentele „Recipiente de colectare a deșeurilor” și „Construire Stații de transfer la Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu, Mediaș și Cisnădie” din cadrul proiectului „Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”
44202318.08.2023
Descarca
...X
HCL privind alegerea presedintelui de sedinta
43202318.08.2023
Descarca
...X
HCL privind aprobarea scăderii din evidențele fiscale ale Primăriei Tilișca, a unor sume reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați
42202324.07.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL privind aprobarea racordării la reţeaua electrică a persoanelor care reprezintă cazuri sociale
41202324.07.2023
Descarca
...X
Page 1 of 25 (733 items)Prev1234567232425Next