Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
H O T Ă R Â R E A NR. 41/2023 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi contractelor/acordurilorcadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029
41202322.08.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 40/2023 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III an 2023 si virarea de credite bugetare prin schimbarea trimestrialității pe anul 2023
40202322.08.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 39/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Micăsasa, județul Sibiu, pe o perioadă de 3 luni
39202322.08.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 38/2023 privind aprobarea cotei lunare de combustibil pentru autoturismele și utilajele aflate în dotarea Primăriei comunei Micăsasa, județul Sibiu
38202322.08.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 37/2023 privind avizarea Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și a Documentatiei de atribuire a ”Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Sibiu”, precum și mandatarea reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei ADI „ECO” Sibiu să voteze “pentru” aprobării Studiului de fundamentare, Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare si a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Sibiu”
37202322.08.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 36/2023 privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat, și a Actului cadru de atribuire pentru proiectele „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu” și “Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”
36202307.08.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 35/2023 privind aprobarea planului de evoluție al tarifelor, a documentației tehnico-economice, a devizului general, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cofinanțării pentru proiectul „Recipiente de colectare a deșeurilor”
35202307.08.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 34/2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA MICĂSASA, JUDEȚUL SIBIU”
34202307.08.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 33/2023 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al comunei Micăsasa nr. 24 din 07 aprilie 2022 privind instituirea taxei de utilizare a rețelei de apă și a măsurilor pentru întreținerea și monitorizarea sistemului de apă în Comuna Micăsasa
33202318.07.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 32/2023 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III an 2023
32202318.07.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR . 31 / 2023 privind mandatarea primarului Comunei Micăsasa ca reprezentant al Comunei Micăsasa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze “împotriva” aprobării modificării tarifului de depozitare
31202316.06.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 30/2023 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare
30202316.06.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 29 / 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Micăsasa, județul Sibiu, pe o perioadă de 3 luni
29202316.06.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 28 /2023 privind delegarea, către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu, a dreptului de depunere a aplicației de finanțare aferentă proiectului „Microbuze școlare electrice în județul Sibiu” gestionat de Ministerul Educației, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C15/EDUCATIE/I.10.
28202326.05.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 27/ 2023 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II, an 2023 și virarea de credite bugetare prin schimbarea trimestrialității pe anul 2023
27202326.05.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 26 / 20 2 3 privind aprobarea ocupării definitive a unei suprafețe totale de 24 mp, situat în extravilanul comunei Micăsasa, T84/A3980/2 pentru realizarea obiectivului ”Instalații tehnologice de suprafață la sondele 4 și 5 Țapu Cap erupție 5 Țapu” de către Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S .A. Sucursala Mediaș Consiliul
26202310.05.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 25 /2023 privind aprobarea participării Comunei Micăsasa , în cadrul Parteneriatului GAL Podișul Mediașului, pentru accesarea fondurilor cu finanțare nerambursabilă prin Planul Național Strategic 2023 -2027 , Axa LEADER, Măsura 19 și submăsurile aferente
25202310.05.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 24 /2023 privind aprobarea participării comunei Micăsasa la Programul privind casarea autovehiculelor uzate ””, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu
24202325.04.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 23/2023 privind stabilirea impozite lor și taxelor locale la nivelul Comunei Micăsasa, județul Sibiu, aplicabile în anul fiscal 202 4 , prin indexarea cu rata inflației de 13,8 a celor existente
23202325.04.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 22/2023 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II, anul 2023
22202304.04.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 21/2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr . 54 / 2022 privind aprobarea amenajamentului pastoral al pajiștilor proprietatea comunei Micăsasa, jud. Sibiu
21202330.03.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 20/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Micăsasa, județul Sibiu, pe o perioadă de 3 luni
20202330.03.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 19 /2023 privind avizarea Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și a documentatiei de atribuire a ”Contractului de delegare a gestiunii activității de tratare aerobă a biodeșeurilor colectate separat din zona 4 Mediaș județul Sibiu, în Instalația de Compostare Târnava” precum și mandatarea Primarului comunei Micăsasa ca reprezentant al comunei Micăsasa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare si a Documentației de At ribuire pentru ” delegarea a gestiunii activității de tratare aerobă a biodeșeurilor colectate separat din zona 4 Mediaș județul Sibiu, în Instalația de Compostare Târnava” Consiliu
19202328.02.2023
Descarca
...X
H O T Ă R  R E A NR. 18 /2023 privind mandatarea primarului comunei Micăsasa ca reprezentant al unității administrative teritoriale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze ”pentru”/”împotrivă” solicitării S.C. TRACON S.R.L. de m odificare a tarif ului de depo zitare
18202328.02.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 17/2023 privind aprobarea delegării către Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Sibiu și asocierea în vederea depunerii spre finanțare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe de la nivelul Județului Sibiu”, gestionat de Ministerul Educației, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./
17202320.02.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 16 /2023 privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Micăsasa, judeţul Sibiu Consiliul
16202320.02.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 1 5 /2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Comuna Micăsasa, județul Sibiu, referitor la colaborarea instituțională în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS SII MMSS”, Cod MySmis 130963
15202320.02.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 1 4 / 202 3 privind constituirea comisiei pentru organizarea și administrarea pajiștilor permenante
14202320.02.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 13/2023 privind aprobarea numărului maxim de persoane care pot fi încadrate cu contr act individual de muncă în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap , în anul 202 3
13202320.02.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 12 / 2023 privind organizarea rețelei școlare din comuna Micăsasa, județul Sibiu pentru anul școlar 202 3 202 4
12202320.02.2023
Descarca
...X
Page 1 of 6 (180 items)Prev123456Next