Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Merghindeal pentru anul scolar 2023-2024
4 / 2023202331.01.2023
Descarca
...X
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2023, estimarile pentru anii 2024-2026 si acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare prin utilizarea sumei de 1 195,79 mii lei din excedentul anilor precedenti
3 / 2023202331.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local din anii anteriori pentru acoperirea unor goluri de casa
2 / 2023202306.01.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare
1 / 2023202306.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind stabilirea si aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru persoane fizice- consumatori casnici si persoane juridice - consumatori noncasnici pentru anul 2023, valabil in UAT comuna Merghindeal
74 / 2022202222.12.2022
Descarca
...X
Privind aprobarea planului anual de evolutie a tarifelor, a documentatiei tehnico-economice, a devizului general, precum si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ' Investitii Complementare Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Sibiu'
73 / 2022202222.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat din data de ..........pentru proiectele ' Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Sibiu' si 'Investitii complementare Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Sibiu'
72 / 2022202222.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local privind repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Merghindeal pentru anul 2023
71 / 2022202222.12.2022
Descarca
...X
Privind modificarea si completarea HCL nr. 36/28.06.2022 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 si stabilirea impozitului pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone pentru anul 2023
70 / 2022202222.12.2022
Descarca
...X
De validare a Dispozitiei primarului nr. 216/2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Merghindeal pe anul 2022 confoem art.82, alin (1) din Legea 273/2006 a finantelor publice locale
69 / 2022202213.12.2022
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV din anul 2022
68 / 2022202213.12.2022
Descarca
...X
Privind participarea Comunei Merghindeal la implementarea proiectului din Investitia I.4 'Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice la nivel national' finantat din PNRR, Componenta 11-Turism si cultura
67 / 2022202208.12.2022
Descarca
...X
Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciului public cu alimentare cu apa si de canalizare in aria delegata Operatorului SC Apa Tarnavei Mari SA
66 / 2022202223.11.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Privind aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 'Apa Tarnavei Mari' Medias si acordarea uni mandat special in adunarea Generala a Asociatiei - de a vota 'pentru' aprobarea actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei- actualizate
65 / 2022202223.11.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Privind aprobarea incheierii unui PROTOCOL DE COLABORARE cu MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE in vederea colaborarii institutionale in cadrul proiectului 'HUB de Servicii MMSS, Cod MySims 130963
64 / 2022202223.11.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
Privind aprobarea marcarii de trasee turistice pentru drumetie si cicloturism pe raza Comunei Merghindeal, in cadrul proiectului Trasee Turistice in Colinele Transilvaniei
63 / 2022202223.11.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Privind aprobarea volumului, pretului si modului de licitatie a mesei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a UAT Merghindeal pe anul 2023
62 / 2022202223.11.2022
Descarca
...X
Privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale datorate de Comuna Merghindeal rezultata ca urmare a aderarii comunei la Asociatia Comunelor din Romania
61 / 2022202223.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV din anul 2022
60 / 2022202223.11.2022
Descarca
...X
Privind alegerea presedintelui de sedinta
59 / 2022202223.11.2022
Descarca
...X
Privind revocarea HCL nr.38/12.07.2022 si aprobarea Anexei nr. 3- SOLICITARE de finantare prin programul national de dezvolatre locala a obiectivului de investitii 'REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE MERGHINDEAL SI DEALU FRUMOS DIN COMUNA MERGHINDEAL'
58 / 2022202227.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind executia bugetelor sectiunii de functionare, a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul III din anul 2022
57 / 2022202227.10.2022
Descarca
...X
Privind numarul si cuantumul burselor scolare acordate in anul 2022-2023
56 / 2022202227.10.2022
Descarca
...X
Privind rectificareabugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV din anul 2022
55 / 2022202227.10.2022
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul III din anul 2022
54 / 2022202228.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati se a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii 'Sistem de canalizare menajera in localitatile Merghindeal si Dealu Frumos, din Comuna Merghindeal, jud. Sibiu ', aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ' Anghel Saligny', precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
53 / 2022202228.09.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
Privind abrogarea HCL nr. 19/26.03.2020 privind aprobarea noului REGULAMENT privind procedurapentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care existaobligativitatea inregistrarii, de pe raza administrativ -teritoriala a Comunei Merghindeal
52 / 2022202228.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind revocarea HCL nr.26/31.03.2022 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Com. Merghindeal, jud Sibiu
51 / 2022202228.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind modificarea si completarea HCL nr.49/31.08.2022 privind atribuirea terenului disponibil pentru construirea unei locuinte proprietate personala in folosinta gratuita tinerilor care beneficiaza de prevederile Legii nr.15/2003
50 / 2022202228.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea unei locuinte proprietate personala in folosinta gratuita
49 / 2022202231.08.2022
Descarca
...X
Page 1 of 10 (292 items)Prev12345678910Next