Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2019 89 22.08.2019Privind aprobarea asocierii in vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ZONA METROPOLITANA SIBIU a Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ZONA METROPOLITANA SIBIU
2019 88 22.08.2019Privind aprobarea raportului de evaluare a imobilului teren situat in Sura Mare cartier Dealul Viilor, identificat in CF 101611, nr top 101611 domeniul privat al comunei Sura Mare, teren atribuit in folosinta gratuita conform Legii nr. 15/2003 si vanzarea directa in favoarea proprietarului locuintei
2019 87 22.08.2019Privind constatarea incetarii, inainte de expirarea normala a mandatului, a calitatii de viceprimar al comunei Sura Mare a domnului Ursu Dorin Remus, ca urmare a demisiei
2019 86 22.08.2019Privind finantarea, din bugetul local al comunei Sura Mare, a proiectului Asociatiei F.C. Athletic Sura Mare in cadrul programului sportiv Sportul de performanta, in anul2019
2019 85 22.08.2019Privind stabilirea pretului de vanzare si a modului de vanzare a masei lemnoase pentru agenti economic! si populatie
2019 84 22.08.2019Privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu - construire locuinta unifamiliala S+P+M, garaj, anexa, imprejmuire si bransamente utilitati, beneficiar Pita Mihai
2019 83 22.08.2019Privind alegerea presedintelui de sedinta in luna august 2019
2019 82 31.07.2019Privind stabilirea pretului de vanzare si a modului de vanzare a masei lemnoase
2019 81 31.07.2019Privind aprobarea documentatiei de urbanism ,,PLAN URBANISTIC DE DETALIU - construire locuinta, imprejmuire teren,- investitori Canciu Aurel si Canciu Elena
2019 80 31.07.2019Privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren, proprietate privata a comunei Sura Mare, din Cartierul Dealul Viilor - localitatea Sura Mare, pentru construirea de locuinta proprietate personala
2019 79 31.07.2019Privind inregistrarea in evidenta financiar- contabila a comunei Sura Mare a obiectivului de investitii ,,Extindere iluminat public in comuna Sura Mare,, si majorarea valorii de inventar pentru mijlocul fix ,,Retele electrice,,
2019 78 31.07.2019Privind mandatarea primarului comunei Sura Mare pentru a stabili structura de guvernanta corporativa pentru intreprinderea publica Regia Autonoma Ocolul Silvic Dealul Sibiului
2019 77 31.07.2019Privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Dealul Sibiului R.A
2019 76 31.07.2019Privind aprobarea raportului de evaluare a imobilului teren situat in Sura Mare, strada Socului nr. 630C, domeniul privat al comunei Sura Mare, teren atribuit in folosinta gratuita conform Legii nr. 15/2003 si vanzarea directa in favoarea proprietarului locuintei
2019 75 31.07.2019Privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al comunei Sura Mare pentru unitati de cult din comuna Sura Mare in anul 2019
2019 74 31.07.2019Privind aprobarea executiei bugetelor sectunii de functionare si sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul II an 2019
2019 73 31.07.2019Privind rectificarea bugetului local al comunei Sura Mare in anul 2019
2019 72 31.07.2019Privind alegerea presedintelui de sedinta in luna iulie 2019
2019 71 27.06.2019Privind stabilirea pretului de vanzare si a modului de vanzare a masei lemnoase
2019 70 27.06.2019Privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului pentru elaborarea documentatiei de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU - construire ,,Locuinta unifamiliala, anexe, imprejmuire si bransamente,, - initiatori Piță Mihai si Mioara
2019 69 27.06.2019Privind aprobarea documentatiei de urbanism ,,PLAN URBANISTIC DE DETALIU,, - construire locuinta,- Investitori Savoaia loan si Lucia
2019 68 27.06.2019Privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.Z. - ,,Parcelare teren si reglementare mod de construire locuinte insiruite (1-24) P+E, imprejmuire si racordare la utilitati
2019 67 27.06.2019Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Sura Mare pe o perioada de 5 ani (2019- 2024)
2019 66 27.06.2019Privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului favorabil privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare pentru APA CANAL SIBIU SA
2019 65 27.06.2019Privind aprobarea Actului Aditional la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECO SIBIU", precum si aprobarea Statutului actualizat al Asociatiei
2019 64 27.06.2019Privind actualizarea indicatorilor economici ai obiectivului de investii ,,Reabilitare strazi -sat Hamba comuna Sura Mare "
2019 63 27.06.2019Privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte, administrate de Consiliul Local al comunei Sura Mare
2019 62 27.06.2019Privind alegerea presedinteluide sedinta in luna iunie 2019
2019 61 30.05.2019Privind aprobarea Actului constitutiv si Statutului ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ,,ZONA METROPOLITANA SIBIU,,
2019 60 30.05.2019Privind stabilirea pretului de vanzare si a modului de vanzare a masei lemnoase
2019 59 30.05.2019Privind modificarea obiectului contractului nr. 187 2019, incheiat cu dl. Bleoca Alin Aurel, crescator de animale, in sensul diminuarii suprafetei de teren atribuita prin licitatie publica
2019 58 30.05.2019Privind aprobarea documentatiei de urbanism ,,PLAN URBANISTIC DE DETALIU,, —construire casa, imprejmuire teren, bransamente utilitati - Beneficiari Benchea Eliab si Lidia
2019 57 30.05.2019Privind insusirea Raportului informarii si consultarii publicului cu privire la elaborarea documentatiei de urbanism ,,PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) - COMUNA SURA MARE,,
2019 56 30.05.2019Privind modificarea Hotararii nr. 16/2019 privind aprobarea Raportului de reevaluare a patrimoniului, proprietate publica si privata a comunei Sura Mare, la data de 31.12.2018
2019 55 30.05.2019Privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in baza Legii nr. 15/2003
2019 54 30.05.2019Privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor terenuri, proprietate privata a comunei Sura Mare, situate in localitatile Sura Mare si Hamba
2019 53 30.05.2019Privind aprobarea raportului de evaluare a imobilului teren situat in Sura Mare Cartier Tineretului, strada Paltinis nr. 5, domeniul privat al comunei Sura Mare, teren atribuit in folosinja conform Legii nr. 15/2003, si vanzarea directa in favoarea proprietarului locuintei
2019 52 30.05.2019Privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza teritoriala a comunei Sura Mare pentru anul scolar 2019- 2020
2019 51 30.05.2019Privind aprobarea platii cotizatiilor aferente anului 2019 datorate de comuna Sura Mare
2019 50 30.05.2019Privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Sura Mare la 31 decembrie 2018
2019 49 30.05.2019Privind rectificarea bugetului local al comunei Sura Mare in anul 2019
2019 48 30.05.2019Privind alegerea presedintelui de sedinta in luna mai 2019
2019 47 18.04.2019Privind stabilirea pretului de vanzare si a modului de vanzare a masei lemnoase
2019 46 18.04.2019Privind atribuirea in folosinta gratuita a unor terenuri din localitatea Sura Mare Cartier Dealul Viilor pentru construirea de locuinta proprietate personala
2019 45 18.04.2019Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 in comuna Sura Mare, judetul Sibiu
2019 44 18.04.2019Pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al ,,Salii de sport,, din comuna Sura Mare, judetul Sibiu
2019 43 18.04.2019Privind mandatarea viceprimarului comunei Sura Mare ca reprezentant al comunei Sura Mare in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO" Sibiu sa voteze pentru aprobarea majorarii de tarif solicitata de operatorul depozitului ecologic de deseuri S.C. TRACON S.R.
2019 42 18.04.2019Privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Sura Mare a unor terenuri din intravilanul comunei Sura Mare
2019 41 18.04.2019Privind aprobarea Planului anual de actiune privind Serviciile Sociale administrate si finantate din bugetul comunei Sura Mare pentru anul 2019
2019 40 18.04.2019Privind aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al comunei Sura Mare in anul 2019
12