Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2017 1/2017 06.02.2017ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
2017 2/2017 06.02.2017MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI
2017 3/2017 06.02.2017APROBAREA LISTEI CUMPRINZAND ACTIUNILE SI LUCARILE DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA IN FOLOSUL COMUNITATII ALE PERSOANELOR BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL
2017 4/2017 06.02.2017APROBAREA PROTOCOLULUI CADRU DE COLABORARE INTRE PRIMARIA ORASULUI SALISTE SI ASOCIATIA NEVAZATORILOR DIN SIBIU
2017 5/2017 06.02.2017APROBAREA BOCUMENTATIE DE URBANISM P.U.Z. "CONSTRUIRE CASA DE VACANTA PE TERENUL INSCRIS IN CF 107538 SALISTE (SIBIEL)"
2017 6/2017 06.02.2017DECONTACREA CHELTUIELILOR PENTRU NAVETA CADRELOR DIDACTICE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC IOAN LUPAS DIN SALISTE
2017 7/2017 06.02.2017APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU UNELE OBIECTIVE DE INVESTITII DIN ANUL 2017
2017 8/2017 06.02.2017INSUSIREA VARIANTEI FINALE A STEMEI ORASULUI SALISTE
2017 9/2017 06.02.2017TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVA IN DOMENIUL PUBLIC SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 1
2017 10/2017 06.02.2017ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "iNFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA FANTANELE"
2017 11/2017 27.02.2017ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 27.02.2017
2017 12/2017 27.02.2017APROBARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE PENTRU LUCVRARI DE INTERVENTII DALI "REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN LOCALITATEA FANTANELE"
2017 13/2017 27.02.2017APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTUL "INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATILE MAG, ACILIU, AMNAS"
2017 14/2017 27.02.2017APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTUL "INFIINTARE SISTEM DE CANALIYARE MENAJERA, IN LOCALITATEA VALE"
2017 15/2017 27.02.2017APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARILE DE INVESTITII - DALI PENTRU PROIECTUL "EXTINDERE REABILITARE SU DOTARE SCOALA LOCALITATEA SACEL"
2017 16/2017 27.02.2017COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL 170/2014
2017 17/2017 21.02.2017APROBAREA ALIPIRII IMOBILELOR IDENTIFICARE PRIN CF 110196 SI CF 110197, NR. TOP 110197 INTRUN SINGUR CORP FUNCIAR
2017 18/2017 27.02.2017PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE NR. 1330/2001 CATRE SC BRAD - VETCOM SRL
2017 19/2017 27.02.2017APRBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE, A RAPORTULUI DE EVALUARE SI A CAIETULUI DE SARCINI PENTRU CONCESIONAREA UNUI IMOBIL TEREN SITUAT IN DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI SALISTE, SAT GALES, EXTRAVILAN CF 111561, NR. TOP. 111561
2017 20/2017 27.02.2017PRIVIND VANZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A IMOBILULUI SITUAT IN LOC SIBIEL INSCRIS IN CF 1019855, NR. TOP. 109855
2017 21/2017 27.02.2017APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII SI A NUMARULUI DE PERSNAL PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI SALISTE SI VERCIVII PUBLICE, FARA PERSONALITATE JURIDICA, DE SUBORDONARE LOCALA
2017 22/2017 27.02.2017APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTUL " REABILITARE STRAZI DIN ORASUL SALISTE SI SATE AFILIATE"
2017 23/2017 16.03.2017ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 16.03.2017
2017 24/2017 16.03.2017APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHLETUIELI AL SC SERVICII CL SALISTE PENTRU ANUL 2017
2017 25/2017 16.03.2017APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII AL SC SERVICII CL SALISTE
2017 26/2017 16.03.2017INSUSIREA VALORILOR DE INVENTAR ALE IMOBILELOR REEVALUATE, PROPRIETATEA PUBLICA A oRASULUI sALISTE, PREDATE A.D.I. "ASOCIATIA DE APA" SIBIU IN VEDEREA ADMINISTRARII DE CATRE OPERATORUL REGIONAL SC APA CAL SA
2017 27/2017 16.03.2017INSUSIREA DOCUMENTATIEI CADASTRALE CONFORM REFERATULUI DE PRIMA INREGISTRARE IN CF A IMOBILELOR SITUATE IN JUD SIBIU, UAT SALISTE, SAT AMANS, CF 112513
2017 28/2017 16.03.2017INSUSIREA DOCUMENTATIEI CADASTRALE PRIVIND DIMINUAREA IMOBILULUI IDENTIFICAT PRIN CF 112261 SALISTE, NR. TOP 150, 154
2017 29/2017 16.03.2017APROBAREA ALOCARII PRIN TRANSFER A SUMELOR PENTRU COMPLETAREA FONDURILOR PROPRII ALE UNITATILOR DE CULT IN ANUL 2017
2017 30/2017 16.03.2017APROBAREA TIPULUI DE SUPORT ALIMENTARE PENTRU PRESCOLARII SI ELEVII LICEULUI TEHNOLOGIC IOAN LUPAS SI UNITATILE SCOLARE DIN SUBORDINE
2017 32/2017 16.03.2017APROBAREA SUPLIMENTARII PRIN ACT ADITIONAL AL CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR, 18404/2015
2017 33/2017 16.03.2017APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUILEI AL PRIMARIEI ORASULUI SALISTE PENTRU ANUL 2017
2017 34/2017 16.03.2017ACCEPTAREA UNEI SUME CU TITLU DE APONSORIZARE PENTRU SUSTINEREA PROIECTULUI "REAMENAJARE SPATIU PUBLIC DIN JURUL MONUMENTULUI EROILOR SI AMENAJAREA UNUI LOC DE JOACA PENTRU COPII IN IMEDIATA VECINATARE" SIBIEL
2017 35/2017 16.03.2017INSUSIREA REZULTATELOR INVENTARIERII PATRIMONIULUI ORASULUI SALISTE LA DATA DE 30.12.2016
2017 36/2017 16.03.2017APROBAREA PROGRAMULUI DE IMBUNATATIRE A EFICIENTEI ENERGETICE A ORASULUI SALISTE
2017 37/2017 16.03.2017REVOCARE HCL 105/2016
2017 38/2017 16.03.2017APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTITII DIN ANUL 2017
2017 39/2017 16.03.2017APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTUVUL DE INVESTITIE "IMBUNATATTIREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII CLUBULUI SPORTIV DIN ORASUL SALISTE, JUD SIBIU"
2017 40/2017 12.04.2017ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA DIN DATA DE 12.04.2017
2017 41/2017 12.04.2017APROBAREA INCHEIERII UNUI CONTRACT DE COLABORARE INTRE CONSILIUL JUD ALBA, A.D.I. SALUBRIS ALBA SI A.D.I. ECO SIBIU SI MANDATAREA DIRECTORULI EXECUTIV AL A.D.I. ECO SIBIU SA SEMNEZE CONTRACTUL
2017 42/2017 12.04.2017APROBAREA ATRIBUIRII UNOR CONTRACTE DE LUCRARI CATRE SC SERVICII CL SALISTE IN TEMEIUL ART. 31 DIN LEGEA 98/2016
2017 43/2017 12.04.2017APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU UNELE OBIECTIVE DE NVESTITII DIN ANUL 2017
2017 44/2017 04.05.2017INSUSIREA DOCUMENTATIEI CONFORM REFERATULUI DE ADMITEREDE PRIMA INREGISTRARE IN CF 112635
2017 45/2017 12.04.2017RECTIFICARE BUGET LOCAL SI UTILIZAREA UNOR SUME DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI
2017 46/2017 12.04.2017APROBAREA CATITATE MASA CE SE VA EXPLOATA DIN FONCDUL FORESTIER AL ORASULUI SALISTE PENTRU ANUL 2017
2017 47/2017 12.04.2017APROBARE D.A.L.I
2017 48/2017 12.04.2017APROBAREA REGULAMENTULUI DE INSTITUIRE SI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE IN ORASUL SALISTE
2017 49/2017 12.04.2017PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE NR. 5579/2012
2017 50/2017 12.04.2017PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE NR. 6199/2012
2017 51/2017 12.04.2017PRELUNGIRE CONTRACT DE COMODAT NR. 8505/2012
12345678910...