Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Aprobarea inițierii pr. de investiție - Achiziția de dotări și echipamente pt. managementul și protecția mediului în com. Sulița
35 / 31.05.2022202227.09.2022
Descarca
...X
Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea funcționare și secțiunea dezvoltare ale bugetului local al com. Sulița- trim. II, anul 2022
43 / 30.08.2022202230.08.2022
Descarca
...X
Stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale la nivelul com. Sulița
42 / 30.08.2022202230.08.2022 ...X
Aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai investiției - Achiziția de dotări și echipamente pt. managementul și protecția mediului în com. Sulița
41 / 27.07.2022202227.07.2022
Descarca
...X
Alegerea președintelui de ședință, perioada august - octombrie 2022
40 / 27.07.2022202227.07.2022
Descarca
...X
Revocarea HCL nr. 22/28.04.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind înregistrarea și arhivarea contractelor de arendă depuse la Primăria com. Sulița
39 / 27.07.2022202227.07.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Concesionarea prin licitatie a terenului proprietate privată a com. Sulița, în suprafață de 513,981 mp, situat în extravilanul loc. Sulița, pc 1332, pc 922 și pc 991, com. Sulița, identificat cu nr. cads. 52103, 52104, 52129, 52223, 52224, 52225, 52226 și 52227
38 / 27.07.2022202227.07.2022
Descarca
...X
Plata cotizației anuale, aferentă, anilor 2021 și 2022, datorată de unitatea administrativ teritorială Sulița, membru fondator din sectorul public, la nivelul Asociației Zona Pescărească Iazurile Moldovei
37 / 28.06.2022202228.06.2022
Descarca
...X
Aprobarea inițierii pr. de investiție - Modernizarea sistemului de iluminat stradal în com. Sulița
36 / 28.06.2022202228.06.2022
Descarca
...X
Inițierea demersurilor în vederea contractării și garantării unui împrumut intern pt. realizarea ob. de investiții publice de interes local Reabilitarea Cămin Cultural Dracșani și Construcți bază sportivă în sat Sulița
34 / 31.05.2022202231.05.2022
Descarca
...X
Predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației prin CNI SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării ob. de investiție proiect tip- Construire sală de sport cu tribună 180 locuri din sat Sulița
33 / 31.05.2022202231.05.2022
Descarca
...X
Acordarea mandatului special reprez. com. Sulița în AGA ADI Ecoproces, în vederea aprobării tarifului și Actului adițional nr. 12 la Contractul de delegare a gestiunii - Concesionarea serviciului public de colectare și transport al deșeurilor municipale solide în jud. Botoșani
32 / 31.05.2022202231.05.2022
Descarca
...X
Aprobarea inițierii pr. de investiție - Construirea de locuințe pt. tineri și specialiști din sănătate și învățământ în com. Sulița
31 / 18.05.2022202218.05.2022
Descarca
...X
Aprobarea inițierii pr. de investiție - Construire piste de biciclete în com. Sulița,
30 / 18.05.2022202218.05.2022
Descarca
...X
Aprobarea inițierii pr. de investiție - Dezvoltarea infrastructurii de tip ITS și TIC în com. Sulița
29 / 18.05.2022202218.05.2022
Descarca
...X
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al com. Sulița, începând cu data de 18.05.2022
28 / 18.05.2022202218.05.2022
Descarca
...X
Aprobarea Notei conceptuale, tema de proiectare și Devizul general pt. realiz. investiției - proiectare si construire parcare betonată în satul Sulița
27 / 18.05.2022202218.05.2022
Descarca
...X
Aprobarea Notei conceptuale, Tema de proiectare și Devizul general pt. realizarea investiției - Proiectare și construire parc cu teren de joacă pt. copii, în satul Chelis, com. Sulița
26 / 18.05.2022202218.05.2022
Descarca
...X
Aprobarea alipirii a două imobile - teren în suprafață de 1874 mp înscris în CF nr. 52681 și teren în s= 800 mp, înscris în CF nr. 50605
25 / 18.05.2022202218.05.2022
Descarca
...X
Inițierea proiectului de investiție - Înființare parcări în intravilanul com. Sulița, jud. Botoșani
24 / 28.04.2022202228.04.2022
Descarca
...X
Alegerea președintelui de ședință - perioada mai 2022 - iulie 2022
23 / 28.04.2022202228.04.2022
Descarca
...X
Aprobarea Regulamentului cadru pt. înregistrarea și arhivarea contractelor de arendă depuse la Primăria com. Sulița
22 / 28.04.2022202228.04.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Acordarea unui mandat special reprezentantului C.L. Sulița în AGA ADI Aqua Botoșani
21 / 28.04.2022202228.04.2022
Descarca
...X
Închirierea pajistilor în suprafață de 45,00 ha, aflate în proprietatea privată a omunei Sulița
20 / 28.04.2022202228.04.2022
Descarca
4 descărcări
...X
Aprobarea execuției bugetare pe trim. I, anul 2022
19 / 28.04.2022202228.04.2022
Descarca
...X
Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea funcționare și secțiunea dezvotare ale bugetului local al com. Sulița, pentru anul 2021
18 / 28.04.2022202228.04.2022
Descarca
...X
Indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor speciale, la nivelul com. Sulița, cu rata inflației de 5,1%, in anul fiscal 2023
17 / 28.04.2022202228.04.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Implementarea ob. de investiție - Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în com. Sulița, Albești și Trușești, jud. Botoșani
16 / 19.04.2022202219.04.2022
Descarca
...X
Aprobarea încheierii Acordului de parteneriat, pentru realizarea investiției - Inființare sistem inteligent de distribuției gaze naturale în com. Sulița, Albești și Trușești, jud. Botoșani
15 / 19.04.2022202219.04.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Desemnarea consilierilor locali, membri în cadrul comisiei pentru evaluarea secretarului general comunei Sulița
14 / 25.03.2022202225.03.2022
Descarca
...X
Pag. 1 din 3 (69 elem.)Prec123Următoarea