Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Hotărâre individuală: HCL privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local Sulița, pentru perioada Februarie -Aprilie 2023
4 / 2023202326.01.2023
Descarca
...X
HCL privind aprobarea menținerii Comunei Sulița, județul Botoșani, ca membru fondator în cadrul parteneriatului tip Grup de Acțiune Locală (GAL)ASOCIAȚIA LEADER ”COLINELE MOLDOVEI”
3 / 2023202326.01.2023
Descarca
...X
HCL privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social , pentru anul 2023
2 / 2023202326.01.2023
Descarca
...X
HCL privind aprobarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ și a Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia
1 / 2023202326.01.2023
Descarca
...X
Aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din raza teritoriala a comunei Sulita, pentru anul scolar 2023 - 2024
64 / 23.12.2022202223.12.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
declararea de uz și de interes public a unor bunuri imobile – drumuri sătești, situate în intravilanul satului Dracșani, comuna Sulița, jud. Botoșani
63 / 23.12.2022202223.12.2022
Descarca
...X
Privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Suliţa începând cu 01 ianuarie 2023
62 / 23.12.2022202223.12.2022
Descarca
(7 desc.)
...X
aprobarea asocierii unității administrativ-teritoriale Comuna Sulița cu unitățile administrativ-teritoriale: Comuna Trușești și Comuna Albești, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu gaze naturale ”ADI SAT BOTOȘANI”
61 / 23.12.2022202223.12.2022
Descarca
...X
Stabilirea impozitelor, taxelor locale și taxelor speciale, la nivelul comunei Sulița, pentru anul 2023
60 / 23.12.2022202223.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a Planului de Urbanism General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent și prelungirea valabilității documentației de urbanism „Plan Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei Sulița și Regulamentul Local de Urbanism aferent, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sulița nr. 5/23.01.2013
59 / 23.12.2022202223.12.2022
Descarca
...X
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sulița, jud. Botoșani pentru anul 2022, începând cu data de 22.12.2022
58 / 22.12.2022202222.12.2022
Descarca
...X
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sulița, jud.Botoșani pentru anul 2022, începând cu data de 16.12.2022
57 / 16.12.2022202216.12.2022
Descarca
...X
Declararea de uz și de interes public a unor bunuri imobile-construcții, situate pa raza comunei Sulița, jud.Botoșani
56 / 28.11.2022202228.11.2022
Descarca
...X
Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea funcționare și secțiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Sulița, jud.Botoșani, pe trim.III, anul 2022
55 / 28.11.2022202228.11.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sulița, jud.Botoșani, începând cu data de 28.11.2022
54 / 28.11.2022202228.11.2022
Descarca
...X
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sulița jud.Botoșani începând cu data de 31.10.2022
53 / 31.10.2022202231.10.2022
Descarca
...X
Alegerea președintelui de ședință a Consiliului local Sulița, pentru perioada Noiembrie 2022- Ianuarie 2023
52 / 27.10.2022202227.10.2022
Descarca
...X
Aprobarea delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de Iluminat Public al comunei Sulița, jud.Botoșani
51 / 27.10.2022202227.10.2022
Descarca
...X
Organizarea și dsfășurarea licitației pentru vânzarea utilajului -buldoexcavator TEREX 820 , domeniul privat al comunei Sulița, jud.Botoșani
50 / 27.10.2022202227.10.2022
Descarca
...X
Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sulița nr.29/18.05.2022 pentru aprobarea inițierii proiectului de investiție : Dezvoltarea infrastructurii de tip ITS și TIC în comuna Sulița Jud.Botoșani
49 / 03.10.2022202203.10.2022
Descarca
(6 desc.)
...X
Acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Sulița în AGA ADI Ecoproces în vederea aprobării tarifului și Actului adițional nr.14 la Contractul de delegare a gestiunii -Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în jud.botoșani
48 / 29.09.2022202229.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea Regulamentului în vederea stabilirii unor măsuri pentru gospodărirea com Sulița precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții
47 / 29.09.2022202229.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 1 000 000 lei pentru asigurarea cofinanțării unor obiective de investiții publice de interes local
46 / 29.09.2022202229.09.2022
Descarca
(11 desc.)
...X
Aprobarea inițierii proiectului de investiție - Achiziția de dotări și echipamente pentru managementul și protecția mediului în comuna Sulița
45 / 23.09.20221202223.09.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sulița, începând cu data de 23.09.2022
44 / 23.09.2022202223.09.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea funcționare și secțiunea dezvoltare ale bugetului local al com. Sulița- trim. II, anul 2022
43 / 30.08.2022202230.08.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale la nivelul com. Sulița
42 / 30.08.2022202230.08.2022 ...X
Aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai investiției - Achiziția de dotări și echipamente pt. managementul și protecția mediului în com. Sulița
41 / 27.07.2022202227.07.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Alegerea președintelui de ședință, perioada august - octombrie 2022
40 / 27.07.2022202227.07.2022
Descarca
...X
Revocarea HCL nr. 22/28.04.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind înregistrarea și arhivarea contractelor de arendă depuse la Primăria com. Sulița
39 / 27.07.2022202227.07.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
Page 1 of 4 (93 items)Prev1234Next