Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind aprobarea organizării şi desfăşurării evenimentului crescatorilor de ovine „TURCANA REGINA MUNTILOR” editia a XVIII-a, in data de 24.09.2023
54202324.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale comuna Orastioara de Sus, la depunerea documentației elaborată în vederea redobândirii statutului de Rezervație a Biosferei UNESCO, prin exprimarea acordului ca teritoriul Unității Administrativ-Teritoriale comuna Orastioara de Sus să fie parte și să beneficieze de această recunoaștere
53202324.08.2023
Descarca
...X
privind analiza si aprobarea executiei bugetului local al comunei Orastioara de Sus, intocmite pe Sectiunea de Functionare si Sectiunea de Dezvoltare,pentru trim. II al anului 2023
52202327.07.2023
Descarca
...X
privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2023 si stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
51202327.07.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea organizării şi desfăşurării manifestărilor „INTALNIRE CU ISTORIA LA FRATIA LUPILOR-COSTESTI 2023, EDITIA a 54-a”, in perioada 19 -20.08.2023
50202327.07.2023
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului local al comunei Orastioara de Sus pe anul 2023
49202327.07.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind darea in folosinta gratuita catre Episcopia Devei si Hunedoarei, a imobilului inscris in CF nr. 64169 , nr. cad. 64169, in suprafata totala de 7000 m.p. , imobil situat partial in intravilan, proprietate privata a Comunei Orastioara de Sus
48202327.07.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Comuna Orastioara de Sus si domnul Bodea Catalin Ioan si sotia Bodea Monica Maria
47202327.07.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
pentru aprobarea Regulamentului privind participarea solicitantilor de finantare domiciliati pe raza comunei Orastioara de Sus, judetul Hunedoara, in cadrul ,, Programului privind casarea autovehiculelor uzate”
46202327.07.2023
Descarca
...X
privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Orăștioara de Sus, județul Hunedoara
45202327.07.2023
Descarca
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Orastioara de Sus
44202327.07.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
pentru revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Orastioara de Sus , nr. 36/2023, privind schimbarea categoriei de folosinta a terenului inscris in Cartea Funciara nr. 64169, nr. cadastral 64169
43202322.06.2023
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului local al comunei Orastioara de Sus pe anul 2023
42202322.06.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal , pentru ,, Zona de agreement”, situat in localitatea Ludestii de Jos, comuna Orastioara de Sus, judetul Hunedoara
41202322.06.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea incetarii contractului de comodat nr. 1041/30.03.2021
40202322.06.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal , pentru ,, Zona pentru institutii publice, servicii si functiuni complementare”, situata in localitatea Orastioara de Sus, comuna Orastioara de Sus, judetul Hunedoara
39202329.05.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea CONTRACTULUI-CADRU VIZAND ACOPERIREA COSTURILOR NETE PENTRU COLECTAREA SI TRANSPORTUL, STOCAREA TEMPORARA, SORTAREA SI VALORIFICAREA EFECTIVA A DESEURILOR DE AMBALAJE LA NIVELUL A.D.I.-S.I.G.D, judetul Hunedoara
38202329.05.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind însuşirea documentaţiei referitoare la dezlipirea imobilului identificat in CF nr. 63945, situat în intravilanul comunei Orăştioara de Sus, localitatea Costesti, în 2 loturi distincte
37202329.05.2023
Descarca
...X
privind schimbarea categoriei de folosinta a terenului inscris in Cartea Funciara nr. 64169, nr. cadastral 64169
36202329.05.2023
Descarca
...X
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Caietului de sarcini , a contractului de delegare a gestiunii , precum și stabilirea cotizației/locuitor/an și a tarifelor serviciilor oferite de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, pentru UAT Comuna Orastioara de Sus
35202329.05.2023
Descarca
...X
privind participarea Comunei Orastioara de Sus, județul Hunedoara la parteneriatul LEADER al Grupului de Acțiune Locală „Asociația Sargeția Gal 1” în scopul elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, pentru perioada 2023-2027 în vederea susținerii proiectelor din Planul National Strategic PAC (2023-2027)
34202329.05.2023
Descarca
...X
privind analiza si aprobarea executiei bugetului local al comunei Orastioara de Sus, intocmite pe Sectiunea de Functionare si Sectiunea de Dezvoltare, pentru trim. I al anului 2023
33202329.05.2023
Descarca
...X
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ,, Administratie”, din aparatul de specialitate al primarului comunei Orastioara de Sus
32202326.04.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
privind participarea Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Orastioara de Sus, la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat in cofinantare cu Administratia Fondului pentru Mediu, cat si a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate de pe raza comunei Orastioara de Sus
31202320.04.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului CIOLOCOI IONEL, ca urmare a decesului acestuia şi declararea ca vacant a locului de consilier local
30202320.04.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2023 si stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
29202320.04.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 2 la Documentul de Poziție privind modul de implementare al proiectului ,,Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara”, precum și acordarea unor mandate speciale
28202320.04.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea închirierii unor terenuri pajiști comunale, proprietate privata a comunei, situate in extravilanul comunei Orăștioara de Sus, pentru pasunatul animalelor
27202320.04.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN ZONA DE COLECTARE 3 CENTRU ( Barcea Mare) JUDETUL HUNEDOARA, nr. 44/167 din 10.10.2022, precum si acordarea unui mandat special
26202320.04.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind indexarea impozitelor si taxelor locale, a taxelor speciale, precum si limitele amenzilor aplicabile in anul 2024
25202320.04.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Page 1 of 5 (145 items)Prev12345Next