Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2019 26/2019 10.05.2019Privind atribuirea directa, prin contract de inchiriere, pe o perioada de 7 ani, a unor pasuni proprietatea privata a comunei Axente Sever conform cererilor depuse la registratura primariei Axente Sever
2019 25/2019 10.05.2019Privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Axente Sever a imobilului teren, situat in localitatea Agarbiciu, comuna Axente Sever, judetul Sibiu, inscris in CF nr. 101605 Axente Sever, CF vechi nr. 2556 Agarbiciu, nr. top 665/29, insuprafata de 250 mp
2019 24/2019 10.05.2019Privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele si utilajele care deservesc Primaria comunei Axente Sever, in cursul anului 2019
2019 23/2019 10.05.2019Privind aprobarea numarului si cuantumului burselor sociale pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Axente Sever, judetul Sibiu, aferente semestrului II, din anul scolar 2018-2019
2019 22/2019 10.05.2019Privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza teritoriala a comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pentru anul scolar 2019-2020
2019 21/2019 10.05.2019Privind aprobarea intabularii unor strazi aflate in domeniul public al comunei Axente Sever, judetul Sibiu
2019 20/2019 10.05.2019Privind aprobarea utilizarii excedentului anilor precedenti si rectificarea bugetului local pentru anul 2019
2019 19/2019 16.04.2019Privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare la nivelul comunei Axente Sever, jud. Sibiu
2019 18/2019 16.04.2019Privind modificarea si completarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare-Anexa nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directa nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizata iulie 2015
2019 17/2019 16.04.2019Privind mandatarea primarului comunei Axente Sever ca reprezentant al comunei Axente Sever in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO" Sibiu sa voteze pentru aprobarea majorarii de tarif solicitata de operatorul depozitului ecologic de deseuri S.C. TRACON S.R.L.
2019 16/2019 16.04.2019Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Axente Sever a imobilului-constructie inscris in CF nr. 100908 Axente Sever, nr. top. 100908-C1 in suprafata de 228 mp, avand destinatia de scoala generala, identificat in lista inventarului public la pozitia nr. 88, in vederea demolarii
2019 15/2019 16.04.2019Privind constituire echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazuri de violenta domestica in Comuna Axente Sever, jud. Sibiu
2019 14/2019 16.04.2019Privind aprobarea, pentru 2019, a volumului, modului de valorificare si metodologiei de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase, provenita din fondul forestier aflat in proprietatea publica a comunei Axente Sever
2019 13/2019 16.04.2019Privind modificarea organigramei si a statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Axente Sever, judetul Sibiu, precum si a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al comunei Axente Sever, fara personalitate juridica, subordonat Consiliului Local Axente Sever
2019 12/2019 16.04.2019Privind modificarea organigramei si a statutului de functii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al comunei Axente Sever, fara personalitate juridica, subordonat Consiliului Local Axente Sever
2019 11/2019 16.04.2019Privind actualizarea Devizului General aferent Proiectului "Modernizare Drum Comunal DC6 Agarbiciu-Soala, comuna Axente Sever, jud. Sibiu
2019 10/2019 16.04.2019Privind aprobarea bugetului local al comunei Axente Sever pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022
2019 9/2019 16.04.2019Privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pe o perioada de trei luni
2019 8/2019 26.02.2019Privind acordarea unui mandat special Primarului Comunei Axente Sever de a vota „pentru” modificarea-conform avizelor ANRSC, a actului aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare-cu privire la introducerea formulei de ajustare tarifara, respectiv modificarea nivelului tarifului unic ajustat, in Adunarea Generala a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Apa Tarnavei Mari
2019 7/2019 26.02.2019Privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de administrare nr. 5552/15.05.2015-2183/28.05.2015 privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deseurilor
2019 6/2019 26.02.2019Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
2019 5/2019 26.02.2019Privind aprobarea organigramei si statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Axente Sever, judetul Sibiu, precum si a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al comunei Axente Sever, fara personalitate juridica, subordonat Consiliului Local Axente Sever, pentru anul 2019
2019 4/2019 26.02.2019Privind aprobarea Devizului General actualizat aferent Proiectului „Modernizare drum comunal DC 6 Agirbiciu-Soala, comuna Axente Sever, jud. Sibiu”
2019 3/2019 09.01.2019Privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei domnului Moldovan Vasile, in vederea refacerii acoperisului si a locuintei distruse in urma incendiului produs la data de 18.12.2018.
2019 2/2019 09.01.2019Privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 45/2018 privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 27/2017 privind punerea in aplicare a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Axente Sever, judetul Sibiu si al serviciilor subordonate Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu.
2019 1/2019 09.01.2019Privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local in anul 2019.
2018 52/2018 18.12.2018Privind alegerea Presedintelui de sedinte al Consiliului local al Comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pe o perioada de trei luni.
2018 51/2018 18.12.2018Privind aprobarea modificarii si completarii, incepand cu 01.01.2019 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directa nr.1/01.04.2009-364/27.04.2009 forma actualizata iulie 2015.
2018 50/2018 18.12.2018Privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General (P.U.G) al Comunei Axente Sever aprobat prin H.C.L. nr.16/2000 si prelungit prin H.C.L. nr.38/2010 si H.C.L nr.48/2015, pana la intrarea in vigoare a noului P.U.G, dar nu mai tarziu de data de 31.12.2023.
2018 49/2018 18.12.2018Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2018.
2018 48/2018 18.12.2018Privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul IV pe anul 2018.
2018 47/2018 29.11.2018Privind aprobarea Devizului General actualizat aferent Proiectului "Modernizare drum comunal DC6 Agirbiciu-Soala, comuna Axente Sever, jud.Sibiu".
2018 46/2018 09.11.2018Privind aprobarea utilizarii excedentului anilor precedenti si rectificarea bugetului local pentru anul 2018
2018 45/2018 09.11.2018Privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la HCL nr.27/2017 privind salarizarea personalului platiti din fonduri publice si stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Axente Sever, judetul Sibiu
2018 44/2018 09.11.2018Privind aprobarea numarului si cuantumului burselor sociale pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Axente Sever, judetul Sibiu, aferente semestrului I, din anul scolar 2018-2019.
2018 43/2018 09.11.2018Privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Axente Sever nr. 11/2012 privind stabilirea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor potentiale necesare determinarii venitului lunar albeneficiarilor de ajutor social
2018 42/2018 09.11.2018Privind mandatarea primarului comunei Axente Sever ca reprezentant la comunei Axente Sever in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO" Sibiu sa voteze pentru aprobarea "Regulamentului Serviciului de Salbrizare pentru Judetul Sibiu"
2018 41/2018 09.11.2018Privind dezmembrarea imobilului teren apartinand domeniului public al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, inscris in CF nr. 101651 Axente Sever, nr.top 760, nr.cad. 101651, in suprafata totala de 1056mp
2018 40/2018 09.11.2018Privind aprobarea statutului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Axente Sever, jud.Sibiu
2018 39/2018 09.11.2018Privind aprobarea Regulamentului petnru eliberarea cardului-legitimatie de parcare gratuita pentru persoanele cu handicap
2018 38/2018 24.09.2018Privind aprobarea completarii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare prin Act aditional, cu formula de ajustare a preturilor si tarifelor serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.
2018 37/2018 24.09.2018Privind aprobarea nivelului preturilor si tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, care se vor aplica dupa obtinerea avizului ANRSC
2018 36/2018 24.09.2018Privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Axente Sever, judetul Sibiu, precum si din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor fara personalitate juridica subordonat Consiliului Local Axente Sever, pentru anul 2018
2018 35/2018 24.09.2018Privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul III anul 2018
2018 34/2018 24.09.2018Privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pe o perioada de trei luni
2018 33/2018 09.08.2018Privind mandatarea primarului comunei Axente Sever ca reprezentant al comunei Axente Sever in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Asociatia Celor Sapte Comunitati" sa voteze "pentru" dizolvarea asociatiei.
2018 32/2018 09.08.2018Privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Axente Sever - domnul Marius Grecu, de a vota "pentru" aprobarea nivelului preturilor si tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, in vederea aplicarii lor cu data de 01.10.2018, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Tarnavei Mari.
2018 31/2018 09.08.2018Privind acordarea unui mandat special primarului comunei Axente Sever - domnul Marius Grecu, de a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Tarnavei Mari pentru completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, prin act aditional.
2018 30/2018 09.08.2018Privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la HCL Axente Sever nr.38/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
2018 29/2018 09.08.2018Privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Axente Sever, jud. Sibiu
123456