Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind modificarea și completarea art. 1 pct. 4 din H.C.L. nr. 102/14.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie, în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei și în componenţa Grupului de iniţiativă antibullying constituite în unităţile de învăţământ de pe raza unităţii administrativ - teritoriale Hârşova
69202429.05.2024 ...X
privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Spitalului Orășenesc Hârșova la data de 17.05.2024
68202420.05.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
pentru aprobarea proiectului ,,CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL ORĂȘENESC HÂRȘOVA CARE UTILIZEAZĂ FLUIDE MEDICALE” în cadrul Programului Sănătate, Apelul PS/324/PS_P4/OP4/RSO4.5/PS_P4_RSO4.S_A8 Continuarea investițiilor pentru structurile care utilizează fluide medicale pentru desfășurarea actului medical terapeutic și din structurile mari consumatoare de energie electrică la nivelul spitalelor publice din sistemul sanitar de stat finanțate prin POIM 2014-2020 - operațiuni etapizate (etapa II)
67202420.05.2024
Descarca
...X
privind aprobarea vânzării directe a imobilului (teren aferent locuinței), situat pe str. Salcâmului nr. 7, loc. Vadu-Oii, oraș Hârșova, jud. Constanța
66202420.05.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea vânzării directe a imobilului (teren aferent locuinței), situat pe str. Amurgului nr. 30, oraș Hârșova, jud. Constanța
65202420.05.2024
Descarca
...X
privind aprobarea vânzării directe a imobilului (teren aferent locuinței), situat pe str. Amurgului nr. 5-7, oraș Hârșova, jud. Constanța
64202420.05.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea raportului de evaluare efectuat pentru imobilul (teren aferent locuinței), situat pe str. Salcâmului nr. 7, loc. Vadu-Oii, oraș Hârșova, jud. Constanța
63202420.05.2024
Descarca
...X
privind aprobarea raportului de evaluare efectuat pentru imobilul (teren aferent locuinței), situat pe str. Amurgului nr. 30, oraș Hârșova, jud. Constanța
62202420.05.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea raportului de evaluare efectuat pentru imobilul (teren aferent locuinței), situat pe str. Amurgului nr. 5-7, oraș Hârșova, jud. Constanța
61202420.05.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Hârșova, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea”
60202420.05.2024
Descarca
...X
privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative la nivelul orașului Hârșova pentru activitatea de prevenire a separării copilului de familie
59202420.05.2024
Descarca
...X
privind aprobarea rezultatului privind inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii și a altor bunuri aflate în patrimoniul SC CARSIUM EDIL SRL pentru anul 2023
58202420.05.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri şi cheltuieli al Orașului Hârșova pentru trim. I al anului 2024
57202420.05.2024
Descarca
...X
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a devizului general actualizat (faza PT) pentru obiectivul de investiții aferent proiectului “Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în orașul Hârșova” finanțat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, componenta C3 – Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.A – Înființare de centre de colectare prin aport voluntar
56202425.04.2024
Descarca
...X
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Hârșova
55202424.04.2024
Descarca
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local ale orașului Hârșova, pe o perioada de 3 luni- Mai, Iunie și Iulie 2024
54202418.04.2024
Descarca
...X
pentru aprobarea „ Planului pentru asigurarea resurselor materiale, financiare și umane pentru gestionarea situațiilor de urgență pe anul 2024.”
53202418.04.2024
Descarca
...X
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Hârșova
52202418.04.2024
Descarca
...X
privind aprobarea vânzării directe a imobilului situat pe str. Plantelor nr.33, bl.P3, sc.B, parter, ap.4
51202418.04.2024
Descarca
...X
privind aprobarea raportului de evaluare efectuat pentru imobilul (apartament) situat pe str. Plantelor nr.33, bl.P3, sc.B, parter, apart. nr. 4
50202418.04.2024
Descarca
...X
privind acceptarea ofertei de donație a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 1256 mp, situate în intravilanul orașului Hârșova, înscrise în CF nr. 103107 Hârșova, nr. cadastral 103107 și CF nr. 103108 Hârșova, nr. cadastral 103108, aflate în proprietatea S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L., în favoarea UAT Orașul Hârșova
49202418.04.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv ,, VIITORUL HÂRȘOVA “
48202418.04.2024
Descarca
...X
privind aprobarea modificării Organigramei si Ștatului de funcții al Spitalului Orășenesc Hârșova, ca urmare a incadrarii medicilor rezidenti deveniti specialisti din Ambulatoriul Integrat al SOH , in compartimentele de specialitate din cadrul Spitalului Orasenesc Harsova, la 21.03.2024
47202412.04.2024
Descarca
...X
privind îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul art. 1 al H.C.L. nr. 35/13.03.2024 privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului (teren extravilan pășune PARCELA P140/2), în suprafață de 819.100 m.p., oraș Hârșova
46202410.04.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Hârșova
45202410.04.2024
Descarca
...X
pentru modificare HCL nr. 90 din 17.08.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire locuințe sociale în orașul Hârșova – Lot 1” și a destinației de locuințe sociale precum și cofinanțarea de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli, cu anexa ce conține descrierea sumară a investiției propuse prin proiect
44202428.03.2024
Descarca
...X
privind completarea H.C.L. nr. 149 din 18.12.2020 desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Orașului Hârșova în Consiliul de administraţie al Spitalului Orăşenesc Hârşova
43202426.03.2024
Descarca
...X
privind adoptarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Detalierea indicatorilor economico-financiar pevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea acestora pe trimestre, precum si Gradul de realizare a veniturilor totale ale CARSIUM EDIL S.R.L. pentru anul 2024
42202426.03.2024
Descarca
...X
privind aprobarea rezultatului privind inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii și a altor bunuri aflate în patrimoniul orașului Hârșova pentru anul 2023
41202426.03.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea casării de mijloace fixe din gestiunea orașului Hârșova
40202426.03.2024
Descarca
...X
Page 1 of 23 (673 items)Prev1234567212223Next