Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Privind: aprobarea memoriului tehnic, a devizului general, a indicatorilor tehnico- economici și a planului anual de evoluție a tarifelor pentru proiectul „Recipiente de colectare a deșeurilor”
73 / 18.09.2023202318.09.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Privind: aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar al comunei Poiana Sibiului la data de 31.12.2022.
72 / 08.09.2023202308.09.2023
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Privind: încetarea mandatului de consilier al domnului Șerb Dumitru și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Poiana Sibiului
71 / 08.09.2023202308.09.2023
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Privind: aprobarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale ”IOAN BAN – DASCĂLU” Poiana Sibiului pentru lunile Iulie și August 2023
70 / 08.09.2023202308.09.2023
Descarca
...X
Privind: acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea Strategiei serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare elaborată de Asociația De Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu”, a Actului aditional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.9/15.05.2009 si a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare cu Anexele nr.1 şi 2 in conformitate cu Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. Nr.88/2007.
69 / 08.09.2023202308.09.2023
Descarca
...X
Privind: avizarea Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și a Documentatiei de atribuire a ”Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Sibiu”, precum și mandatarea reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei ADI „ECO” Sibiu să voteze “pentru” sau “împotriva” aprobării Studiului de fundamentare, Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare si a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Sibiu”
68 / 08.09.2023202308.09.2023
Descarca
...X
Privind: desemnarea a doi membri ai Consiliului Local al comunei Poiana Sibiului în Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale “IOAN BAN-DASCALU” din Poiana Sibiului
67 / 08.09.2023202308.09.2023
Descarca
...X
Privind: alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară din 8 septembrie 2023
66 / 08.09.2023202308.09.2023
Descarca
...X
neasumarea responsabilităţii comunei Poiana Sibiului cu privire la organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, în perioada 2023-2029 pentru unitățile de învățământ din comuna Poiana Sibiului
65 / 31.08.2023202331.08.2023
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului local al comunei POIANA SIBIULUI pe anul 2023
64 / 31.07.2023202331.07.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
modificarea și completarea HCL nr. 23/27.02.2023 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023, comuna Poiana Sibiului, județul Sibiu
63 / 31.07.2023202331.07.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
aprobarea Contractului de Asociere actualizat, și a Actului cadru de atribuire pentru proiectele „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu” și “Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”
62 / 31.07.2023202331.07.2023
Descarca
...X
aprobarea planului de evoluție al tarifelor, a documentației tehnico- economice, a devizului general, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cofinanțării pentru proiectul „Recipiente de colectare a deșeurilor”
61 / 31.07.2023202331.07.2023
Descarca
...X
Hotărâre individuală: aprobarea racordării la rețeaua electrică a persoanelor care reprezintă cazuri sociale
60 / 31.07.2023202331.07.2023
Descarca
...X
Hotărâre individuală: aprobarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale ”IOAN BAN – DASCĂLU” Poiana Sibiului pentru luna Iunie 2023
59 / 31.07.2023202331.07.2023
Descarca
...X
mandatarea Primarului Comunei Poiana Sibiului ca reprezentant al Comunei Poiana Sibiului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze “împotriva” aprobării modificării tarifelor activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Zona 5 Săliște -județul Sibiu solicitat de S.C. SOMA S.R.L
58 / 24.07.2023202324.07.2023
Descarca
...X
modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 11/31.01.2023 privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Poiana Sibiului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu, cu modificările și completările ulterioare
57 / 24.07.2023202324.07.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
alegerea preşedintelui de şedinţă ce va conduce şedinţele Consiliului Local al comunei Poiana Sibiului şi va semna hotărârile adoptate de acesta în perioada iulie 2023 – septembrie 2023
56 / 24.07.2023202324.07.2023
Descarca
...X
Hotărâre individuală: aprobarea racordării la rețeaua electrică a persoanelor care reprezintă cazuri sociale
55 / 26.06.2023202326.06.2023
Descarca
...X
modificarea HCL nr. 91/14.11.2022 privind volumul de masă lemnoasă provenit din fondul forestier aflat în proprietatea Comunei Poiana Sibiului propus a se valorifica în anul 2023
54 / 26.06.2023202326.06.2023
Descarca
...X
aprobarea cotizației /persoană la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”TRANSALPINA GAZ”
53 / 26.06.2023202326.06.2023
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului local al comunei POIANA SIBIULUI pe anul 2023
52 / 26.06.2023202326.06.2023
Descarca
...X
suplimentarea sumei suportate din bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și Dotare Cămin Cultural, Comuna Poiana Sibiului, județul Sibiu”
51 / 26.06.2023202326.06.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Poiana Sibiului nr. 5/2023 privind validarea contractului de asistență juridică nr. 45 din 12.01.2023
50 / 26.06.2023202326.06.2023
Descarca
...X
mandatarea primarului Comunei Poiana Sibiului ca reprezentant al Comunei Poiana Sibiului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze “pentru” aprobarea ajustării tarifelor activității de sortare, compostare și transfer a deșeurilor municipale
49 / 26.06.2023202326.06.2023
Descarca
...X
mandatarea Comunei Poiana Sibiului ca reprezentant al Comunei Poiana Sibiului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze “pentru” aprobarea ajustării tarifelor activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Zona 5 Săliște
48 / 26.06.2023202326.06.2023
Descarca
...X
mandatarea primarului Comunei Poiana Sibiului ca reprezentant al Comunei Poiana Sibiului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO” Sibiu să voteze ”pentru” aprobarea modificării tarifului de depozitare
47 / 26.06.2023202326.06.2023
Descarca
...X
Hotărâre individuală: aprobarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice ale Şcolii Gimnaziale ”IOAN BAN – DASCĂLU” Poiana Sibiului pentru lunile Aprilie și Mai
46 / 26.06.2023202326.06.2023
Descarca
...X
privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță, de asistență juridică și reprezentare a Comunei Poiana Sibiului în Dosarul nr. 1528/294/2021
45 / 29.05.2023202329.05.2023
Descarca
(15 desc.)
...X
privind aprobarea participarii Comunei Poiana Sibiului, in cadrul Parteneriatului GAL Mărginimea Sibiului, pentru accesarea fondurilor cu finantare nerambursabila prin Planul Strategic 2023-2027, Axa LEADER, Masura 19 si submasurile aferente
44 / 29.05.2023202329.05.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Page 1 of 12 (350 items)Prev1234567101112Next