Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2020 71/141 31.10.2020rectificare buget local 2016
2018 87 31.07.2018privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Avrig, din luna August 2018
2018 86 31.07.2018privind însu?irea raportului pentru informarea ?i consultarea publicului cu privire la elaborarea Documentatiei Plan Urbanistic Zonal – introducere in intravilan si stabilire zona functionala pentru activitati economice cu caracter industrial –productie nepoluanta, servicii de tip industrial , depozitare pentru proiectele CONSTRUIRE HALA METALICA DE PRODUCTIE,INDUSTRIE ALIMENTARA;BRANSAMENTE UTILITA?I; imprejmuire teren si construire depozite industrie alimentara;imprejmuire teren si comasare imobile –
2018 85 31.07.2018privind modificarea Statului de func?ii al aparatului de specialitate al Primarului ora?ului Avrig
2018 84 31.07.2018privind actualizarea componen?ei Comitetului Local pentru Situa?ii de Urgen?a Avrig
2018 83 31.07.2018privind aprobarea Studiului de fezabilitate ?i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii „Construire Skatepark în ora?ul Avrig” privind aprobarea Studiului de fezabilitate ?i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii „Construire Skatepark în ora?ul Avrig”
2018 82 31.07.2018privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unita?ile de inva?amânt preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a ora?ului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Iunie 2018
2018 81 31.07.2018privind validarea mandatului de consilier local oras Avrig al domnului Halmaghi Ionu? Emilian
2018 80 31.07.2018privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Jugarean Florin
2018 79 27.06.2018privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Avrig, din luna Iulie 2018
2018 78 27.06.2018privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitude, in favoarea SDEE Transilvania Sud-Amplasament linie electrica 20 kv Vestem-Vestem, Sat Bradu, Oras Avrig-Revizie I
2018 77 27.06.2018privind însu?irea raportului pentru informarea ?i consultarea publicului cu privire la elaborarea Documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu pentru proiectul Construire Spalatorie auto, numai dupa avizare si aprobare Plan Urbanistic de Detaliu conform competentelor stabilite de lege, Etapa- elaborarii propunerilor PUD ”
2018 76 27.06.2018privind inchirierea prin licitatie publica a imobilului teren-faneata, inscris in CF 101311, nr.top.101311, aflat in domeniul privat al Orasului Avrig
2018 75 27.06.2018privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inregistrare prin diminuarea ssuprafetei imobilului teren intravilan inscris in CF 108136-Avrig, nr.cad.101547-localitatea Marsa, proprietatea privata a Orasului Avrig.
2018 74 27.06.2018privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inregistrare prin diminuarea suprafetei imobilului teren intravilan inscris in CF 103298-Avrig, nr.cad 2778, nr.top.114,115-localitatea Bradu, proprietatea private a Orasului Avrig.
2018 73 27.06.2018privind actualizarea Regulamentului de Organizare al Centrului de servicii comunitare si ajutor la domiciliu pentru persoane varsnice aprobat prin HCL nr.147/2015.
2018 72 27.06.2018privind modificarea art.4 si 5 din HCL nr.42/2018 privind stabilirea criteriilor de eligibilitate, tipurilor de servicii sociale de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice, aprobarea standardelor minime de cost/an pentru aceste servicii si stabilirea contributiei persoanelor varstnice care beneficiaza de servicii de ingrijire la domiciliu incepand cu data de 1.04.2018.
2018 71 27.06.2018privind prelungirea prin act aditional a contractului de prestari servicii pentru mentenanta retelelor de iluminat public incheiat intre Orasul Avrig si SC Enev Avrig SRL.
2018 70 27.06.2018privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritoriala a Orasului Avrig, Jud.Sibiu, aferente lunii Mai 2018.
2018 69 27.06.2018privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Avrig.
2018 68 12.06.2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Iunie 2018.
2018 67 12.06.2018inchiriere prin licitatie publica a doua terenuri situate in Piata Agroalimentara Avrig
2018 66 12.06.2018alocare spatii publicitare in ziarul Info Avrig
2018 65 12.06.2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investi?ional „Extindere ?i modernizare iluminat public stradal in ora?ul Avrig ?i localita?ile apar?inatoare”.
2018 64 12.06.2018privind prelungirea contractelor de inchiriere ?i stabilirea chiriei la locuin?ele pentru tineri, situate in blocul ANL – T2 Mâr?a, str.Carpa?i nr.2.
2018 63 12.06.2018privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica, a suprafetei de 3 mp teren intravilan, proprietate publica a orasului Avrig, catre doamna Ristoiu Ionela Maria, pentru amplasarea unor trepte de acces .
2018 62 12.06.2018privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica, a suprafetei de 7,5 mp teren intravilan, proprietate publica a orasului Avrig, catre familia Popescu Ioan si Popescu Gheorghita, pentru construirea unei rampe cu trepte de acces
2018 61 12.06.2018privind modificarea si complectarea HCL 120/2017 privind stabilirea unor masuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza Ora?ului Avrig.
2018 60 12.06.2018privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului favorabil privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare pentru SC APA CANAL SIBIU SA si aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice.
2018 59 12.06.2018privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Aprilie 2018.
2018 58 25.04.2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Mai 2018.
2018 57 25.04.2018privind aprobarea Documenta?iei tehnice ?i a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Modernizare Str. Joagarului din ora?ul Avrig”
2018 56 25.04.2018privind aprobarea Documenta?iei tehnice ?i a indicatorilor tehnico-economici pentru „Reparatie strada Canepii, tronson Fabrica de Sticla-Moara” (asternere covor asfaltic din ora?ul Avrig
2018 55 25.04.2018privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1.000 mp tarla 141 parcela Nns.2.905 - zona Gruiuri .
2018 54 25.04.2018privind completarea anexei la HCL Avrig nr.19/2013 privind racordarea la reteaua electrica a persoanelor care reprezinta cazuri sociale din orasul Avrig.
2018 53 25.04.2018privind incheierea unui Protocol de colaborare intre orasul Avrig si orasul Victoria pentru gestionarea cainilor fara stapan.
2018 52 25.04.2018privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inregistrare prin diminuarea suprafetei imobilului teren intravilan inscris in CF 101547-Avrig, nr.top 101547 - localitatea Mârsa, proprietatea privata a Orasului Avrig
2018 51 25.04.2018privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi la 31.12.2017 al Regiei Publice Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig
2018 50 25.04.2018privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Martie 2018
2018 49 28.03.2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Aprilie 2018.
2018 48 28.03.2018privind demolarea imobilului situat in Avrig, str.Gh.Lazar , nr.29, Jud.Sibiu.
2018 47 28.03.2018privind însu?irea raportului pentru informarea ?i consultarea publicului cu privire la elaborarea DOCUMENTATIEI PUZ SI INTABULAREA STRAZIILOR (CU IDENTIFICARE SI NOTARE ÎN CARTEA FUNCIARA) DIN RETEAUA PROPUSA, ZONA DUTINA A ORASULUI AVRIG” .
2018 46 28.03.2018privind aprobarea Documenta?iei de Avizare a Lucrarilor de Interven?ii ?i a indicatorilor tehnico-economici pentru investi?ia „Modernizare strada Pietrari” din ora?ul Avrig
2018 45 28.03.2018privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism Avrig.
2018 44 28.03.2018privind desemnarea reprezentantului ora?ului Avrig în Consiliul de administra?ie al Asocia?iei de Dezvoltare Intercomunitara Monte Fagara? Bîlea-Capra.
2018 43 28.03.2018privind aderarea ora?ului Avrig, jude?ul Sibiu, la Asocia?ia de Dezvoltare Intercomunitara Monte Fagara? Bîlea-Capra
2018 42 28.03.2018privind stabilirea criteriilor de eligibilitate, tipurilor de servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, aprobarea standardelor minime de cost/an pentru aceste servicii si stabilirea contributiei persoanelor vârstnice care beneficiaza de servicii de îngrijire la domiciliu, începând cu data de 01.04.2018
2018 41 28.03.2018privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei domnului Schiau Ioan si Schiau Dumitru .
2018 40 28.03.2018privind aprobarea Agendei de activitati si parteneriate ale Bibliotecii Orasului Avrig si Agenda evenimentelor cultural-sportive, in anul 2018.
2018 39 28.03.2018privind aprobarea Regulamentului de administrare si functionare al Capelei mortuare din orasul Avrig.
12345678