Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2020 71/141 31.10.2020rectificare buget local 2016
2018 106 26.09.2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Octombrie 2018.
2018 105 26.09.2018privind aprobarea contractarii unei linii de credit in valoare de 50.000 lei de catre S.C. Enev Avrig S.R.L.
2018 104 26.09.2018privind aprobarea Documenta?iei de Avizare a Lucrarilor de Interven?ii ?i a indicatorilor tehnico-economici pentru investi?ia „Reabilitare strada Noua, Oltului, Grivi?ei în ora?ul Avrig” .
2018 103 26.09.2018privind aprobarea întocmirii documenta?iei tehnico-economice pentru obiectivul de investi?ii „Reabilitare si modernizare imobil-constructii, proprietatea orasului Avrig - str. Gheorghe Lazar, nr. 31”.
2018 102 26.09.2018privind organizarea evenimentului “Nunta de aur”, 2018
2018 101 26.09.2018privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
2018 100 26.09.2018privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii August 2018.
2018 99 29.08.2018privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Avrig, din luna Septembrie 2018
2018 98 29.08.2018privind aprobarea Studiului de fezabilitate ?i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii Reabilitarea, modernizarea si dotarea gradini?ei, ?colii generale ?i a salii de sport, în cadrul proiectului ”Îmbunata?irea calita?ii vie?ii popula?iei din localitatea Mâr?a, ora?ul Avrig”
2018 97 29.08.2018privind aprobarea participarii UAT Ora?ul Avrig în calitate de lider de parteneriat în cadrul proiectului ”Îmbunatatirea calitatii vietii populatiei din localitatea Mâr?a, ora?ul Avrig” si a acordului de parteneriat aferent acestui proiect
2018 96 29.08.2018pentru modificarea HCL Avrig nr.26/96/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local orasului Avrig in Adunarea Generala a Actionarilor ai SC Apa Canal SA Sibiu.
2018 95 29.08.2018pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Avrig nr.14/84/2016 privind numirea unui reprezentant al Orasului Avrig in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECO SIBIU
2018 94 29.08.2018privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unita?ile de inva?amânt preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a ora?ului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Iulie 2018
2018 93 29.08.2018privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Avrig in Consiliul de Administratie al unitatilor de invatamânt preuniversitar de stat de pe raza orasului Avrig pentru anul scolar 2018 – 2019
2018 92 29.08.2018privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
2018 91 29.08.2018privind actualizarea componentei nominale a comisiilor Consiliului Local al orasului Avrig, aprobate prin HCL nr.43/113/2016 si HCL nr.4/2017
2018 90 29.08.2018privind actualizarea componentei nominale a unei comisii de specialitate si a comisiei de validare a Consiliului Local al orasului Avrig, aprobate prin HCL nr.1/71/2016 si HCL nr.6/76/2016
2018 89 08.08.2018aprobare proiect Constructii gradinite Regiunea Centru
2018 88 08.08.2018aprobarea documentatiei de alipire a imobilelor aferente infrastructurii Liceului Tehnologic Marsa
2018 87 31.07.2018privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Avrig, din luna August 2018
2018 86 31.07.2018privind însu?irea raportului pentru informarea ?i consultarea publicului cu privire la elaborarea Documentatiei Plan Urbanistic Zonal – introducere in intravilan si stabilire zona functionala pentru activitati economice cu caracter industrial –productie nepoluanta, servicii de tip industrial , depozitare pentru proiectele CONSTRUIRE HALA METALICA DE PRODUCTIE,INDUSTRIE ALIMENTARA;BRANSAMENTE UTILITA?I; imprejmuire teren si construire depozite industrie alimentara;imprejmuire teren si comasare imobile –
2018 85 31.07.2018privind modificarea Statului de func?ii al aparatului de specialitate al Primarului ora?ului Avrig
2018 84 31.07.2018privind actualizarea componen?ei Comitetului Local pentru Situa?ii de Urgen?a Avrig
2018 83 31.07.2018privind aprobarea Studiului de fezabilitate ?i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii „Construire Skatepark în ora?ul Avrig” privind aprobarea Studiului de fezabilitate ?i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii „Construire Skatepark în ora?ul Avrig”
2018 82 31.07.2018privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unita?ile de inva?amânt preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a ora?ului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Iunie 2018
2018 81 31.07.2018privind validarea mandatului de consilier local oras Avrig al domnului Halmaghi Ionu? Emilian
2018 80 31.07.2018privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Jugarean Florin
2018 79 27.06.2018privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Avrig, din luna Iulie 2018
2018 78 27.06.2018privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitude, in favoarea SDEE Transilvania Sud-Amplasament linie electrica 20 kv Vestem-Vestem, Sat Bradu, Oras Avrig-Revizie I
2018 77 27.06.2018privind însu?irea raportului pentru informarea ?i consultarea publicului cu privire la elaborarea Documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu pentru proiectul Construire Spalatorie auto, numai dupa avizare si aprobare Plan Urbanistic de Detaliu conform competentelor stabilite de lege, Etapa- elaborarii propunerilor PUD ”
2018 76 27.06.2018privind inchirierea prin licitatie publica a imobilului teren-faneata, inscris in CF 101311, nr.top.101311, aflat in domeniul privat al Orasului Avrig
2018 75 27.06.2018privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inregistrare prin diminuarea ssuprafetei imobilului teren intravilan inscris in CF 108136-Avrig, nr.cad.101547-localitatea Marsa, proprietatea privata a Orasului Avrig.
2018 74 27.06.2018privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inregistrare prin diminuarea suprafetei imobilului teren intravilan inscris in CF 103298-Avrig, nr.cad 2778, nr.top.114,115-localitatea Bradu, proprietatea private a Orasului Avrig.
2018 73 27.06.2018privind actualizarea Regulamentului de Organizare al Centrului de servicii comunitare si ajutor la domiciliu pentru persoane varsnice aprobat prin HCL nr.147/2015.
2018 72 27.06.2018privind modificarea art.4 si 5 din HCL nr.42/2018 privind stabilirea criteriilor de eligibilitate, tipurilor de servicii sociale de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice, aprobarea standardelor minime de cost/an pentru aceste servicii si stabilirea contributiei persoanelor varstnice care beneficiaza de servicii de ingrijire la domiciliu incepand cu data de 1.04.2018.
2018 71 27.06.2018privind prelungirea prin act aditional a contractului de prestari servicii pentru mentenanta retelelor de iluminat public incheiat intre Orasul Avrig si SC Enev Avrig SRL.
2018 70 27.06.2018privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritoriala a Orasului Avrig, Jud.Sibiu, aferente lunii Mai 2018.
2018 69 27.06.2018privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Avrig.
2018 68 12.06.2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Iunie 2018.
2018 67 12.06.2018inchiriere prin licitatie publica a doua terenuri situate in Piata Agroalimentara Avrig
2018 66 12.06.2018alocare spatii publicitare in ziarul Info Avrig
2018 65 12.06.2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investi?ional „Extindere ?i modernizare iluminat public stradal in ora?ul Avrig ?i localita?ile apar?inatoare”.
2018 64 12.06.2018privind prelungirea contractelor de inchiriere ?i stabilirea chiriei la locuin?ele pentru tineri, situate in blocul ANL – T2 Mâr?a, str.Carpa?i nr.2.
2018 63 12.06.2018privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica, a suprafetei de 3 mp teren intravilan, proprietate publica a orasului Avrig, catre doamna Ristoiu Ionela Maria, pentru amplasarea unor trepte de acces .
2018 62 12.06.2018privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica, a suprafetei de 7,5 mp teren intravilan, proprietate publica a orasului Avrig, catre familia Popescu Ioan si Popescu Gheorghita, pentru construirea unei rampe cu trepte de acces
2018 61 12.06.2018privind modificarea si complectarea HCL 120/2017 privind stabilirea unor masuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza Ora?ului Avrig.
2018 60 12.06.2018privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului favorabil privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare pentru SC APA CANAL SIBIU SA si aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice.
2018 59 12.06.2018privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Aprilie 2018.
2018 58 25.04.2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Mai 2018.
12345678