Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2020 71/141 31.10.2020rectificare buget local 2016
2018 1 09.01.2018privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017.
2018 2 09.01.2018privind mandatarea primarului ora?ului Avrig ca reprezentant al ora?ului Avrig în Adunarea Generala a Asocia?iei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO” Sibiu sa voteze împotriva majorarii de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de de?euri S.C. TRACON S.R.L.
2018 3 09.01.2018privind participarea orasului Avrig la Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale
2018 4 10.01.2018privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al orasului Avrig in Adunarea Generala a Clubului Sportiv Fotbal Club Avrig.
2018 5 31.01.2018privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2017.
2018 6 31.01.2018privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru actiuni de protocol.
2018 7 31.01.2018privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Decembrie 2018.
2018 8 31.01.2018privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din inva?amântul preuniversitar de stat din ora?ul Avrig, pentru anul 2018
2018 9 31.01.2018privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al orasului Avrig .
2018 10 31.01.2018privind mandatarea Primarului orasului Avrig pentru a evalua performantele profesionale individuale ale secretarului Orasului Avrig, pentru activitatea desfasurata in anul 2017 .
2018 11 31.01.2018privind aprobarea cofinantarii proiectului ”Sprijin pentru pregatirea aplica?iei de finan?are ?i a documenta?iilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa ?i apa uzata , din regiunea Sibiu - Bra?ov, în perioada 2014 – 2020 ”
2018 12 31.01.2018privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare, prestat de S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A
2018 13 31.01.2018privind participarea Orasului Avrig la Programul de stimulare a innoirii parcului auto national-Programul Rabla 2018, in vederea achizitionarii a doua autoturisme
2018 14 31.01.2018privind transmiterea in folosinta gratuita catre SNTGN TRANS GAZ SA Medias, pe durata de executie a lucrarilor aferente proiectului „Punerae in siguranta a conductei transport gaze naturale Ø 8 Cornatel – Avrig, zona Cornatel – Sacadate, a unor suprafete de teren apartinand domeniului public al orasului Avrig.
2018 15 31.01.2018privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2018 .
2018 16 31.01.2018privind mentinerea protocoalelor de colaborare incheiate intre Orasul Avrig si unitatile administrativ teritoriale vecine, pentru gestionarea ciinilor fara stapan.
2018 17 31.01.2018privind prelungirea contractului de inchiriere nr.8/2013 al numitului Botezatu Alexandru, domiciliat in sat. Marsa, bl.6, ap.5
2018 18 31.01.2018privind aprobarea Studiului de fezabilitate ?i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii ”Construire cresa în ora?ul Avrig, împrejmuire imobil ?i drum de acces”.
2018 19 31.01.2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Februarie 2018.
2018 20 14.02.2018privind aprobarea bugetului local al orasului Avrig pe anul 2018.
2018 21 14.02.2018privind avizarea bugetului de venituri ?i cheltuieli, intocmit de S.C. Gospodarire Ora?eneasca Avrig S.A., pentru anul 2018
2018 22 14.02.2018privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig.
2018 23 14.02.2018privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. ENEV Avrig S.R.L.
2018 24 14.02.2018privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Ianuarie 2018
2018 25 14.02.2018privind acordarea unui Suport alimentar, pre?colarilor ?i elevilor Liceului Teoretic “ Gheorghe Lazar ” Avrig – unitate pilot.
2018 26 14.02.2018aprobarea devizului si antemasuratoarea lucrarilor de ingrijire si a lucrarilor de cultura -refacerea padurilor pentru anul 2018, ale Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig.
2018 27 14.02.2018privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si arondarea pe districte si cantoane a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig, pentru anul 2018
2018 28 14.02.2018privind aprobarea unor masuri in administrarea S.C. Enev - Avrig S.R.L.
2018 29 14.02.2018privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al orasului Avrig pentru anul 2018.
2018 30 14.02.2018privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr.7/03.02.2015, incheiat intre orasul Avrig si S.C. Geiger Transilvania S.R.L.
2018 31 14.02.2018privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr.11/13.02.2015, incheiat intre orasul Avrig si .S.C. Viagi Com S.R.L.
2018 32 14.02.2018privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr.19/16.03.2015, incheiat intre orasul Avrig si S.C. David V.Elena II.
2018 33 14.02.2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Martie 2018.
2018 34 28.03.2018privind aprobarea achizitionarii prin cumparare a imobilului - constructii si teren, situat in orasul Avrig, str.Gh.Lazar, nr.31
2018 35 28.03.2018privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim.IV anul 2017.
2018 36 28.03.2018privind aprobarea retelei scolare din raza de competenta a orasului Avrig, pentru anul scolar 2018-2019.
2018 37 28.03.2018privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Februarie 2018.
2018 38 28.03.2018privind aprobarea contractului de mandat al administratorului unic – director al S.C. Enev Avrig S.R.L.
2018 39 28.03.2018privind aprobarea Regulamentului de administrare si functionare al Capelei mortuare din orasul Avrig.
2018 40 28.03.2018privind aprobarea Agendei de activitati si parteneriate ale Bibliotecii Orasului Avrig si Agenda evenimentelor cultural-sportive, in anul 2018.
2018 41 28.03.2018privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei domnului Schiau Ioan si Schiau Dumitru .
2018 42 28.03.2018privind stabilirea criteriilor de eligibilitate, tipurilor de servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, aprobarea standardelor minime de cost/an pentru aceste servicii si stabilirea contributiei persoanelor vârstnice care beneficiaza de servicii de îngrijire la domiciliu, începând cu data de 01.04.2018
2018 43 28.03.2018privind aderarea ora?ului Avrig, jude?ul Sibiu, la Asocia?ia de Dezvoltare Intercomunitara Monte Fagara? Bîlea-Capra
2018 44 28.03.2018privind desemnarea reprezentantului ora?ului Avrig în Consiliul de administra?ie al Asocia?iei de Dezvoltare Intercomunitara Monte Fagara? Bîlea-Capra.
2018 45 28.03.2018privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism Avrig.
2018 46 28.03.2018privind aprobarea Documenta?iei de Avizare a Lucrarilor de Interven?ii ?i a indicatorilor tehnico-economici pentru investi?ia „Modernizare strada Pietrari” din ora?ul Avrig
2018 47 28.03.2018privind însu?irea raportului pentru informarea ?i consultarea publicului cu privire la elaborarea DOCUMENTATIEI PUZ SI INTABULAREA STRAZIILOR (CU IDENTIFICARE SI NOTARE ÎN CARTEA FUNCIARA) DIN RETEAUA PROPUSA, ZONA DUTINA A ORASULUI AVRIG” .
2018 48 28.03.2018privind demolarea imobilului situat in Avrig, str.Gh.Lazar , nr.29, Jud.Sibiu.
2018 49 28.03.2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Aprilie 2018.
1234567