Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Hotararea nr. 1 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2023 și acoperirea temporară a golurilor de casă ale secțiunii de funcționare pe anul 2024
1202408.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 77 privind validarea Dispoziției primarului nr. 196/15.12.2023
77202329.12.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 76 privind validarea Dispoziției primarului nr. 195/15.12.2023
76202329.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 75 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari în vederea exercitării votului
75202329.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 74 privind avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanță ai Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în Aria Delegată a Operatorului SC APA TÂRNAVEI MARI SA Mediaș, a nivelurilor Indicatorilor de Performanță ai Serviciului rezultate din Studiul de specialitate și acordarea unui mandat special Primarului UAT Comuna Arpașu de Jos
74202329.12.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 73 Privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate Planului Urbanistic General al comunei Arpasu de Jos
73202329.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 72 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Viorel Cucu Paltin” Arpașu de Jos, pentru lunile NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2023
72202329.12.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 71 privind însușirea documentației de delegare a gestiunii prin atribuire directă a activității de salubrizare din raza teritorială a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației Intercomunitare Eco Sistem Victoria
71202329.12.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 70 privind modificarea și completarea art.1 și art.4 din H.C.L. nr. 5 din 31.01.2018 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice, pe raza comunei Arpașu de Jos și a art. 7 alin.5 și art.15 din anexa - Regulamentul privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din comuna Arpașu de Jos
70202329.12.2023
Descarca
...X
H O T A R A R E A Nr. 69 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Arpașu de Jos, pentru anul 2024
69202329.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 68 Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024
68202329.12.2023
Descarca
(8 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 67 privind darea acordului de principiu pentru transmiterea dreptului de folosinţă asupra unui spaţiu situat în imobilul din Com. Arpașu de Jos, nr. 117, în favoarea Asociaţiei “ FLAG MUNȚII FĂGĂRAȘ ”, persoană juridică în curs de înfiinţare
67202312.12.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA nr. 66 privind aprobarea, asocierea, participarea si aprobarea statutului Asociaţiei “ FLAG MUNȚII FĂGĂRAȘ ”
66202312.12.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 65 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023
65202312.12.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 64 Privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garantare nr. 764/12.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de plată în cadrul Proiectului „Modernizare străzi, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu”
64202327.11.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 63 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023
63202313.11.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 62 Privind participarea la Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocare energie finanțat din Fondul pentru Modernizare, apelul de proiecte Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice pentru obiectivul de investiții: CAPACITĂŢI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUM PROPRIU, COMUNA ARPAȘU DE JOS, JUDEŢUL SIBIU și aprobarea documentației proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor asociați acestuia
62202313.11.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 61 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Arpașu de Jos, judeţul Sibiu, începând cu 1 ianuarie 2024
61202313.11.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 60 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Arpașu de Jos, judeţul Sibiu, începând cu luna noiembrie 2023
60202313.11.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 59 Privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Arpașu de Jos începând cu 01 noiembrie 2023, în conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung
59202313.11.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
H O T A R A R E A Nr. 58 privind aprobarea destinației volumului de masa lemnoasă atribuita ca și cota de taiere pentru anul 2024, precum și a prețurilor pentru masa lemnoasă (fasonată la drum auto) și preţul de vânzare a lemnului de foc destinat populaţiei
58202313.11.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 57 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Viorel Cucu Paltin” Arpașu de Jos, pentru luna Octombrie 2023
57202313.11.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 56 Privind aprobarea retragerii UAT Comuna Cârțișoara din SC Ecosistem Victoria SRL și transferul de pãrți sociale deținute de cãtre UAT Comuna Cârțișoara la SC Ecosistem Victoria SRL, cãtre UAT Orașul Victoria
56202313.11.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 55 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
55202313.11.2023 ...X
HOTĂRÂREA NR. 55 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
55202313.11.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 54 privind suplimentarea și rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023
54202330.10.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 53 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Viorel Cucu Paltin” Arpașu de Jos, pentru luna Septembrie 2023
53202330.10.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 52 privind aprobarea retragerii Comunei Arpașu de Jos din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO SISTEM VICTORIA”
52202330.10.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 51 privind participarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Arpașu de Jos, membru fondator în ADI Monte Făgăraș-Bîlea Capra, la sesiunea de instruire pentru „Dezvoltarea capacității administrative a organizațiilor societății civile și a gradului de digitalizare a acestora” în anul 2023
51202329.09.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 50 privind evitarea dublei finanțări pe teritoriul UAT Comuna Arpașu de Jos, de către Consiliului Local al Comunei Arpașu de Jos, membru în ADI Monte Făgăraș-Bîlea Capra dar și membru fondator în ITI Microregiunea Țara Făgărașului
50202328.09.2023
Descarca
...X
Page 1 of 13 (385 items)Prev1234567111213Next