Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “Infiinţarea şi funcţionarea unui Centru Comunitar Integrat în comuna Bujoreni, județul Vâlcea” prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12 – Sănătate, Investitia: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.4: Centre Comunitare Integrate
106202229.12.2022
Descarca
(19 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR.105 Privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Bujoreni
105202229.12.2022
Descarca
(53 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 104 Privind implementarea proiectului “Dotarea cu echipamente a Căminului cultural Gura Văii, comuna Bujoreni judeţul Vâlcea”
104202229.12.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 103 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea
103202229.12.2022
Descarca
(79 desc.)
...X
HOTARAREA NR.102 privind organizarea/ reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din comuna Bujoreni, județul Vâlcea, pentru anul școlar 2023 – 2024
102202229.12.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 101 PRIVIND: Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bujoreni, Județul Vâlcea, începând cu data de 01 Decembrie 2022
101202229.12.2022
Descarca
(15 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR.100/2022 Privind modificarea și completarea anexei nr.1 din HCL nr.78/2021 privind aprobarea regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare de pe raza Comunei Bujoreni si prelungirea prin act adițional a contractului nr. 6287/2020 de colectare a deșeurilor menajere
100202229.12.2022
Descarca
(7 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR.99 Privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea Nr. 257 din 21.12.2022 privind majorarea bugetului local
99202229.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR 98 Privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924
98202216.12.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 97 privind Rectificarea bugetului local
97202216.12.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR 96 PRIVIND: trecerea unor bunuri din domeniul privat al UAT Bujoreni în domeniul public al UAT Bujoreni
96202216.12.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
HOTĂRÂRE nr 95 PRIVIND: completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Bujoreni, aprobat prin HCL nr. 81/2022
95202216.12.2022
Descarca
(7 desc.)
...X
HOTĂRÂREA nr. 94/2022 Cu privire la închirierea prin licitație publică a unui spaţiu ce aparţine domeniului public al comunei Bujoreni, județul Vâlcea în sediul Dispensar Medical Bogdănești cu destinaţie de cabinet medical stomatologic
94202224.11.2022
Descarca
...X
HOTARAREA NR 93 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici urmare actualizări Devizelui General în urma finalizări lucrărilor la obiectivul „Modernizare ,extindere și dotare Grădinița Lunca, comuna Bujoreni, sat Lunca, județul Vâlcea”
93202224.11.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTĂRÂRE NR. Cu privire la: aprobarea protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale(MMSS) cu Unitatea Adminstrativ-Teritorială(UAT) Comuna Bujoreni, județul Vâlcea în cadrul proiectului “HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963
92202224.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 91/2022 privind :aprobarea sumei de 70000 lei din bugetul local pentru cheltuielile cu ocazia “Sărbătorilor de iarnă “ pentru copiii din unitătile de învătământ şi persoanele cu handicap
91202224.11.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 90 privind ,,AMENAJAMENTUL PASTORAL’’ pentru Pajiștile aflate pe teritoriul Comunei BUJORENI,Județul Vâlcea.
90202224.11.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 89 privind modificarea componenței structurii de specialitate în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului
89202224.11.2022
Descarca
(5 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 88 privind acceptarea donației imobilelor identificate cu numerele cadastrale 39795 (106 m2) și 38234 (240 m2),însumând un total de 346 m2, cu destinația „drum de acces„
88202224.11.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 87 Privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2023
87202224.11.2022
Descarca
(13 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 86 privind aprobarea execuție bugetare pe trimestrul III al anului 2022
86202224.11.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA Nr.85 privind Rectificarea bugetului local
85202224.11.2022
Descarca
...X
Hotărârea nr.84 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile noiembrie, decembrie 2022 şi ianuarie 2023
84202227.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HORĂRÂREA NR. 83 privitor la : aprobarea Acordului de colaborare cu ECOSYNERGY SA și FEPRA SA privind gestionarea deșeurilor de ambalaje
83202227.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR 82 pentru stabilire și delimitare a teritoriului intravilan al Comunei Bujoreni, în relaţie cu teritoriul administrativ al Comunei Bujoreni, , conform propunerilor proiectului,,Plan Urbanistic General- al Comunei Bujoreni ,județul Vâlcea
82202227.10.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
HORĂRÂREA NR. 81 PRIVIND: însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Bujoreni
81202227.10.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 80 Privind acceptarea donației pentru imobilul identificat cu numărul cadastral 39874 (176m2
80202227.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 79 Privind aprobarea validării Dispoziţiei Primarului Comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea Nr. 168 din 19.09.2022 privind majorarea bugetului local și Dispoziția Primarului Comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea Nr.169/21.09.2022 privind majorarea bugetului local
79202227.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 78 privind Rectificarea bugetului local
78202227.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA NR 77 privind aprobarea proiectului ,, Extinderea transportului public de călători-etapa a II a,, a cheltuielilor legate de acest proiect și a acordului de parteneriat aferent.
77202214.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Page 1 of 10 (279 items)Prev12345678910Next