Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
HOTARAREA NR. 28/ 29.05.2020 privind aprobarea Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal in institutia Primariei comunei Breaza28202029.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 27/29.05.2020 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere a pasunilor comunale, satele Breaza, Filpisu Mare si Filpisu Mic, prin acordul partilor27202029.05.2020
Descarca
...X
HOTARAREA NR. 26/ 29.05.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Breaza, judetul Mures pentru anul fiscal 202026202029.05.2020
Descarca
...X
HOTARAREA NR.25 /29.05.2020 stabilirea ca « situatie deosebita » la familia d-nei Rostas Lucica-Camelia in vederea acordarii unui ajutor de urgenta25202029.05.2020
Descarca
...X
HOTARAREA NR.24 /29.05.2020 stabilirea ca « situatie deosebita » la familia d-nei Moldovan Domnita Nadia in vederea acordarii unui ajutor de urgenta24202029.05.2020
Descarca
3 descărcări
...X
HOTARAREA NR.23/29.05.2020 privind aprobarea Conventiei de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public “Politie – Autoritati Locale, Servicii publice in parteneriat”23202029.05.2020
Descarca
...X
HOTARAREA NR.22/29.05.2020 privind insuşirea inventarului elementelor de activ si pasiv ce alcatuiesc patrimoniul comunei Breaza pentru anul 2019, inclusiv a investiţiilor realizate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale Breaza în cursul anului 201922202029.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR.21/29.05.2020 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul comunei Breaza, judetul Mures 21202029.05.2020
Descarca
...X
HOTARAREA NR.20 /29.05.2020 privind modificarea și completarea HCL nr.19 din 25.03.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș20202029.05.2020
Descarca
...X
HOTARAREA NR.19/29.05.2020 privind însuşirea „Notificării de încălcare” referitoare la Contractul de delegare a gestiunii activităţiilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, nr. 831 din 27.03.2019, zona 4 Reghin, judeţul Mureş19202029.05.2020
Descarca
...X
HOTARAREA NR. 18/29.05.2020 privind reanalizarea HCL nr.28 din 25.10.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 202018202029.05.2020
Descarca
...X
HOTARAREA NR.17/29.05.2020 privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A17202029.05.2020
Descarca
...X
HOTARAREA NR.16/29.05.2020 privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”16202029.05.2020
Descarca
...X
HOTARAREA NR. 15/29.05.2020 privind alegerea unui presedinte de sedinta 15202029.05.2020
Descarca
5 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 14/ 29.05.2020 privind aprobarea “Ordinii de zi” a sedintei ordinare a Consiliului local Breaza din data de 29.05.202014202029.05.2020
Descarca
...X
HOTARAREA NR. 13/14.02.2020 privind rectificarea prevederilor HCL nr.30 din 25.11.2019 privind atestarea apartenetei unor imobile – terenuri la domeniul privat al Comunei Breaza, judetul Mures13202014.02.2020
Descarca
7 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 12/14.02.2020 privind aprobarea dezlipirii terenului inscris in CF nr.51409/Breaza in doua loturi12202014.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 11/14.02.2020 privind reportarea si utilizarea excedentului anului 2019 al bugetului local in exercitiul financiar al anului 2020 11202014.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 10/14.02.2020 privind aprobarea Reţelei şcolare de pe raza comunei Breaza pentru unitatile de invatamant preuniversitar din unitatea administrativ-teritoriala Breaza, judetul Mures, pentru anul şcolar 2020-202110202014.02.2020
Descarca
5 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 9/14.02.2020 privind aprobarea Structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului unitatii administrativ-teritoriale Breaza 9202014.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 8/14.02.2020 privind aprobarea transformarii unor posturi de functii publice ca urmare a promovarii examenelor sustinute de functionari publici8202014.02.2020
Descarca
17 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 7/14.02.2020 privind aprobarea coeficientilor de stabilire a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Breaza7202014.02.2020
Descarca
9 descărcări
...X
HOTARAREA NR.6 /14.02.2020 privind aprobarea “Raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2019”6202014.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
HOTARAREA NR.5 /14.02.2020 privind aprobarea “Planului de actiuni si lucrari de interes local” al comunei Breaza pentru anul 20205202014.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
HOTARAREA NR.4/14.02.2020 privind aprobarea programului anual de achizitii publice pentru anul 20204202014.02.2020
Descarca
...X
HOTARAREA NR. 3/ 14.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Breaza, judetul Mures pentru anul fiscal 20203202014.02.2020
Descarca
3 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 2/14.02.2020 privind alegerea unui presedinte de sedinta 2202014.02.2020
Descarca
...X
HOTARAREA NR. 1/ 14.02.2020 privind aprobarea “Ordinii de zi” a sedintei ordinare a Consiliului local Breaza din data de 14.02.20201202014.02.2020
Descarca
...X
HOTARAREA NR. 44/ 16.12.2019 privind darea in folosinta gratuita a unui bun aflat in proprietatea publica a comunei Breaza, judetul Mures44201916.12.2019
Descarca
4 descărcări
...X
HOTARAREA NR. 43/ 16.12.2019 privind institurea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020, în comuna Breraza, judetul Mures43201916.12.2019
Descarca
...X
Pag. 1 din 2 (49 elem.)Prec12Următoarea