Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în instanță a intereselor UAT Tălmaciu, a Consiliului Local Tălmaciu , a Primarului Orașului Tălmaciu și a Comisiei Locale de Fond Funciar Tălmaciu
82202316.05.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotărâre pentru aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tălmaciu
81202316.05.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședință extraordinară a C.L Tălmaciu convocată de îndată la data de 12.05.2023
80202316.05.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind participarea Orașului Tălmaciu, județul Sibiu în cadrul ,,Programului privind casarea autovehiculelor uzate”.
79202327.04.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre pentru modificarea HCL nr.143/2022 privind atestarea la domeniul public al Orașului Tălmaciu a imobilului-drum de exploatare cu nr.cadastral 5341(drumul spre Doropar) și modificarea pozițiilor 288, 289, 290 și 291 din Anexa 10 la HG 978/2002 privind atesatrea la domeniul public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu
78202327.04.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind atestarea la domeniul privat al UAT Tălmaciu a imobiliului situat în intravilanul Orașului Tălmaciu, înscris în CF 105308/Tălmaciu , nr.top 105308
77202327.04.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tălmaciu în Comisia specială de analiză și verificare a ofertelor pentru achiziționarea unui imobil identificat în CF 105308/Tălmaciu, nr.top.105308 pentru construire centru medical.
76202327.04.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C APĂ-CANAL TĂLMACIU S.R.L.
75202327.04.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a detalierii indicatorilor economico-financiari, a gradului de realizare a veniturilor totale, a Programului de investiții și a Măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pentru anul 2023 la R.P.L Ocolul Silvic Tălmaciu R.A.
74202327.04.2023
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Hotărâre privind preluarea de către Mihăilă Cristian și Mihăilă Dumitra a dreptului de concesiune asupra terenului în suprafa.ș de 161 mp, identificat în CF 101901/Tălmaciu, nr.top.101901
73202327.04.2023
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere locuințe ANL din orașul Tălmaciu.
72202327.04.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la o locuință ANL și stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în Orașul Tălmaciu în anul 2023
71202327.04.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind probarea prelungirii contractului de închiriere nr.3146/11/13.05.2019 încheiat cu Rădoiu Tanța
70202327.04.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.3819/201/12.05.2013 încheiat cu Drăgan Maria
69202327.04.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.2568/2011 încheiat cu S.C FLORISTAR COM S.R.L.
68202327.04.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Orașului Tălmaciu pentru anul 2024 prin indexarea cu rata inflației de 13,8 % a celor existente
67202327.04.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2023
66202307.04.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare cu propunere de diminuare a suprafeței imobilului înscris în CF 100776 Tălmaciu, nr.top.7/1-pădure de la suprafață totală de 9.893.266 mp la suprafața de 9.891.962 mp și înscrierea imobilului cu nr.top./1/1 în suprafață totală de 1304 mp în primă înscriere și atribuire de nr.cadastral
65202307.04.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tălmaciu în Comisia specială de analiză și verificare a ofertelor pentru achiziționarea unui imobil-construcție și teren.
64202307.04.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre individuală: Hotărâre privind eliberarea unei legitimații în vederea acordării de gratuitate pe transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
63202307.04.2023
Descarca
...X
Hotărâre pentru revocarea HCL 122/2022 privind repartizarea unor locuințe de necesitate familiilor afectate de incendiul din data de 10-11 septembrie 2022 în Tălmaciu, zona SEIL.
62202307.04.2023
Descarca
...X
Hotărâre pentru revocarea HCL 113/2022 privind repartizarea spațiului situat în Tălmaciu, sat Tălmăcel, nr.419 cu destinația de ”locuință de sprijin”, doamnei Brătilescu Iuliana.
61202307.04.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea Listei provizorii de repartizare a locuințelor din fondul locativ al Orașului Tălmaciu
60202307.04.2023
Descarca
...X
Hotărâre individuală: Hotărâre privind aprobarea actualizării cuantumului chiriilor anuale și indexarea acestora cu rata inflației pe anul 2022 pentru locuințele ANL din Orașul Tălmaciu, str.Emil Cioran, bl.1 și bl.2.
59202307.04.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Tălmaciu pe lunile aprilie-iunie 2023.
58202323.03.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind împuternicirea domnului Popa Valeriu și a d-nei Andra Maria Bunu în relația cu MMAP pentru derularea unui proiect de finanțare în cadrul apelului PNRR/2023/C2/MMAP/S/I1.2.B/Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere
57202323.03.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind atestarea la domeniul privat al UAT Tălmaciu a imobilului-teren și construcție situate în intravilanul Orașului Tălmaciu, înscrise în CF 105167/Tălmaciu, nr.top. 4192/1/1/6/2/2/4.
56202323.03.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a demarării procedurilor de licitație pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi și podețe sat Tălmăcel, străzi RÂU și RÂUŞOR, oraşul Tălmaciu , jud. Sibiu”, și aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
55202323.03.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I 2023
54202323.03.2023
Descarca
...X
Hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 170 mp, situat în intravilanul Orașului Tălmaciu, strada Malul Cibinului
53202323.03.2023
Descarca
...X
Page 1 of 11 (325 items)Prev123456791011Next