Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2019 25/2019 22.05.2019Privind concesionarea prin licitatie publica a unor pasuni aflate in domeniul public al comunei Rau Sadului
2019 24/2019 22.05.2019Privind aprobarea D.A.L.I (documentatie de avizare a lucrarilor de interventie) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: ``Modernizare strazi de interes local in comuna Rau Sadului, judetul Sibiu``.
2019 23/2019 22.05.2019Privind organizarea retelei de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica din comuna Rau Sadului pentru anul scolar 2019-2020
2019 22/2019 22.05.2019Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rau Sadului pe anul 2019
2019 21/2019 16.04.2019Privind stabilirea preturilor la licitatie/negociere pentru masa lemnoasa provenita din fondul forestier propietate publica a comunei Rau Sadului
2019 20/2019 16.04.2019Privind mandatarea primarului orasului/comunei Rau Sadului ca reprezentant al comunei Rau Sadului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltae Intercomunitara ``ECO`` Sibiu sa voteze pentru aprobarea majorarii de tarif solicitata de operatorul depozitului ecologic de deseuri SC TRACON SRL
2019 19/2019 16.04.2019Privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, cu rata inflatiei de 4,6 %
2019 18/2019 16.04.2019Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rau Sadului pe anul 2019
2019 17/2019 16.04.2019Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Publice Locale Ocol Silvic Valea Sadului orasul Cisnadie Districtul III Rau Sadului
2019 16/2019 16.04.2019Privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni
2019 15/2019 29.03.2019Privind aprobarea componentei initiale a planului de selectie pentru Consiliul de Administratie al Regiei Publice Locale Ocol Silvic Valea Sadului RA
2019 14/2019 29.03.2019Privind stabilirea preturilor la licitatie/negociere pentru masa lemnoasa provenita din fondul forestier propietate publica a comunei Rau Sadului
2019 13/2019 27.02.2019Privind aprobarea Scrisorii de Asteptari, Profilului si matricii Consiliului de Administratie al Regiei Publice Locale ,, Ocolul Silvic Valea Sadului`` R.A.
2019 12/2019 27.02.2019Privind avizarea Strategiei de contractare a Studiului de fundamentare si a Documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii activitatii de operare a statiei de sortare Sura Mica, a statiei de compostare Sura Mica si a statiei de sortare Cisnadie
2019 11/2019 27.02.2019Privind aprobaera acordarii de material lemnos pentru constructie destinat nevoilor proprii de constructie si reparatii ale persoanelor fizice
2019 10/2019 27.02.2019Privind stabilirea preturilor la licitatie/negociere pentru masa lemnoasa provenita din fondul forestier propietate publica al comunei Rau Sadului
2019 9/2019 27.02.2019Privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara din cadrul Primariei Comunei Rau Sadului, judetul Sibiu
2019 8/2019 27.02.2019Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Rau Sadului
2019 7/2019 27.02.2019Privind implementarea masurilor dispuse de guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la Regia Publica Locala Ocolul Silvic ,,Valea Sadului`` R.A.
2019 6/2019 27.02.2019Privind aprobarea situatiilor financiare ale comunei Rau Sadului la data de 31 decembrie 2018
2019 5/2019 14.01.2019Pentru modificarea si completarea unor prevederi ale HCL nr.41 din 27.11.2018 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2019
2019 4/2019 14.01.2019Privind aprobarea Regulamentului local pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare la nivelul comunei Rau Sadului
2019 3/2019 04.01.2019Privind aprobarea acoperirii golurilor temporare de casa in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al comunei Rau Sadului pe anul 2019 din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare
2019 2/2019 04.01.2019Privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenti al bugetului local al comunei Rau Sadului pe anul 2018
2019 1/2019 04.01.2019Privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni
2018 55/2018 13.12.2018Privind aprobarea pre?ului de vânzare a lemnului pentru foc ?i a lemnului de lucru specia ra?inoase vândut de catre R.P.L Ocol Silvic Valea Sadului Districtul III Rîu Sadului, catre popula?ie in anul 2019
2018 54/2018 13.12.2018Privind aprobarea volumului de masa lemnoasa ce urmeaza a fi recoltat în anul 2019 din fondul forestier propietate publica al comunei Râu Sadului, jude?ul Sibiu
2018 53/2018 13.12.2018Privind aprobarea pre? de referin?a la metru cub masa lemnoasa pe picior ce se recolteaza în anul 2019 de pe fondul forestier propietate publica a comunei Râu Sadului, jude?ul Sibiu
2018 52/2018 13.12.2018Privind lucrarile de interes public local ce se executa de catre beneficiarii de ajutor social precum si de catre persoanele care executa munca in folosul comunitatii pe anul 2019
2018 51/2018 13.12.2018Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rau Sadului pe anul 2018
2018 49/2018 27.11.2018Privind aprobarea organigramei ?i a statului de func?ii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Râu Sadului
2018 48/2018 27.11.2018Privind completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Râu Sadului, judetul Sibiu
2018 47/2018 27.11.2018Privind aprobarea acordarii de material lemnos pentru constructie destinat nevoilor proprii de constructie si reparatii ale persoanelor fizice
2018 46/2018 27.11.2018Privind stabilirea preturilor la licitatie/negociere pentru masa lemnoasa provenita din fondul forestier propietate publica al comunei Râu Sadului
2018 45/2018 27.11.2018Privind mandatarea primarului comunei Râu Sadului ca reprezentant al comunei Râu Saduuli în Adunarea Generala a Asocia?iei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO” Sibiu sa voteze pentru aprobarea incheierii Actului aditional nr.2 la „Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de operare a Statiei de Sortare ?i a Sta?iei de Compostare ?ura Mica ?i a Sta?iei de Sortare Cisnadie nr.178/17.05.2016”.
2018 44/2018 27.11.2018Privind mandatarea primarului comunei Râu Sadului ca reprezentant al comunei Râu Sadului în Adunerea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO” Sibiu sa voteze pentru aprobarea încheierii Actului aditional nr.5 la ,, Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in Zona 1 Sibiu” nr.277/05.08.2016
2018 43/2018 27.11.2018Privind mandatarea primarului comunei Râu Sadului ca reprezentant al comunei Râu Sadului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ” ECO” Sibiu sa voteze pentru aprobarea ,,Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru judetul Sibiu”.
2018 42/2018 27.11.2018Privind aprobarea casarii unor mijloace fixe aflate in patrimoniul comunei Rau Sadului
2018 41/2018 27.11.2018Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019
2018 40/2018 27.11.2018Privind aprobarea situatiilor financiare ale comunei Rau Sadului la data de 30 septembrie 2018
2018 39/2018 27.11.2018Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rau Sadului pe anul 2018
2018 38/2018 15.10.2018Privind aprobarea acordarii burselor pentru elevii Scolii Gimnaziale Rau Sadului aferente anului scolar 2018-2019
2018 37/2018 15.10.2018Privind aprobarea D.A.L.I ( documentatie de avizare a lucrarilor de interventie ) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii : 'Modernizarea iluminatului public in comuna Rau Sadului, judetul Sibiu".
2018 36/2018 15.10.2018Privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni
2018 35/2018 27.09.2018Privind stabilirea preturilor la licitatie/negociere pentru masa lemnoasa provenita din fondul forestier propietate publica a comunei Riu Sadului, judetul Sibiu
2018 34/2018 27.09.2018Privind numirea pentru anul scolar 2018-2019 a reprezentantului Consiliului Local al comunei Riu Sadului in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Riu-Sadului, judetul Sibiu
2018 33/2018 27.09.2018Privind aprobarea situatiilor financiare ale comunei Riu Sadului la data de 30 iunie 2018
2018 32/2018 27.09.2018Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Riu Sadului pe anul 2018
2018 31/2018 21.08.2018Privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Riu-Sadului, judetul Sibiu
2018 30/2018 21.08.2018Privind stabilirea preturilor la licitatie/negociere pentru masa lemnoasa provenita din fondul forestier propietate publica a comunei Riu-Sadului, judetul Sibiu
1234