Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mosna, judeţul Sibiu,începând cu 1 ianuarie 2024 110202310.11.2023
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mosna, judeţul Sibiu, începând cu luna noiembrie 2023 109202310.11.2023
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea unei oferte pentru întocmirea unui studiu geotehnic pentru obiectivul de investiții ,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII STRADALE IN COMUNA MOSNA, JUDETUL SIBIU’’ în cadrul AFIR prin apelul DR-28; 108202327.10.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea unei oferte prin achiziție directa a unui serviciu de consultanță in vederea întocmirii cererii de finanțare și depunere proiect ’’ MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII STRADALE IN COMUNA MOSNA, JUDETUL SIBIU’’ in cadrul AFIR prin apelul DR-28107202327.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind modificarea Capitolului IV- Impozitul pe mijloacele de transport -art. 470 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 30/2023 privind modificarea , începând cu anul fiscal 2024, a nivelului valorii impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora precum si amenzilor prevazute de Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal prin indexarea cu rata inflatiei in procent de 13, 8 %106202327.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotatrare privind rectificarea bugetului local pe trim. IV anul 2023105202326.10.2023
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind repartizarea din excedentul anual al bugetului local al Comunei Moșna rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2022104202326.10.2023
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a ofertei pentru obiectivul de investiții ,,EXECUTIE PODET CHISTALCINA’’103202326.10.2023
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal DC 13- Nemșa, comuna Moșna, județul Sibiu”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului102202325.10.2023
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investitii ,REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRAZILOR STINA, CARAMIZILOR SI TARGULUI IN COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL SIBIU’’;101202325.10.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii SA - IFN (FNGCIMM SA - IFN) nr. 570 din 17.12.2015, pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul: ”Modernizare drumuri agricole de exploatație în comuna Moșna, județul Sibiu”, derulat prin PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013, Măsura 125, submăsura a2 – ”Infrastructura agricolă de acces”, finanțat prin FEADR 100202325.10.2023
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ Platforma Comunală TIP PC 3 pentru depozitarea si managementul gunoiului de grajd in cadrul UAT Mosna , judetul Sibiu ''99202325.10.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului identificat prin CF nr. 102951 Moșna, aflat în domeniul public al comunei Moșna, județul Sibiu; 97202324.10.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind numirea dirigintelui de șantier pentru obiectivul de investiții ,,MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC13-NEMȘA, COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL SIBIU’’98202323.10.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea memoriului tehnic, a devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a planului anual de evoluție a tarifelor pentru proiectul „Recipiente de colectare a deșeurilor” 96202314.09.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind repartizarea din excedentul anual al bugetului local al Comunei Moșna rezultat la încheierea exercitiului bugetar pe anul 202295202331.08.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trim. III anul 202394202331.08.2023
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii prin act adițional a duratei contractului de comodat nr. 5761/01.10.2019 pentru spațiul cu destinația de Cabinet Medical Stomatologic 93202331.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Moșna care să facă parte din Comisia de evaluare și asigurare a calității în învățământ a Școlii Gimnaziale ,,St. L. Roth’’ Moșna, pentru anul școlar 2023-2024 92202331.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Moșna în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ,,St. L. Roth’’ Moșna, pentru anul școlar 2023-2024 91202331.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului identificat prin CF nr. 102939 Moșna, aflat în domeniul public al comunei Moșna, județul Sibiu90202331.08.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor servicii de organizare procedură de achiziție, expertiză tehnică și financiară pentru obiectivul de investiții ,,MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC-13 NEMȘA, COMUNA MOȘNA, 89202331.08.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre pentru implementarea proiectului ,,Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd” Componenta C3 – Managementul Deseurilor Investitia I2 Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole Compostabile Subinvestitia I2.A-B – Sisteme Integrate de Colectarea si Valorificarea Gunoiului de Grajd 88202331.08.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției directe a unui serviciu de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investitii ,, REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR ȘTINA, CĂRĂMIZILOR ȘI TÂRGULUI, LOCALITATEA MOȘNA, COMUNA MOȘNA87202331.08.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investitii ,, REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR ȘTINA, CĂRĂMIZILOR ȘI TÂRGULUI, LOCALITATEA MOȘNA, COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL SIBIU’’ 86202331.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind avizarea Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și a Documentatiei de atribuire a ”Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Sibiu”, precum și mandatarea reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei ADI „ECO” Sibiu să voteze “pentru” sau “împotriva” aprobării Studiului de fundamentare, Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare si a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Sibiu” 85202331.08.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiții: ”Înființare sisteme de alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitate Alma Vii, comuna Moșna, județul Sibiu” 84202328.08.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii SA - IFN (FNGCIMM SA - IFN) nr. 570 din 17.12.2015, pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul: ”Modernizare drumuri agricole de exploatație în comuna Moșna, județul Sibiu”, derulat prin PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013, Măsura 125, submăsura a2 – ”Infrastructura agricolă de acces”, finanțat prin FEADR 83202328.08.2023
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilității U.A.T. Moșna cu privire la organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, în perioada 2023-2029 pentru unitătile de învățământ de pe raza U.A.T. Moșna 82202328.08.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații în străinătate81202309.08.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Page 1 of 4 (119 items)Prev1234Next