Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Aprobarea trecerii ”Căminului cultural Cristești”, precum și a ”Cabinei de proiecție” din domeniul public în domeniul privat al comunei Cristești 55202007.09.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal -construire case de locuit P/ P+M/ P+1 - Strada Florilor, loc.Cristești, județul Mureş”, generat de imobilele identificate prin extrasele CF Cristești nr.51716 şi nr.51801 54202007.09.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal-Parcelare teren intravilan pentru construire case de locuit în regim P, P+M, P+Eˮ generată de imobilele identificate prin CF nr.: 50154, 51412, 51417, 51440, 51528, 51541, 51557, 51636, 51637, 51778, 51979, 52051, 52052, 52620, 52621 și 52550 Cristești 53202007.09.2020
Descarca
14 descărcări
...X
Proiect pentru modificarea organigramei și a statului de funcții la comuna Cristeşti 52202001.09.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Aprobarea contribuției comunei Cristești la cheltuielile pentru funcționarea și organizarea Compartimentului de audit intern, înființat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” 51202001.09.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Alegerea_presedintelui_de_sedinta49202001.09.2020
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Cristesti pe anul 202050202031.08.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020, aprobarea virării de credite bugetare, precum și modificarea și completarea Programului de investiții aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.10/202037202022.07.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării investiției Modernizarea sistemului de iluminat stradal in comuna Cristesti, judetul Mures.48202020.07.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu-Construire cladire pentru locuinte colective, imprejmuire teren in localitatea Cristesti, str. Viilor, fr. nr., pentru imobilul identificat in CF nr. 52024, Cristesti.46202017.07.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Proiect de hotarare pentru modificarea datelor referitoare la pozitia nr.213 din Anexa la HCL nr.14/2001 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cristesti, atestat prin HG nr.964/200245202017.07.2020
Descarca
86 descărcări
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice in faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii 'Amenajare cai de acces la caminul Cultural Cristesti".44202017.07.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice in faza Dali si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare imprejmuire, iluminat exterior, trotuar de protectie si vestiar-container la terenul de sport Cristesti."43202017.07.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Proiect de hotarare privind functionarea/utilizarea capelei mortuare din localitatea Valureni, Com. Cristesti42202010.07.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar unităților de cult care au depus cereri în acest sens41202009.07.2020
Descarca
10 descărcări
...X
Proiect de hotarare pentru actualizarea valorii de inventar pentru pozitia nr.186 din Anexa la HCL nr.14/2001 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cristesti, atestat prin HG nr.964/200240202008.07.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul II al anului 202036202008.07.2020
Descarca
8 descărcări
...X
Aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al comunei Cristești pentru scoaterea din funcțiune, în vederea casării și valorificării lor 38202006.07.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Atribuirea și încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din comuna Cristești 37202029.06.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Aprobarea acordului de cooperare, având ca obiect organizarea și exercitarea în comun a funcției de audit intern, între comunele: Cristești, Sântana de Mureș, Sâncraiu de Mureș, Mădăraș și Șincai în calitate de entități publice partenere și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Câmpia Mureșană” în calitate de structură asociativă organizatoare 34202019.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Revocarea HCL nr. 6 din 20.02.2020 privind scăderea din evidenta contabilă a comunei Cristești a unei obligatii fiscale prescrise33202018.06.2020
Descarca
20 descărcări
...X
Aprobarea finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local al comunei Cristești pentru proiectele, programele și acțiunile culturale care urmează a fi organizate de persoanele juridice fără scop patrimonial din comuna Cristești, participante la procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă organizată la nivelul comunei 32202018.06.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Aprobarea solicitarii prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie emise de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii SA IFNacordată pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul ”MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA CRISTEȘTI, LOCALITĂȚILE CRISTEȘTI ȘI VĂLURENI” finanțat în cadrul PNDR 2014 - 2020, Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică31202018.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea ”Normelor pentru avizarea, autorizarea și execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stadală” de pe teritoriul comunei Cristești 30202018.06.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență la comuna Cristești, județul Mureș 29202016.06.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Proiect HCL privind instituirea unor facilitati fiscale -anulare obligaţii accesorii, precum si facilitati la plata impozitului anual sau taxei lunare pe cladiri, in baza OUG nr.69/202036202012.06.2020
Descarca
44 descărcări
...X
Proiect HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 202135202012.06.2020
Descarca
12 descărcări
...X
Însușirea propunerii de concesionare a imobilelor, având nr. top PS 445 și PS 457, în suprafață de 100.130 m228202021.05.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Alegerea_presedintelui_de_sedinta ptr perioada iunie-august27202021.05.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Completarea datelor referitoare la poziția nr.147 din Anexa la HCL nr. 14/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cristești, atestat prin HG nr.964/2002 26202021.05.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Pag. 1 din 4 (101 elem.)Prec1234Următoarea