Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.64/2022 privind punerea la dispoziția ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia 9202326.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre nr..7/2023 Privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Biertan,județul Sibiu 7202318.01.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărare nr.6/2023 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Pârcălab Vasilica6202318.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărăre nr.5/2023 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social 5202318.01.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre nr.3/2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, revizuit conform Action Completion Note PJ/JASPERS/2022 – 2022 – 09223/ET/JH/jo și aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei de 6.9.2022, a Indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și apă uzată precum și a Listei prioritare de investiții, pentru “Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”, în cadrul POIM 2014 - 2020 3202304.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre nr.2/2023 privind aprobarea Notei de fundamentare, a Devizului General și a Listei de investiții prioritare, care vor face obiectul proiectului ”Soluţie digitală de contorizare apă potabilă în Regiunea Nord și Nord - Est a județului Sibiu, zona de operare a S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A” 2202304.01.2023
Descarca
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1/2023 privind acoperirea deficitului bugetar la Secţiunea de dezvoltare din excedentul anului 2022 1202304.01.2023
Descarca
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 76 / 2022 privind validarea Dispozitiei nr. 118/ 2022 privind aprobarea rectificării bugetului pe trim III anul 2022 76202213.10.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
P R O I E C T D E H O T Ă RÂ R E Nr.75/2022 Privind constatarea incetării de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al dl. Moga Adrian precum și vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Biertan 75202213.10.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
Proiect de hotărâre nr.73/2022 privind modificare HCL nr. 44/2021 privind aprobarea participării la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public derulat prin Administrația Fondului de Mediu. 73202213.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.72 /2022 privind aprobarea depunerii proiectului „DIGITALIZAREA ADMINISTRAȚIEI COMUNEI BIERTAN” în cadrul PNRR,Componenta 10-Fond local I.4 72202213.10.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
PROIECT DE H O T Ă R Â R E NR.9/2022 Privind aprobarea corecției coeficienților de ierarhizare specific posturilor de la nr. crt.1, 2 și 11 din anexa nr. 2 la Hotararea nr.31/2017, privind stabilirea salariilor personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Biertan, 9202226.01.2022
Descarca
(9 desc.)
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6/2022 privind aprobarea atestării apartenentei şi intabularea în domeniul public si privat al comunei Biertan a imobilului teren înscris în CF 100315 Biertan (CF vechi 1499), nr. top. 1030, în suprafață de 2.492 mp (rectificata de la 2.412 mp cat este inscrisa in CF), din care 2.456 mp pentru Comuna Biertan-domeniul public si 36 mp pentru Comuna Biertan-domeniul privat si a imobilului teren inscris in CF 100316 Biertan (CF vechi 2305), nr. top. 1032, 1033, in suprafata de 3.200 mp (rectificata de la 3.243 mp cat este inscrisa in CF), din care 2.896 mp pentru Comuna Biertan-domeniul public si 304 mp pentru Comuna Biertan-domeniul privat, situate în intravilanul localității Biertan 6202206.01.2022
Descarca
(7 desc.)
...X
Proiect de Hotarare privind aprobarea ”Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Biertan” pentru perioada 2021 - 20273202205.01.2022
Descarca
(12 desc.)
...X
privind validarea Dispozitiei nr. 104/2021 privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2021 2202205.01.2022
Descarca
...X
privind acoperirea deficitului bugetar la Sectiunea de dezvoltare din excedentul anului precedent 1202205.01.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect ce hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului ,,Reabilitare si modernizare DC 24 Biertan Copsa Mare si modernizare strazi interioare in loc Biertan si Richis,comuna Biertan,jud Sibiu50202117.12.2021
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat 48202117.12.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar din Comuna Biertan47202117.12.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea atestarii apartenentei si intabularea in domeniul privat al Comunei Biertan a imobilului+teren intravilan situat in sat Copsa Mare nr administrativ 11446202117.12.2021
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotărare privind valorificarea masei lemnoase si stabilirea conditiilor de vanzare in anul 2022 45202117.12.2021
Descarca
(4 desc.)
...X