Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, a amenzilor aplicabile în anul 2023103202224.11.2022
Descarca
(17 desc.)
...X
privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2020 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale,,Administraţie”, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Sadu, precum și a cuantumului indemnizației consilierilor locali din Consiliul Local al comunei Sadu 23202124.02.2021
Descarca
(26 desc.)
...X
privind stabilirea preţurilor de pornire la licitaţie/negociere pentru masa lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Sadu22202124.02.2021
Descarca
(10 desc.)
...X
privind însușirea Raportului pentru informarea și consultarea populației asupra elaborării P.U.Z. „CONSTRUIRE CARTIER TINERET CU DOTĂRI DE EDUCAȚIE, CULTURĂ, SPORT, AGREMENT, SERVICII ȘI COMERȚ”21202124.02.2021
Descarca
(12 desc.)
...X
privind darea în administrare a imobilului situat în Comuna Sadu, str. Inocențiu Micu Klein, nr. 3, județ Sibiu, proprietatea comunei Sadu - domeniul public, înscris în CF nr. 100364 Sadu , nr. top 528 reprezentând teren curți construcții, către Școala Gimnazială „Samuil Micu” din Sadu20202124.02.2021
Descarca
...X
privind acordul pentru transferul concesiunii terenului identificat prin CF 106214 Sadu, nr. topografic 2100/2/1/6 având suprafața de 388 mp, în vederea înstrăinării construcției 19202124.02.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat cu Asociația „Uniunea Chinologică Royal” în vederea organizării unui eveniment chinologic în aer liber la cabana Ocolului Silvic din Sadu18202124.02.2021
Descarca
(6 desc.)
...X
privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare a Comunei Sadu, a Consiliului Local al comunei Sadu, a Primarului comunei Sadu şi a aparatului de specialitate al acestuia 17202124.02.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea Regulamentului de acordare a lemnului de foc către populație la nivelul comunei Sadu16202124.02.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Sadu pentru anul şcolar 2021-2022 15202124.02.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli, al comunei Sadu, la 31 decembrie 202014202124.02.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
privind numirea administratorului provizoriu la SC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ LOCALA SADU SRL 13202111.02.2021
Descarca
(5 desc.)
...X
privind încetarea mandatului domnului Ivan Dorin-Nicolae, administratorul SC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ LOCALA SADU SRL12202111.02.2021
Descarca
(7 desc.)
...X
privind aprobarea Planului de actiuni si lucrări de interes local ce se va executa cu beneficiarii Legii 416/2001 în anul 2021 11202102.02.2021
Descarca
(4 desc.)
...X
pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sadu nr. 73/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 202110202102.02.2021
Descarca
(10 desc.)
...X
9202102.02.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
privind declararea de utilitate publică de interes local a terenului în suprafață de 78.630 mp situat în extravilanul comunei Sadu și aprobarea scoaterii din circuitul agricol a suprafeței de teren în vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal 8202102.02.2021
Descarca
(6 desc.)
...X
privind rezilierea contractului de închiriere nr. 3651/9 din 01.07.2015 încheiat între Comuna Sadu și Asociația Crescătorilor de Bovine și Ovine "Valea Sadului-Sibiu"7202102.02.2021
Descarca
(5 desc.)
...X
privind aprobarea metodologiei folosite pentru calculul de referință al masei lemnoase pe picior provenită din fondul forestier al comunei Sadu6202102.02.2021
Descarca
...X
privind aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietatea publică a comunei Sadu și a prețurilor de vânzare a acesteia5202102.02.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
privind preluarea bunurilor de retur predate către SC GOSPODĂRIRE COMUNALA LOCALĂ SADU SRL, ca urmare a încetării de drept a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a comunei Sadu, județul Sibiu, încheiat în conformitate cu prevederile HCL Sadu nr. 57/20104202102.02.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă3202102.02.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire grădiniță cu program prelungit, sat Sadu, Comuna Sadu, judetul Sibiu” 2202101.02.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului cât și asigurarea condițiilor în vederea ex-ecutării obiectivului de investiţii „Construire grădiniță cu program prelungit, sat Sadu, Comuna Sadu, judetul Sibiu”1202101.02.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
privind declararea lunii februarie a fiecărui an ca „Luna Tineretului din Sadu”5202030.01.2020
Descarca
(10 desc.)
...X
privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale,,Administraţie”, în aparatul de specialitate al Primarului comunei Sadu, precum și a cuantumului indemnizației consilierilor locali din Consiliul Local al comunei Sadu4202030.01.2020
Descarca
(26 desc.)
...X
privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Sadu pentru anul şcolar 2020-2021 3202030.01.2020
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Sadu pe anul 2019 din excedentul anului precedent2202008.01.2020
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Sadu pe anul 20191202008.01.2020
Descarca
(7 desc.)
...X