Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru închirierea pajiștilor aflate în proprietatea privată a Comunei Daneș, prin procedura de atribuire directă61202315.09.2023
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului local aferent anului 2023 60202326.06.2023
Descarca
...X
modificarea listei de investii 59202326.06.2023
Descarca
...X
aprobare tarif lemn de foc catre populatie58202326.06.2023
Descarca
...X
aprobare trei documentatii cadastrale 57202326.06.2023
Descarca
...X
privind aprobarea Regulamentului-Cadru de închiriere a bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Comunei Daneș 56202326.06.2023
Descarca
...X
privind aprobarea prețului per mp al contractului de despagubire agricola privind terenul inscris in CF nr. 58058 Danes 55202326.06.2023
Descarca
...X
aprobarea Nomenclatorului stradal al satului Danes 54202326.06.2023
Descarca
...X
privind insusirea raportului de evaluare a autoutilitarei – basculanta Mercedes-benz sprinter53202326.06.2023
Descarca
...X
privind aprobarea unui schimb de terenuri52202326.06.2023
Descarca
...X
privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului în Comuna Daneș, județul Mureș privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului în Comuna Daneș, județul Mureș 51202326.06.2023
Descarca
...X
la proiectul de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru școli al Romaniei, pentru anul școlar 2023-2024 și 2024-2025 50202326.06.2023
Descarca
...X
privind insusirea expetizei tehnice de evaluare a imobilului situat in comuna Daneș , sat. Criș , nr. 392, judetul Mures, in vederea înstrainarii imobilului d. Abraham Maria , in calitate de chiriasă al acestui imobil49202326.06.2023
Descarca
...X
pentru aprobarea concesionării prin licitație a unui imobil – teren aflat în domeniul privat al Comunei Daneș înscris in Cf nr. 54746 respectiv a Studiului de oportunitate și a documentației de atribuire 48202326.06.2023
Descarca
...X
rectificarea bugetului local38202311.05.2023
Descarca
...X
modificare lista de investitii 37202311.05.2023
Descarca
...X
privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Daneș , județul Mureș cu privire la Grădinița Daneș 47202309.05.2023
Descarca
...X
privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Daneș , județul Mureș cu privire la Drum forestier Stejărenii46202309.05.2023
Descarca
...X
privind întabularea dreptului de proprietate privată a Comunei Danes asupra terenului inscris in CF nr.52333 Daneș 43202309.05.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regula mentului-cadru de închiriere a bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Comunei Daneș36202304.05.2023
Descarca
...X
privind clasificarea a doua drumuri de interes local de pe raza UAT Daneș în drum comunal și cuprinderea lor in inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Daneș , județul Mureș45202328.04.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere rețea de canalizare în localitățile Daneș și Seleuș, comuna Daneș, județul Mureș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului44202328.04.2023
Descarca
...X
radiere drept de folosinta 42202328.04.2023
Descarca
...X
privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ 41202328.04.2023
Descarca
...X
privind aprobarea susținerii Parteneriatului LEADER al Asociației ,,Grupul de Acțiune Locală Dealurile Tîrnavelor” prin includerea teritoriului Comunei Daneș în parteneriat 40202328.04.2023
Descarca
...X
repartizarea unui apartament ANL39202328.04.2023
Descarca
...X
privind prelungirea pana la 31.12.2023 a contractelor de concesiune pasune 35202319.04.2023 ...X
rectificarea bugetului local34202319.04.2023 ...X
privind modificarea listei de investitii 33202319.04.2023 ...X
cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A CLĂDIRII CĂMINULUI CULTURAL DANEȘ”32202319.04.2023 ...X
Page 1 of 3 (88 items)Prev123Next