Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind modificarea și înlocuirea anexei nr.1 la H.C.L. nr. 11/202425202408.02.2024 ...X
privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Vețel, atât la venituri cât și la cheltuieli, pentru trimestrul IV al anului 202320202429.01.2024 ...X
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici, de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ETAPA a II-a și actualizarea valorii eligibile pentru finanțare de la bugetul de stat, a devizului general actualizat și a devizului general rest de executat pentru obiectivul de investiții “Extinderea, modernizarea şi dotarea unităţii de învăţământ preuniversitar: Şcoala Gimnazială Veţel, comuna Veţel, judeţul Hunedoara”19202429.01.2024 ...X
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici, de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ETAPA a II-a și actualizarea valorii eligibile pentru finanțare de la bugetul de stat, a devizului general actualizat și a devizului general rest de executat pentru obiectivul de investiții “Extinderea, odernizarea şi reabilitarea sediului Primăriei comunei Veţel, judeţul Hunedoara”.18202429.01.2024 ...X
privind completarea Hotărârii Consiliului Local Vețel nr. 78/202317202423.01.2024 ...X
privind aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu/reședință și localitatea Vețel, județul Hunedoaracu pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vețel, județul Hunedoara 16202423.01.2024 ...X
privind darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 106 mp către DELGAZ GRID S.A. 15202423.01.2024 ...X
privind aprobarea bugetului local al Comunai Vețel pe anul 2024 și estimări pe anul 2025-202714202418.01.2024 ...X
Privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Vețel în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA13202417.01.2024 ...X
Privind aprobarea contributiei anuale datorata Fondului de Mediu de catre Comuna Vetel aferenta anului 202412202412.01.2024 ...X
Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții „REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATELE MUNCELU MIC, RUNCU MIC SI BOIA BARZII, COMUNA VETEL, JUDETUL HUNEDOARA” , aprobat pentru finantare prin programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local11202410.01.2024 ...X
privind aprobarea volumului si modului de valorificare a masei lemnoase propusa a se valorifica in cursul anului 2024, provenită din fondul forestier, proprietatea comunei Vețel10202408.01.2024 ...X
Privind îndreptarea unor erori materiale din anexa la H.C.L. nr.100/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Veţel9202408.01.2024 ...X
Privind îndreptarea unor erori materiale din anexele nr.1 și nr.16 la H.C.L. nr.96/2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 20248202408.01.2024 ...X
Privind aprobarea consumului mediu de combustibil pentru autovehiculele și utilajele aflate in proprietatea comunei Vețel și administrarea consiliului local Vețel7202405.01.2024 ...X
Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registru agricol al comunei Vetel, pentru semestrul II al anului 20236202404.01.2024 ...X
Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, aferent fondului forestier, proprietatea Comunei Vetel5202404.01.2024 ...X
privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Vetel, pentru anul 20244202403.01.2024 ...X
Privind aprobarea Strategiei Locale de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Vețel, județul Hunedoara 2024-20293202403.01.2024 ...X
privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare impotriva incendiilor pentru anul 2023 si stabilirea masurilor de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor2202403.01.2024 ...X
Privind aprobarea Raportului cu privire la analiza dotarii cu mijloace de aparare impotriva incendiilor pentru anul 20231202403.01.2024 ...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă101202322.12.2023 ...X
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Veţel100202321.12.2023 ...X
privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vețel , judetul Hunedoara99202321.12.2023 ...X
privind aprobarea Programului anual al achizitilor publice al comunei Vețel pentru anul 202498202320.12.2023 ...X
privind aprobarea rectificarii bugetului general al comunei Vețel pentru anul 202397202320.12.2023 ...X
Privind aprobarea rectificării bugetului general al comunei Vețel pentru anul 202396202318.12.2023 ...X
privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a Comunei Vețel, pentru anul școlar 2024-202596202312.12.2023 ...X
Privind aprobarea rectificarii bugetului general al comunei Vetel pe anul 202395202312.12.2023 ...X
Privind îndreptarea unor erori materiale din anexele nr.1 și 2 la H.C.L. nr.87/2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Veţel94202311.12.2023 ...X
Page 1 of 3 (69 items)Prev123Next