Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Privind aprobarea marcarii de trasee turistice pentru drumetie si cicloturism pe raza Comunei Merghindeal, in cadrul proiectului Trasee Turistice In Colinele Transilvaniei64202214.11.2022
Descarca
...X
Privind aprobarea volumului, pretului si modului de licitatie a mesei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a UAT Merghindeal, pe anul 202363202214.11.2022
Descarca
...X
Privind aprobarea incheierii unui PROTOCOL DE COLABORARE cu MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE in vederea colaborarii institutionale in cadrul proiectului 'HUB de Servicii MMSS-SII MMSS' , Cod MySims 13096362202211.11.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in aria delegata Operatorului SC Apa Tarnavei Mari SA 2022-202861202211.11.2022
Descarca
...X
Privind aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 'Apa Tarnavei Mari' Medias si acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei - de a vota ' pentru' aprobarea Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei - actualizate60202211.11.2022
Descarca
...X
Privind aprobarea volumului, pretului si modului de licitatie a amesei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a UAT Merghindeal, pe anul 202359202211.11.2022
Descarca
...X
Privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale datorate de Comuna Merghindeal rezultata ca urmare a aderarii comunei la Asociatia Comunelor din Romania58202211.11.2022
Descarca
(5 desc.)
...X
Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV din anul 202257202211.11.2022
Descarca
...X
Privind alegerea presedintelui de sedinta56202211.11.2022
Descarca
...X
Privind numarul si cuantumul burselor scolare acordate in anul scolar 2022-202355202218.10.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV din anul 202254202218.10.2022
Descarca
...X
Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii 'Sistem de canalizare menajera in localitatile Merghindeal si Dealu Frumos, din Comuna Merghindeal, Jud. Sibiu, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii 'Anghel Saligny' , precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bgetul local pentru realizarea obiectivului53202226.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul III din anul 202252202226.09.2022
Descarca
...X
Privind aprobarea noului REGULAMENT privind procedura pentruinregistarrea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Merghindeal51202221.09.2022
Descarca
...X
Privind revocarea HCL nr.26/31.03.2022 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Com. Merghindeal, jud Sibiu50202221.09.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Privind modificarea HCL nr.49/31.08.2022 privind atribuirea terenului disponibil pentru construirea unei locuinte proprietate personala in folosinta gratuita49202221.09.2022
Descarca
...X
Privind analizarea, validarea si aprobarea de catre Consiliul Local al Comunei Merghindeal a situatiei cu terenurile care pot fi atribuite conform LG nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala48202224.08.2022
Descarca
...X
Privind radierea din Cartea Funciara a inscrierii eronate in proprietatea comunei Merghindeal a imobilului inscris in CF nr. 100817 a localitatii Merghindeal47202224.08.2022
Descarca
...X
Privind aprobarea asocierii intre Comuna Merghindeal si ambasada SUA - Biroul SUA de Cooperare in Domeniul Apararii, in vederea realizarii obiectivului de investitii 'Construire gradinita cu program normal, in satul Dealu Frumos din Comuna Merghindeal, jud Sibiu'46202224.08.2022
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. III din anul 202245202224.08.2022
Descarca
...X
Privind alegerea presedintelui de sedinta44202224.08.2022
Descarca
...X
Privind inscrierea in Cartea Funciara a Comunei Merghindeal, a unor suprafete de teren atestate in inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al Comunei Merghindeal43202222.07.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind atestarea apartenentei la domeniul prival al comunei Merghindeal, a unui imobil cu destinatia teren, situat in intravilanul localitatii Dealu Frumos din comuna Merghindeal, jud Sibiu42202222.07.2022
Descarca
...X
Privind modificarea si completarea HCL nr 9 din 27.02.2017 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pasunile comunei Merghindeal, judetul Sibiu41202222.07.2022
Descarca
...X
Privind executia bugetelor sectiunii de functionare, a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul II din anul 202240202222.07.2022
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuiueli pe trimestrul III din anul 202239202222.07.2022
Descarca
...X
Privind aprobarea Anexei nr. 3- SOLICITARE de finantare prin Programul national de dezvoltare locala a obiectivului de investitii 'REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE MERGHINDEAL SI DEALU FRUMOS DIN COMUNA MERGHINDEAL'38202212.07.2022
Descarca
...X
Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 202336202221.06.2022 ...X
Privind mandatarea primarului Comunei Merghindealca reprezentant al comunei Merghindeal in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvolatre Intercomunitara 'ECO' Sibiu sa voteze 'pentru/impotriva' aprobarii modificarii tarifelor activitatii de sortare/compostare solicitat de S.C. SOMA S.R.L. , precum si pentru/impotriva aprobarii Actului aditional nr. 1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de operare a Statiei de sortare si a Statiei de compostare Sura Mica si a Statiei de Sortare Cisnadie , nr.2037/29.12.202035202225.05.2022
Descarca
...X
Privind mandatarea primarului Comunei Merghindeal ca reprezentant al Comunei Merghindeal in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 'ECO' Sibiu sa voteze 'pentru/impotriva' aprobarii ajustarii tarifelor activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in Zona 3 Agnita solicitate de S.C.SOMA S.R.L. precum si 'pentru/impotriva' aprobarii incheierii34202225.05.2022
Descarca
...X
Pag. 1 din 8 (222 elem.)Prec12345678Următoarea