Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii 'SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATILE MERGHINDEAL SI DEALU FRUMOS din comuna Merghindeal, judetul Sibiu', aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii 'Anghel Saligay', precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului27202422.05.2024
Descarca
...X
Privind alegerea presedintelui de sedinta28202415.05.2024
Descarca
...X
Privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normalr a mandatului de consilier local al domnului Craciun Florea si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Merghindea, judetul Sibiu33202413.05.2024
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul II din anul 202432202413.05.2024
Descarca
...X
Privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 623 mp, inscris in cartea funciara nr 100252 UAT Merghindeal, nr.cadastral 100252,(nr CF vechi 610/a, nr topografic 60), situat in intravilanul satului Merghindeal, numar 198, strada Principala , comuna Merghindeal, judetul Sibiu, pentru construirea de locuinta prorietate personala, in conditiile Lg nr 15/2003, pentru solicitantul Rafaila Vlad-Gheorghe30202413.05.2024
Descarca
...X
Privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 836 pm teren intravilan, curte si gradina, inscris in CF nr. 102317 UAT Merghindeal, nr. cadastral 102317 ( nr topografic 227/1- gradina in suprafata de 186 mp, nr topografic 228/1 curte in suprafata de 650 mp), situat in intravilanul satului Merghindeal, strada Cazanului, nr 252, comuna Merghindeal, judetul Sibiu, pentru construirea de locuinta proprietate personala, in conditiile Lg nr 15/2003, pentru solicitantul Cutas Dragos-Constantin29202413.05.2024
Descarca
...X
Privind analizarea si aprobarea de catre Consiliul Local Merghindeal a situatiei cu terenurile disponibile care pot fi atribuite conform Lg 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru condtruirea unei locuinte proprietate personala 31202410.05.2024
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul II din anul 202426202423.04.2024
Descarca
...X
Privind aprobarea contributiei lunare pentru sustinerea activitatii exercitate prin cooperare in domeniul auditului intern, conform Acordului de cooperare incheiat cu Filiala Judeteana Sibiu a Asociatiei Comunelor din Romania23202416.04.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MERGHINDEAL, JUDETUL SIBIU25202402.04.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
PRIVIND AVIZAREA STUDIULUI DE FUNDAMENTARE A STUDIULUI DE OPORTUNITATE, A STRATEGIEI DE CONTRACTARE SI A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A 'CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVITATII DE TRATARE AEROBA A BIODESEURILOR COLECTATE SEPARAT DIN ZONA 4 MEDIAS SI ZONA 3 AGNITA, JUDETUL SIBIU, IN INSTALATIA DE COMPOSTARE TARNAVA', PRECUM SI MANDATAREA REPREZENTANTULUI UNITATII ADMINISTARTIV-TERITORIALE IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI ADI 'ECO' SIBIU SA VOTEZE '........' AAPROBAREA STUDIULUI DE FUNDAMENTARE, A STUDIULUI DE OPORTUNITATE, STRATEGIEI DE CONTRACTARE SI A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A ' CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVITATII DE TRATARE AEROBA A BIODESEURILOR COLECTATE SEPARAT DIN 4 MEDIAS SI ZONA 3 AGNITA, JUDETUL SIBIU, IN INSTALATIA DE COMPOSTARE TARNAVA'24202402.04.2024
Descarca
...X
Privind executia bugetelor sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul IV din anul 202321202423.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind modificarea art. 2 alin.(1) al Hotararii Consiliului Local nr. 5/31.01.2-23 privind incheierea Protocolului nr. 379/31.01/2023 cu M.A.P.N prin Unitatea Militara 01495 Cincu, pentru acordarea dreptului de uz in mod gratuit a suprafetei de 1590 ha in vederea desfasurarii activitatii exclusive de opasunat si mandatarea domnului Primar terbea aurel Ioan, pentru a semna acest act aditional18202406.03.2024
Descarca
...X
Privind revocarea HCL Merghindeal nr. 19/07.02.2024 privind actualizarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Merghindeal, judetul Sibiu19202426.02.2024
Descarca
...X
Privind executia bugetelor sectiunii de functionare, a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul IV din anul 202322202423.02.2024
Descarca
...X
Privind aprobarea transmiterii in administrare catre 'Scoala Gimnaziala Merghindeal' a imobilului apartinand domeniului public al comunei Merghindeal, Gradinita cu program Normal Dealu Frumos, in care isi desfasoara activitatea.20202423.02.2024
Descarca
...X
Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli realizat al Ocolului Silvic Agnita pentru anul 2023, pentru suprafata de padure apartinand Comunei Merghindeal14202431.01.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
Privind aprobarea Presedintelui de sedinta13202431.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind insusirea rezultatului inventarierii bunurilor care alcatuiesc domeniul public si domeniul privat al Comunei Merghindeal, in urma activitatii de inventariere a patrimoniului desfasurata la finalul anului 202317202430.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu si retur pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Merghindeal, judetul Sibiu16202430.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind avizarea Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare si a Documentatiei de atribuire a ' Contractului de delegare a gestiunii activitatilor de sortare a deseurilor municipale reciclabile si tratare aeroba a deseurilor biodegradabile' , precum si mandatarea reprezentantului unitatii administrativ-teritoriale in adunarea Generala a Asociatiei ADI 'ECO' Sibiu sa vorteze 'pentru' aprobarea Studiului de Oportunitate,Strategiei de contractare si a Documentatiei de Atribuire a ' Contractului de delegare a gestiunii activitatilor de sortare a desurilor municipale reciclabile si tratare aeroba a deseurilor biodegradabile'15202430.01.2024
Descarca
...X
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2024, estimarile pentru anii 2025-2027 si acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare prin utilizarea sumei de 3 221,50 mii lei din excedentul anilor precedenti12202419.01.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local privind repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de venit minim de incluziune din comuna Merghindeal pentru anul 202410202415.01.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
Privind modificarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica din HCL 68/20.11.20199202415.01.2024
Descarca
...X
Privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenta8202415.01.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Privind aprobarea incheierii prin atribuire directa a pasunilor aflate in proprietatea privata a comunei Merghindeal7202415.01.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
Privind revocarea Hotararii Consiliului Local Merghindeal nr. 70/15.12.2023 privind actualizarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Merghindeal, judetul Sibiu6202415.01.2024
Descarca
...X
Privind aprobarea Anexei nr. 3 - SOLICITARE de finantare prin Programul national de dezvoltare locala a obiectivului de investitii 'REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE MERGHINDEAL SI DEALU FRUMOS DIN COMUNA MERGHINDEAL'5202415.01.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Merghindeal pentru anul scolar 2024-202511202409.01.2024
Descarca
...X
Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare4202403.01.2024
Descarca
...X
Page 1 of 11 (329 items)Prev123456791011Next