Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
aprobarea inițierii proiectului de investiție Achiziție și dotări echipamente pentru managementul și protecția mediului în com sulița, jud.Botoșani206202223.09.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sulița, jud.Botoșani201202221.09.2022
Descarca
...X
Acordarea mandatului special reprezentantului UAT Sulița în AGA ADI Ecoproces în vederea aprobării tarifului și Actului adițional nr.14 la Contractul de delegare a gestiunii ,, Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în jud.Botoșani- zona 4 botoșani nr.927/14.07.2017198202219.09.2022
Descarca
...X
Aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoarea de 1 000 000 lei pentru asigurarea cofinanțării unor obiective de investiții publice de interes local187202226.08.2022
Descarca
...X
Aprobarea d studiului de oprtunitate privind delegarea serviciului de iluminat public din com sulița , a caietului de sarcini, a Regulamentului Serviciului de iluminat și Contractul de delegare prin concesiune al Serviciului de iluminat public din comuna Sulița170202219.08.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Organizarea și desfășurarea licitației pentru vânzarea utilajului- buldoexcavatorului TEREX 820, domeniul privat al com Sulița, jud.Botoșani163202217.08.2022
Descarca
...X
Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea funcționare și secțiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Sulița, jud.Botoșani160202204.08.2022
Descarca
...X
Stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale șla nivelul com.sulița, jud.Botoșani157202228.07.2022
Descarca
...X
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției Achiziție de dotări și echipamente pentru managementul și protecția mediului în Comuna Sulița, jud.Botoșani151202222.07.2022
Descarca
...X
Alegerea președintelui de ședință a Sonsiliului Local sulița, pentru perioada- august -octombrie 2022146202216.07.2022
Descarca
...X
Revocarea HCL Sulița nr.22/28.04.2022 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind înregistrarea și arhivarea contractelor de arendă depuse la Primăria comunei sulița, jud.Botoșani 143202216.07.2022
Descarca
...X
Concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a comunei Sulița, jud.Botoșani, în suprafață de 513981 mp situat în extravilanul loc sulița, pc 1332, pc922 și pc 931 com sulița,jud.botoșani identificat cu nr. cadastrale 52103,52104,52129,52223,52225,52226,52227140202215.07.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Plata cotizației anuale aferentă anilor 2021 și 2022, datorată de UAT Sulița, membru fondator din sectorul public la nivelul Asociației Zona Pescărească Iazurile Moldovei136202227.06.2022
Descarca
...X
Aprobarea inițierii proiectului de investiție Modernizarea sistemului de iluminat stradal în com Sulița, jud Botoșani133202222.06.2022
Descarca
...X
Aprobarea inițierii proiectului de investiție Achizitia de dotări și echipamente pentru managementul si protectia mediului în Comuna Sulița,jud.Botosani128202221.06.2022
Descarca
...X
Aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 1 000 000 lei pentru cofinanțarea obiectivului de investiție de interes local- Reabilitare Cămin Cultural , în scopul înființării ,,Muzeu pescăresc în sat Dracșani, com Sulița, jud Botoșani123202230.05.2022
Descarca
...X
Acordarea mandatului special reprezentantului comunei Sulița în A.G.A. A.D.I Ecoproces în vederea aprobăriitarifului și Actului adițional nr.12 la Contractul de delegare a gestiunii Concesionarea serviciului public de colectare si transport a deșeurilor municipale solide în jud.Botoșani118202217.05.2022
Descarca
...X
Predarea către Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației prin Compania Națională de Investiții-CNI SA-a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție Proiect tip -Construire Sală de sport cu tribună 180 locuri în sat Sulița com Sulița jud.Botoșani115202217.05.2022
Descarca
...X
Aprobarea inițierii proiectului de investiție,, Construire de locuințe pentru tineri și specialiști din sănătate și învățământ în com Sulița, jud.Botoșani111202217.05.2022
Descarca
...X
Aprobarea inițierii proiectului de investiție,, Construire piste de biciclete în comuna Sulița, jud.Botoșani109202217.05.2022
Descarca
...X
Aaprobarea inițierii proiectului de investiție,, Dezvoltarea infrastructurii de tip ITS și TIC în comuna Sulița, jud.Botoșani106202217.05.2022
Descarca
...X
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sulița, jud.Botoșani,începând cu 18.05.2022103202216.05.2022
Descarca
...X
Aprobarea Notei conceptuale, Tema de proiectare și Devizul general pentru realizarea investiției,, Proiectare și construire parc cu teren de joacă pentru copii în satul Cheliș com. Sulița,jud.Botoșani100202216.05.2022
Descarca
...X
Aprobarea Notei conceptuale, Temă de proiectare și Devizul general pentru realizarea investiției ,, proiectare și construire parcare betonată în satul Sulița, com Sulița, jud.Botoșani97202216.05.2022
Descarca
...X
Aprobarea alipirii a două imobile- teren în suprafață de 1874mp, înscris în Cartea funciară a com Sulița nr.52681 și teren în suprafață de 800mp înscris în Cartea funciară a com Sulița nr.5060594202216.05.2022
Descarca
...X
Aprobarea implementării obiectivului de investiții,, Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Sulița,Albești, Trușești, jud.Botoșani79202218.04.2022
Descarca
...X
Aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat pentru realizarea investiției ,,Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturaleîn comunele Sulița, Albești, Trușești jud.Botoșani76202218.04.2022
Descarca
...X
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sulița, jud. Bt., pentru anul 20224202210.02.2022
Descarca
(9 desc.)
...X
Aprobarea Planului de acțiuni și lucrari de interes local la nivelul com. Sulița14202217.01.2022
Descarca
(5 desc.)
...X
Aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe teritoriul com. Sulița, jud. Botoșani7202217.01.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Pag. 1 din 2 (42 elem.)Prec12Următoarea