Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022303202229.09.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, pentru sursa de finanțare ”E” - Învățământ302202229.09.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL 59/28.02.2022, Programul de ȋntreţinere, reparaţii, lucrari accidentale la străzi, trotuare si scari din oraşul Cernavoda pe anul 2022301202229.09.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea aderarii Oraş Cernavodă la Asociatia pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor IVETS-ASPA IVETS, stabilirea împuternicitului în Adunarea Generală a asociaţiei, precum şi aprobarea cotizaţiei de aderare300202223.09.2022
Descarca
3 descărcări
...X
Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.144/10.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei orașului Cernavodă și al serviciilor publice locale înființate în subordinea Consiliului Local Cernavodă299202223.09.2022
Descarca
6 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Primaria oraşului Cernavoda şi serviciile publice locale înfiinţate în subordinea Consilului Local Cernavoda298202223.09.2022
Descarca
6 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a noilor indicatori economici, pentru obiectivul de investiţii : „Instalații de detecție, semnalizare și stingere incendiu, sursă de apă și curent Cămin pentru persoane vârstnice, str. 1907”, oraș Cernavoda, județ Constanța297202223.09.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 33/28.02.2019 privind Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială și a serviciilor sociale administrate 296202223.09.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Oraşul Cernavoda pentru anul 2022295202223.09.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind schimbul de locuinţă pentru chiriaşul Lazăr Ion-Daniel, care deţine locuinţă situată în Cernavoda, str. Pinilor nr. 4 bl. ANL TR. 1 et. 2 ap. 12, având contract de închiriere nr. 30149/29.10.2014 cu apartamentul nr. 13 (locuinţă liberă) din blocul ANL situat în str. Pinilor nr. 4 TR. 1 et. 3, ambele aflate în administrarea UAT Cernavoda 294202223.09.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade Cernavoda asupra bunurilor imobile, aparţinând domeniului public al Oraşului Cernavoda, aferente Creșei nr. 1, înscrise în Cartea Funciară nr. 104797 - Cernavoda 293202231.08.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind transferul personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială - Compartimentul Centru de zi Creșa nr. 1 și Creșa nr. 2 și preluarea acestora în cadrul Școlii Gimnaziale Mircea Eliade Cernavoda pe un post similar sau echivalent292202231.08.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor aflate în domeniul privat al UAT Cernavoda, situate în str.Salciei, nr.14291202231.08.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2022 în vederea închirierii locuințelor aflate în domeniul privat al UAT Cernavoda, situate în str. Salciei, nr. 14290202231.08.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Spitalului Orășenesc Cernavoda asupra bunurilor mobile și imobile proprietate a UAT Cernavoda289202230.08.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 32/31.01.2022 privind organizarea reţelei şcolare de pe raza teritorială a oraşului Cernavoda pentru anul școlar 2022-2023288202230.08.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Liceului Teoretic Anghel Saligny Cernavoda asupra bunurilor imobile, aparţinând domeniului public al Oraşului Cernavoda, înscrise în Cartea Funciară nr. 103875 - Cernavoda, situate în str. George Coșbuc nr. 3 aferente Grădiniței cu program normal nr. 3 287202225.08.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren proprietate privatã a Oraşului Cernavoda cu un teren proprietate privatã a d-lui Mogoşan Alexandru şi d-nei Spiru Alexandra286202225.08.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre pentru aprobarea îndreptării erorilor materiale strecurate în cuprinsul anexelor 1, 2, și în anexa la Contractul de administrare ale HCL nr. 236 din 29.06.2022 privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Cernavoda asupra bunurilor imobile înscrise în Cartea Funciară nr. 105739 - Cernavoda, aparţinând domeniului public al Oraşului Cernavoda285202225.08.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL 118/31.03.2022 privind aprobarea Programului de reparații curente pe anul 2022 la rețeaua de distribuție și furnizare a energiei termice aferentã contractului de delegare a gestiunii prin atribuire directa a serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Oraşul Cernavoda de cãtre Societatea Utilitãţi Publice Cernavoda SRL284202225.08.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.34492/02.11.2012 încheiat cu ANCOM pentru terenul în suprafață de 50 mp situat în Dealul Vifor pe care este amplasată o stație transportabilă de monitorizare pentru Sistemul Național de Gestiune și Monitorizare a Spectrului Radioelectric 283202225.08.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului aflat în patrimoniul privat al UAT Cernavoda , în suprafață de 318 mp , situat in str. Mircea Eliade , nr.13282202225.08.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a ”imobilului teren în suprafață de 5699 mp situat în strada Hinog, FN, având categoria de folosinţă curţi construcţii”281202225.08.2022
Descarca
6 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului din patrimoniul privat al UAT Cernavoda având numărul cadastral 104888280202225.08.2022
Descarca
5 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei CONSTANTIN NICOLETA al cărei imobil, situat pe strada Salciei, nr. 18, bl. E3, sc.A, ap.1, a fost afectat de incendiul din data de 28.06.2022279202225.08.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local și a membrilor supleanți în Comisiile de evaluare a probei de interviu, constituite în baza OME nr. 4597/2021 pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din orașul Cernavoda278202225.08.2022
Descarca
4 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la inventarul bunurilor care apartin domeniul privat al Orasului Cernavoda a imobilului teren in suprafata de 128 mp situat in Str.Nicolae Iorga, F.N.277202225.08.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective ale beneficiarilor de servicii sociale din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice din orașul Cernavoda276202225.08.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii Anexei nr.1 la H.C.L. nr.164/09.08.2010 ”privind aprobarea rezultatului inventarierii terenurilor care aparțin domeniului privat al orasului Cernavoda”275202225.08.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre pentru aprobarea indreptarii erorii materiale strecurate in cuprinsul pozitiei 6 din tabelul anexa al HCL nr. 115/31.03.2021 privind aprobarea încheierii contractului de constituire a dreptului de uz şi servitute în favoarea Oraşului Cernavoda pentru realizarea accesului pe imobilele terenuri în suprafata totala de 1477 mp, proprietate privata apartinând domnilor Ghiuri George-Orlando şi Ghiuri Zoe274202225.08.2022
Descarca
...X
Pag. 1 din 37 (1101 elem.)Prec1234567353637Următoarea