Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind aprobarea memoriului tehnic, a devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a planului anual de evoluție a tarifelor pentru proiectul „Recipiente de colectare a deșeurilor”63202318.09.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
presedinte sedinta62202318.09.2023
Descarca
...X
rectificare buget trim.III56202318.08.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de Programul pentru școli al României61202314.08.2023
Descarca
...X
privind avizarea Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și a Documentatiei de atribuire a ”Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Sibiu”, precum și mandatarea reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei ADI „ECO” Sibiu să voteze “pentru” sau “împotriva” aprobării Studiului de fundamentare, Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare si a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Sibiu”,60202314.08.2023
Descarca
...X
privind aprobarea contractului de comodat pentru darea în folosință gratuită a 2 camere si hol de la parter, din imobilul nr.361 înscris în CF.nr.1704.cadastral 555/2, 554/2, pentru PUNCT DE LUCRU SECUNDAR Dr. STAN MIHAELA 59202314.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta 58202314.08.2023
Descarca
...X
executia bugetului local pe trim.III-202357202314.08.2023
Descarca
...X
alegerea presedintelui de sedinta55202314.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
alegerea presedintelui de sedinta48202321.07.2023
Descarca
...X
privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat și a Actului cadru de atribuire pentru componentele „Recipiente de colectare a deșeurilor” și „Construire Stații de transfer la Agnita și Avrig și Centre de Colectare a deșeurilor cu Aport Voluntar la Avrig, Agnita, Sibiu, Mediaș și Cisnădie” din cadrul proiectului „Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”54202317.07.2023
Descarca
...X
privind aprobarea planului de evoluție al tarifelor, a documentației tehnico-economice, a devizului general, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cofinanțării pentru proiectul „Recipiente de colectare a deșeurilor”53202317.07.2023
Descarca
...X
privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 47/07.07.2023 52202317.07.2023
Descarca
...X
privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărârie cu caracter normativ care se supun adoptarii Consiliului Local al Comunei Seica Mica 51202317.07.2023
Descarca
...X
privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a Comunei Seica Mica, a Consiliului Local al Comunei Seica Mica, a Primarului Comunei Seica Mica și a aparatului de specialitate al acestuia 50202317.07.2023
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului local, pe trim. III -202349202317.07.2023
Descarca
...X
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 201.879 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului47202307.07.2023
Descarca
...X
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 246.934 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului46202307.07.2023
Descarca
...X
alegerea presedintelui de sedinta45202307.07.2023
Descarca
...X
aprobarea Statuttului Comunei Seica Mica44202315.06.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a devizului general pentru obiectivul de investiții REABILITARE/MODERNIZARE PODETE SI INFRASTRUCTURA PIETONALA STR. PRINCIPALA SEICA MICA, COMUNA SEICA MICA JUD.SIBIU pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny43202315.06.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
alegerea presedintelui de sedinta42202315.06.2023
Descarca
...X
privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare 41202326.05.2023
Descarca
...X
privind modificarea si completarea HCL nr.11/27.01.2023 privind stabilirea salariilor de bază/sporuri/indemnizatii aferente funcţiilor din cadrul familei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Seica Mica 40202326.05.2023
Descarca
...X
privind delegarea, către Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Sibiu, a dreptului de depunere a aplicației de finanțare aferentă proiectului „Microbuze școlare electrice în județul Sibiu” gestionat de Ministerul Educației, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C15/EDUCATIE/I.10.39202326.05.2023
Descarca
...X
alegerea presedintelui de sedinta38202326.05.2023
Descarca
...X
pentru aprobarea valorii actualizate a devizului general și asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul proiectului finantat prin AFIR pentru obiectivul de investiții ” Modernizare străzi în intravilanul localităților Șeica Mică și Șoroștin, Comuna Șeica Mică, județul Sibiu. Achiziție dotări pentru Serviciul Social de Îngrijire pentru vîrstnici la domiciliul acestora. Dotarea căminelor culturale din satele Șeica Mică și Șoroștin, Comuna Șeica Mică, județul Sibiu și promovarea tradițiilor și obiceiurilor locale. Achiziție dotări pentru Serviciul pentru Situații de Urgență și Deszăpezire/Întreținere”37202324.04.2023
Descarca
...X
pentru aprobarea valorii actualizate a devizului general și asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul proiectului finantat prin AFIR pentru obiectivul de investiții ” INFIINTAREA SI DOTAREA CENTRULUI DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA SI SOCIALA SEICA MICA PRIN REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE CLADIRE EXISTENTA”36202324.04.2023
Descarca
...X
privind aprobarea participării Comunei Seica Mica la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate” cu caracter multianul, cu finantare nerambursabila din Fondul pentru Mediu 35202324.04.2023
Descarca
...X
privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar apartinand domeniului privat al comunei Seica Mica 34202324.04.2023
Descarca
...X
Page 1 of 4 (115 items)Prev1234Next