Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind participarea comunei Cetatea de Baltă în cadrul Programului vizând sistemele de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, implementarea proiectului și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „EXTINDERE REȚEA APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA CRĂCIUNELU DE SUS, COMUNA CETATEA DE BALTĂ, JUDEȚUL ALBA”17202403.04.2024
Descarca
...X
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general - faza PT pentru obiectivul de investiție ”EFICIENTIZARE ENERGETICĂ DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA CETATEA DE BALTĂ, JUDEȚUL ALBA” finantat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale16202425.03.2024
Descarca
...X
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general - faza PT pentru obiectivul de investiție ” EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LA CĂMIN CULTURAL TĂTÂRLAUA, COMUNA CETATEA DE BALTĂ” finantat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale15202425.03.2024
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 202414202418.03.2024
Descarca
...X
pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Comunei Cetatea de Baltă pe anul 202413202407.03.2024
Descarca
...X
privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru anul 202412202406.03.2024
Descarca
...X
privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2025 11202416.02.2024
Descarca
...X
modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Cetatea de Baltă nr. 68 din 19 decembrie 2023 privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și a taxelor speciale pentru anul fiscal 2024 la nivelul u.a.t. Comuna Cetatea de Baltă10202409.02.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Cetatea de Baltă nr. 45 din 28 octombrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Cetatea de Baltă9202408.02.2024
Descarca
...X
Bugetul local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 2024 și estimările pe anii 2025, 2026. 2027 8202431.01.2024
Descarca
...X
utilizarea excedentului bugetului local în anul 20247202429.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cetatea de Baltă, între localitatea de domiciliul/reședința și localitatea unde se află locul de muncă al acestora6202426.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
pentru valorificarea cantităţii de 76,16 mc lemn fasonat, din pădurea proprietatea publică a comunei Cetatea de Baltă, situată în raza Ocolului Silvic Târnăveni5202425.01.2024
Descarca
...X
privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și a taxelor speciale pentru anul fiscal 2024 la nivelul u.a.t. Comuna Cetatea de Baltă4202415.01.2024
Descarca
(8 desc.)
...X
constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al comunei Cetatea de Baltă al domnului Nagy Arpad și declararea ca vacant a locului de consilier local3202410.01.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
însusirea Raportului privind activitatea desfăsurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Cetatea de Baltă în semestrul II al anului 20232202405.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind utilizarea sumei de 500.000 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare, din excedentul bugetului local, în anul 20241202404.01.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Cetatea de Baltă70202312.12.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
privind rectificarea bugetului local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 202369202308.12.2023
Descarca
...X
privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol al comunei Cetatea de Baltă pentru anul 202468202308.12.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Cetatea de Baltă pe trimestrul IV al anului 202367202307.12.2023
Descarca
...X
privind desemnarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluator în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Cetatea de Baltă66202306.12.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea calendarului pieţelor şi târgurilor din comuna Cetatea de Baltă, pentru anul 202465202306.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
pentru aprobarea recoltării, în anul în curs, a unui volum de 98,45 mc masă lemnoasă, din pădurea proprietate publică a Comunei Cetatea de Baltă, în vederea vânzării către populație64202322.11.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
privind rectificarea bugetului local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 202363202321.11.2023
Descarca
...X
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente investiției “Modernizare drum de interes local – drum comunal DC 32”62202320.11.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind emiterea acordului de acces la terenul forestier, solicitat de către Societatea Prospecțiuni S.A. București61202317.11.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind participarea comunei Cetatea de Baltă în cadrul Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare - Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entitățile publice, implementarea proiectului și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „ÎNFIINȚAREA UNEI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSĂ SOLARĂ PENRU ACOPERIREA CONSUMULUI PROPRIU ÎN COMUNA CETATEA DE BALTĂ”60202313.11.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind acordarea unui mandat special pentru includerea tuturor indicatorilor de performanţă aferenţi activităţilor prestate de operatorul economic delegat pe fluxul deşeurilor municipale, inclusiv pentru includerea penalităţilor suportate de către operator în caz de neîndeplinire a acestora în vederea includerii tuturor indicatorilor de performanţă aferenţi activităţilor prestate de operator pe fluxul deşeurilor municipale, inclusiv pentru includerea penalităţilor suportate de către operator în caz de neîndeplinire a acestora pentru activitatea de colectare și transport deșeuri, prin modificarea Anexei nr. 1 a Regulamentului serviciului de salubrizare a localităților din Județul Alba59202301.11.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Cetatea de Baltă58202330.10.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Page 1 of 9 (247 items)Prev123456789Next